Ročník XXV. (2001)
Pořadové číslo 321.-322.

11.-12.

Mariánské Lázně
31. prosince 2001

Válečná kronika Mariánských Lázní

OBSAH 

Mariánské Lázně za druhé světové války (přehled)

Přejmenování ulic v městě za války

Německé výložky pěchoty, válečného námořnictva a letectva (1939)

Válka v Evropě začala 1. září 1939
Dobytí západní Evropy s výjimkou Británie l Pokus o letecké přemožení Británie l Další události 1940-1941 l Evropská a světová válka

Mariánskolázeňská farní kronika (1938, 1939, 1940-1941)

Počátky válečné kroniky Mariánských Lázní z roku 1941

Válečný rok 1942 v Mariánských Lázních

Farní kronika Mariánských Lázní v roce 1942

Válečná kronika v roce 1943

Fotografie z oslav 125. výročí povýšení Mariánských Lázní na veřejné lázně a slavnostní otevření pramenů 2.5.1943

Válečná kronika v roce 1944

Německé uniformy strany NSDAP a státních institucí (1939)

Válečná kronika v roce 1945

Na rok 2002

Zkratky různých německých organizací, používaných za války i v Lerchlově válečné kronice

Odznaky (1933-1945) strany NSDAP a různých organizací, příslušejících pod vedení této strany

Rozšiřování Hitlerova Německa v letech 1935-1941


Hodnocení období druhé války mariánskolázeňskou německou vlastivědou "Marienbad Stadt und Land" (1977):
Mariánské Lázně za druhé světové války

      "Když Adolf HITLER prohlásil na Norimberském sjezdu své strany 12. září 1938, že Velkoněmecká Říše nebude trpět další utlačování a pronásledování sudetských Němců a že své soukmenovce nikdy neopustí, také v Mariánských Lázních došlo k radostným oslavám a manifestacím, ale město stále zůstávalo klidné. Přesto následujícího dne opouštějí Židé kvapem Mariánské Lázně a své majetky zanechávají sousedům k opatrování a dozoru.
      Další události šly ráz na ráz. Nebezpečí vypuknutí války bylo reálné, protože Češi nehodlali ztratit pohraniční území, osídlené Němci, bez boje. Československo vyhlásilo všeobecnou mobilizaci a stanné právo. Majitelé koní museli svá zvířata odvést do Stříbra na přikázané stanoviště. Záložáci-rezervisté dostali předvolání k vojenské službě, což mnozí němečtí muži řešili útěkem do Německa. Veřejný život byl ochrnut, hranice byly sice vojensky obsazeny, ale tak slabě, že by eventuální nástup německého vojska nemohl být zadržen a muselo se počítat s obranou až na linii bunkrů na čáře Kosí potok - údolí Teplé.
2. října 1938 přijíždí německé vojsko po Chebské třídě od Hleďsebe      Již v minulých letech vyvolávalo zatýkání mladých Němců a jejich vyslýchání policií velké rozhořčení mezi domácími Němci a přehmaty se nyní jen znásobovaly. Mosty byly nyní podminovány, okolo stojící domy musely být vystěhovány, pro životně důležité podniky byly zajišťovány nouzové služby. Zkrátka všechno se připravovalo na válku. Šířila se zpráva, že němečtí muži do 50 let mají být vyvezeni kamsi do vnitrozemí, což se včas prozradilo a vyvolalo další rozhořčení. Rozhlasové přijímače byly zabaveny a tak se poslouchal rozhlas tajně, běžný byl poslech v prázdných židovských bytech. Konečně ráno 30. září přišla vysvobozující zpráva, že v Mnichově došlo k uspokojivé dohodě. Když však tuto zprávu chtěly otisknout místní noviny Marienbader Zeitung, československá cenzura je zabavila.
      Dne 1.října 1938 vstoupila německá wehrmacht do Sudet, vítána nepopsatelným jásotem od domácího obyvatelstva. Ve stejný den Češí táhli z Mariánských Lázní a také od hranic přicházeli tam dosud střežící českoslovenští vojáci a mířili do vnitrozemí. Za nimi ve vzdálenosti několika kilometrů přijelo vozidlo sboru Freikorps Mariánské Lázně dopoledne 2. října do Mariánských Lázní, odpoledne za ohromného nadšení vstoupila wehrmacht do města.
      Vojáci byli ubytováni v soukromí, v bytech, a na ulicích docházelo k srdcervoucím scénám národního bratření a bouřlivé radosti nad vyřešením situace.
      S velkou okázalostí a parádou odpochodovala wehrmacht po několika dnech zpět do kasáren a nastaly zase všední dny. Vojenské velení města předalo své řízení civilnímu a nově vzniklé úřady (již podle německého systému) byly obsazeny úředníky ze Staré říše. Jejich úkolem bylo nastolit v Sudetech urychleně říšské zákony a pořádek. A také mnoho domácích obyvatel získalo práci ve státních úřadech a tím i chleba pro rodinu.
      Přirozeně, že žádný takový zásadní přechod se neodehrává bez těžkostí. Mezi ně patřil problém kursu koruny k marce. Koruna byla nevýhodná a pro místní to znamenalo znehodnocení úspor, snížení mezd a platů, neboť tyto se neměnily a zůstávaly daleko za platy ve Staré říši. Nadto ne všichni úředníci, kteří přišli ze Staré říše, byli ti nejschopnější, citliví a chápaví. Ale to vše se přijímalo shovívavě, neboť se vědělo, že jde jen o přechodné jevy.
      Německá vláda se snažila ze všech sil zmírnit nouzi v Mariánských Lázních. Byly zrušeny nemalé daňové nedoplatky, došlo k velkorysému oddlužení obce a majitelů domů na zdravý základ. Prudce poklesla nezaměstnanost, dalekosáhlé podporování chudých se uvádělo v život. Sjednocení všech oblastí veřejného života rozbilo staré pořádky a tradice organizací různých povolání a spolků, které jen s velkým politováním mizely, ale nakonec se podrobily novým poměrům. Vždyť se připravoval nový spokojený život bez obav z budoucnosti. Dosud nouzí trpící zemědělství převzalo plánovité hospodaření a očekávalo zisk z odbytu svých výrobků.
      Přebudování lázní nebylo tak jednoduché. Mnoho lázeňských zařízení zůstávalo ve stavu z roku 1910, kdy Mariánské Lázně patřily mezi nejmodernější lázně. První světová válka a poválečný vývoj, propachtování lázní do roku 1925, nato následující zabavení klášterních majetků státem, stále ještě nejasné další poměry vlastnické, hospodářské deprese po roce 1930 - to vše zatěžovalo ekonomiku Mariánských Lázní a nedovolovalo vyrovnat se s ekonomickými změnami. Další příznivý vývoj by byl možný pouze díky vysokým státním subvencím. Co však veřejnost a především lékařstvo vyžadovalo - a co zůstávalo v důsledku vysokých neúnosných nákladů investičních jen přáním a snem - bylo zřízení zateplené promenádní haly, zřízení moderních sanatorií, přebudování slatinných lázní, při čemž to všechno by se mělo uskutečnit v jediné zimní sezóně.
      S mnoha nadějemi začínal lázeňský rok 1939, ale přišlo rozčarování. Cizinci nepřijížděli v důsledku politických událostí, Židé, kteří vždy tvořili nemalou část lázeňského publika, přijíždět nesměli. Mnoho stálých hostů ze Staré říše si už v minulých letech našlo v Německu jiné lázně a cestovalo tam. Muselo se hledat nové publikum a to nebylo jednoduché. Po začáteční dobré návštěvnosti došlo uprostřed sezóny k odlivu v důsledku války, která vrhla stín i na lázně.
      Následující období v lázních bylo již zcela ve znamení války. Mnoho mariánskolázeňských bylo povoláno do vojenské služby. Nedostatek personálu byl patrný a pociťovaný a během války stále kritičtější, protože nikoho nelákalo sezónní zaměstnání a každý hledal celoroční místo. Průmysl stáhl k sobě všechny volné pracovní síly. Pracovní povinnost se projevovala v Mariánských Lázních tím, že sem přišel válečný průmysl s firmou ISOFLEX z Berlína do kavárny VIKTORIA a stáhl všechny volné síly.
      Na lázeňskou kúru mohli přijíždět jen pacienti, kteří měli v ruce lékařský atest o nezbytnosti lázeňské léčby. Starší 65 let do lázní nesměli a také nemohli dostat žádné doporučení. Byli odepsáni.
      Návratem do Německé říše bylo nutno také řešit majetkový problém klášterních zařízení v Mariánských Lázních. Německo převzalo v říjnu 1938 od československých úřadu lázeňská zařízení. Vedoucím lázní se stal Ing. Dr. Beno WINTER. Městská obec se snažila získat lázně do městského majetku, neboť považovala za správné, aby bylo vedení města a lázní v jedněch rukou, tak jako to už bylo v Karlových Varech, ve Františkových Lázních a v lázních Staré říše. Probíhala jednání mezi městem a klášterem, ale byla rozbita, když si neústupný opat Dr.Helmer opat postavil hlavu (????), že Mariánské Lázně prodá za 12 000 000 RM Německému státu, tedy za cenu, která byla jistojistě hluboko pod skutečnou cenou lázní. Mariánskolázeňští byli v té věci rozdílného mínění: jedni litovali takovéto omezení městské samosprávy, jiní doufali, že "Velkoněmecká Říše" z prestižních důvodů by mohla lázně přestavět velkoryse a co nejmoderněji.
      Ještě jedno důležité rozhodnutí padlo ve válce. 15. října 1941 byly přičleněny Úšovice se svými částmi Hamrníky, Stanovištěm a Vysokou Pecí pod Mariánské Lázně. Z jedné čistě vesnické obce vzniklo už před mnoha lety předměstí Mariánských Lázní a přitom jedna úšovická čtvrť Bellevue byla neodmyslitelně lázeňská. Rozhodnutím Konráda Henleina došlo sice k sjednocení, ale nezbyl čas na jednotné přečíslování a tak čtvrti Úšovice, Hamrníky, Stanoviště a Vysoká Pec zůstaly se samostatným číslováním domů. .
      Válka s Ruskem se všemi hrůzostrašnými důsledky, masy zraněných a nemocných, stále silnější bombardo-vání Německa s miliony lidí bez přístřeší - to vše také měnilo obraz Mariánských Lázní. Stále více a více se ztrácela největší část ubytovacích prostorů jejich obsazováním pro lazarety, pro umísťování dětí, pro poškozené bombardováním, pro štáby wehrmachtu a jiné vojenské útvary, ale především pro berlínskou nemocnici Roberta Kocha, která potřeboval 2500 lůžek. Tak se zmenšoval prostor pro lázeňské hosty a bylo stále a stále obtížnější, získat lékařský atest ke kúře v Mariánských Lázních . Přitom se zhoršovalo zásobování potravinami.
      Nakonec nařídila říšská vláda, že pro celou Velkoněmeckou říši zůstane jen 18 lázeňských míst pro civilisty. Mezi nimi Karlovy Vary a Františkovy Lázně, ale ne Mariánské Lázně, Gastein, Baden u Vídně, Baden-Baden a Wiesbaden! Znovu hrozné rozčarování pro Mariánské Lázně, při čemž pesimisté věřili na definitivní konec Mariánských Lázní, přestože toto opatření byl jen dočasným výsledkem válečných poměrů a při setrvání Mariánských Lázní v Německu by bylo po válce jistojistě zrušeno.
      V roce 1944 si poprvé prožily Mariánské Lázně chuť svého budoucího osudu, když městem procházely tisíce uprchlíků z Východu, zprvu němečtí kolonisté ze SSSR a z Polska, později nekonečné kolony Němců od německých hranic a ze Slezska a nakonec uprchlíci z východních Sudet. S velkou ochotou pomoci postiženým brali k sobě zdejší Němci tyto nešťastníky do svých domů a bytů, a pomáhaly, jak jen mohli pomoci. Dokud bylo ještě trochu místa k ubytování, brali je k sobě, později hledali ubytování a základní péči ve vsích na okrese .
      Konec války se rýsoval, když městem táhly v roce 1945 prchající vojáci, váleční zajatci a internovaní, kteří se mísili s kolonami východních uprchlíků. Nastala doba trvalých leteckých poplachů a drtivá nouze o potraviny pro obyvatelstvo. Na rozkaz říšského komisaře obrany měly být Mariánské Lázně bráněny za každou cenu. Konrád Henlein vydal v poslední chvíli - počátkem května 1945 - rozkaz bránit Mariánské Lázně o posledního dechu. Na všech silnicích byly vybudovány protitankové zátarasy, hlídány wehrmachtem a obyvatelstvo vyzýváno ke krajnímu odporu.
5. května 1945 vyrazili k útoku Američané a přišli od Kynžvartu a od Velké Hleďsebi. K válečnému střetu nedošlo. Znovu byly domy zabírány, přesto nedošlo k žádným přehmatům ze strany okupačního vojska. Nejprve mohl zůstat krátce starosta ve své funkci stejně jako šéfové jiných úřadů. Teprve v polovině května 1945 začalo zatýkání, starosta a správce úřadu byli nejprve odvezeni do internačního tábora v Lochotíně u Plzně a odtud do Staré říše. Jak se později ukázalo, bylo to jejich velké štěstí, že zůstali v amerických rukou, protože by se dostali do mlýnice denacifikace.
      S převzetím správy Čechy uprostřed května byli Němci úplně zbaveni všech práv. Následovala svévolná zatýkání, věznice nepostačovaly, byly zaznamenány oběti, internační tábory na Ploché dráze a v Nové Roli byly svědky nelidského zacházení a mnozí Němci to zaplatili životem.
      Všichni úředníci města a státu byli okamžitě propuštěni a bezpráví slavilo své žně. Dekretem z 19.5.1945 bylo převedeno veškeré jmění Němců pod českou správu, a sice pod správní komise a pak pod Národní výbory. Dekretem z 19.6.1945 byly zřízeny lidové soudy, které soudily všechny činy spáchané proti republice od roku 1938 smrtí a tak odsoudily všechny zločiny proti státu, jako byla činnost úředníků NSDAP trestem vězením 5 až 20 let a jednání měla probíhat podle pravidel stanných soudů. Dekretem z 21.7.1945 bylo provedeno vyvlastnění veškerého německého majetku, kterým 2.8.1945 byl odňat Němcům majetek, pokud ještě nějaký do té doby měli. Dekret z 19.9.1945 nastolil pracovní povinnost všech Němců a dekret z 25.10.1945 vyhlásil definitivní zabavení veškerého německého majetku. Nakonec zákon z 8.5.1946 vyhlásil všechny přehmaty provedené tehdy proti Němcům jako činy boje za osvobození jako právoplatné a nikoliv trestné. Odsun (vyhnání) německého obyvatelstva zakončil kapitolu říšskoněmeckého Marienbadu.."
Pramen: Heimatbuch Marienbad Stadt und Land, I.Band, Heimatverband der Marienbader Stadt und Land, Staudt Druck Geisenfeld, 1977


Přejmenování ulic v městě za války

      Připojení Sudet k Německu vedlo nacionalisty k řadě akcí, jimiž chtěli dát najevo hluboký souhlas s těmito změnami, nadšení a radost z toho, že stali "pravými" Němci, že přestali být menšinou. To projevili přejmenováním názvů ulic v městě.
      První to byla samozřejmě hlavní třída. Dnešní Hlavní třída prošla už sedmi názvy. Nejstarší název byl (1) Plánská silnice, po výstavbě přejmenována na (2) Kaiserstraße (Císařská třída), v letech 1916-18 se krátce jmenovala (3) Kaiser-Karl-Straße (Třída císaře Karla), za první republiky (4) Hlavní třída (Hauptstraße), za války 1938-1945 to byla (5) Hitlerova třída (Adolf-Hitler-Straße), po válce (6) Benešova třída v letech 1945-1949; v dalším období 1949-1989 byla rozdělena na dvě části (7a) třída Odborářů a spodní část k nádraží (7b) třída Československé armády či zkráceně tř.ČSA. Od roku 1989 je to znovu Hlavní třída. Kromě Hlavní třídy došlo za války k přejmenováním ulic proti názvům v první republice:
      Masarykova třída (Masaryk-Straße) byla za války přejmenována na Henleinovu třídu (Konrad-Henlein-Straße). Konrád Henlein (1898-1945), častý návštěvník Mariánských Lázní, byl představitel Hitlerova nacismu v ČSR. Založil v Československu v roce 1933 stranu Sudetendeutsche Heimatfront, od roku 1935 Sudetendeutsche Partei.
      Štěpánova ulice (Stefanstraße ) byla po atentátu na Heydricha v Praze přejmenována na Heydrichovu ulici (Reinhard-Heydrich-Straße), dnes zaniklá Jugoslávská. Reinhard Heydrich (1904-1942), rodák z Halle, byl šéf Hitlerovy tajné policie, nejobávanější a nejbezohlednější muž nacistického Německa, podřízen pouze Himmlerovi, atentát v Praze (+4.6.1942) ukončil jeho závratnou kariéru. Jeho smrt rozběsnila nacisty, stála tisíce životů občanů protektorátu, vypálení Lidic a Ležáků.
      Kischova ulice byla přejmenována na Donnhäuserovu ulici (Donnhäuser-Straße), dnes Fibichova.
      Baschova ulice byla přejmenována na Schönererovu ulici (Ritter von Schönerer Straße), dnes Mladějovského. Prop židovský původ profesora Basche byla i odstraněna Baschova busta u kostela. Georg von Schönerer (1842-1921) byl za Rakouska-Uherska poslanec ve vídeňském parlamentu za kraj Cheb, velký politický bojovník za Velkoněmecko, vůdce strany Alldeutsche Partei v Rakousku, autor tzv. Lineckého programu 1881, zuřivý rasista a zapřísáhlý bojovník proti židovstvu.
      Ulice Casinopark-Straße se za války nazývala Lüderitz Straße, dnes Lidická Pravděpodobně byla nazvána podle německého kupce Adolfa Lüderitze (1834-1886), který zakoupil přístav v jihozápadní Africe, (později název Luderitz), který se stal základem kolonie Německá Jihozápadní Afrika s velkým nalezištěm diamantů.
      Bývalá Nová nádražní ulice byla v letech 1938-1945 Ulicí SA (Straße der SA), dnes Husova třída
      Přejmenování nebylo mnoho, a to ani u domů. Hotel Casino dostal název Dům strany (Haus der Partei), z hotelové školy se stala Hermann-Esser-Schule, hotel Praha byl přejmenován na Hotel GERMANIA. dům Pflanz na Haus Dietrich ECKARDT, dům Moskva (čp.118) přejmenován na Haus WINDIRSCH, dům Habermann (čp.216) na REICHENBERG.
      Dietrich ECKARDT (1868-1923) byl básník a po roce 1918 bojovník za nacistické Německo (známé jeho zvolání "Deutschland erwache!); byl uvězněn za aktivní účast při Hitlerově puči 1923 a zemřel ve vězení, čímž se stal Hitlerovým hrdinou. Jeho jménem končil i Hitlerův Mein Kampf.
 

Německé výložky pěchoty, válečného námořnictva a letectva (1939)


Válka v Evropě začala 1.září 1939

      Oficiální válka v Evropě začala sice 1. září 1939, ale "evropský" charakter dostala až v červnu 1941 po napadení Sovětského svazu. Dosavadní Hitlerovy válečné úspěchy v Evropě mohly vyvolávat opojení Němců nad poměrně jednoznačným obsazováním evropských zemí.
      Po zabrání Rakouska 13. března 1938, po zabrání Sudet 1. a 2. října 1938, po obsazení zbytku bývalého ČSR a 15. března 1939 vyhlášení německého protektorátu Čechy a Morava a po vzniku samostatného Slovenského štátu 14. března 1939 se zdálo, že vše půjde Hitlerovi hladce bez krvavých vojenských střetů. Ale Hitlerova armáda dychtila po větších vojenských úspěších.
      Město Marienbad uvítalo s velkým nadšením připojení k "Velkoněmecké Říši". Očekávalo se, že bude stát mezi prvními lázeňskými místy Říše jako vzorové lázně v ekonomické oblasti, což umožní nynější odstranění celních a hraničních zábran. Očekávalo, že bude vyřešena otázka vlastnictví lázeňských zařízení a klášterní majetky převedeny pod město, čímž dojde i k odstranění vysoké nezaměstnanosti. Vedení města bylo připraveno především v lázeňské oblasti rozšířit nabídku lázeňské kúry o kapacity slatin a minerálních pramenů z Číhané a jejich přivedení do města. Do čela těchto přeměn i do nejvyšších obecních funkcí byl postaven tehdejší největší odborník v Mariánských Lázních - Dr.Ing.Beno WINTER.
      Tyto plány zůstaly jen na papíře, když došlo v září 1939 k otevření války s Polskem.

Přepadení Polska

      Dne 1.září 1939 ve 4.45 h. došlo k přepadení Polska Německem bez vypovězení války. Německá motorizovaná infanterie překročila polské hranice. Německá luftwaffe bombardovala polské komunikace, letiště a města. Německé válečné námořnictvo zahájilo palbu na poloostrov Hela a přistav Gdyni. Na to reagoval sousední Sovětský svaz - Nejvyšší sovět SSSR přijal zákon o všeobecné vojenské povinnosti. 2. září 1939 vyhlásila všeobecnou mobilizaci také Francie a Velká Británie.
      Německo neodpovědělo na britskou nótu z 1. září 1939, vyzývající Německo, okamžitě zastavit válečné operace v Polsku, a pokračovalo v útoku, takže - vzhledem k mezinárodním smlouvám - nezbylo Francii a Británii, než aby vyhlásily 3. září 1939 Německu válku. S nimi vyhlásila válku Německu rovněž Austrálie, Nový Zéland a Indie. 17. září 1939 vpadla Rudá armáda do Polska.
      Válce, která probíhala, se neprávem začalo říkat "druhá světová". Byla nanejvýše "středoevropská". Do "světovosti" ji chybělo ještě mnoho měsíců. Německý spojenec, Itálie, se prohlásila 2. září 1939 za "stát válku nevedoucí". Pouze Slovensko v proněmeckém nadšení vyhlásilo ihned válku Polsku a 5. září 1939 vyslalo vojsko do války s Polskem!
      Spojenci Polska na Západě se vojensky nijak nereprezentovali - britská letadla shazovala letáky nad Hambur-kem, Brémami a Poruřím, na moře se sice demonstrativně vyplulo a Francie s Anglií vyhlásily námořní blokádu Německa, ale teprve když německé ponorky 5.září 1939 potopily britskou cestovní loď ATHENIA, uvědomila si Británie, že válka s Německem je skutečností. Na francouzské hranici bylo mrtvo. 6.září 1939 sice překročila francouzská vojska symbolicky německou hranici u Saarbrückenu, aby demostrovala sílu před francouzským Západním valem. Ale 12.září 1939 generál Gamelin rozkázal, aby francouzské vojsko přešlo do obrany za Maginotovu linii. Válce se říkalo "Podivná válka".
      Bojovalo se fakticky pouze v Polsku a o Polsko. 28. září kapitulovali obránci Varšavy a 29.září posádka pevnosti Modlin. 2.října kapitulovalo polské vojsko na poloostrově Hel. Polsko bylo definitivně poraženo.
      29. září 1939 byla uzavřena německo-sovětská dohoda o hranicích obou států, čímž bylo rozděleno Polsko mezi oba totalitní státy.
      V Mariánských Lázních se rozezněly v poledne 4. října 1939 zvony kostelů na oslavu obsazené Varšavy a zvonění trvalo celou hodinu. Té slávy! Toho nadšení!
      Ještě 6. října 1939 se vzdávali poslední Poláci v prostoru Lublina, ale to už Hitler v říšském sněmu ve svém projevu licoměrně nabízel mír Francii a Anglii "na základě nového statu quo v Evropě". Francie odmítla Hitlerovy "mírové" nabídky 10.října 1939 a ve Francii stál připraven k bojům britský expediční sbor se 161 tisíci vojáky. Ale ani z jedné válčících stran nic nepřicházelo. Tak plynuly měsíce.
      Hned 12. října 1939 vyhlásil Hitler polský generální gouvernement a celé západní Polsko si připojil ke své "Říši". Z východu zase Rusové 1.listopadu 1939 připojili k SSSR východní Polsko, když už předtím 22. září ruská vojska obsadila Lvov. 11. února 1940 podepsalo Německo a SSSR novou smlouvu. Na Západě trval nebezpečný klid. Hitler od října 1939 stále odkládal.
      Klid však nebyl uvnitř "Říše". V protektorátě "Böhmen und Mähren" došlo ke studentským demonstracím, při nichž byl zastřelen student Jan Oplétal. 15.listopadu 1939 se konal jeho pohřeb a nová protiněmecká demonstrace. 17.listopadu 1939 došlo k uzavření všech českých vysokých škol. Popraveno bylo 9 studentů a 1200 studentů deportováno do koncentračních táborů. Českoslovenští emigranti se ocitli na různých stranách Evropy. Vojenská skupina Čechoslováků, kteří utekli do Polska, přešla 18. září 1939 pod vedením podplk. Ludvíka Svobody z Polska do Sovětského svazu. - V Paříži se souhlasem francouzské vlády byl ustaven Československý národní výbor. První čs. stihači (příslušníci čs. zahraničního vojska ve Francii) byli zařazeni k francouzské 6. stíhací peruti.

Dobytí západní Evropy s výjimkou Británie

      9. dubna 1940 přepadl Hitler Dánsko a Norsko. V Norsku vytvořena kolaborantská vláda Quislinga. Dánsko kapitulovalo bez boje, ale Norové se bránili za pomoci britských vojsk. Koncem dubna 1940 bylo obsazeno Oslo a 3. května 1940 bylo celé Norsko okupováno. Nebylo vše tak černobílé, jak se jeví: 5.7.1940 uzavřelo Švédsko s Hitlerem dohodu o přesunech německých vojsk přes Švédsko.
      10. května 1940 přepadl Hitler Holandsko, Belgii a Lucembursko v rámci tažení "Fall Gelb". 14.května holandská armáda kapitulovala. Německá vojska přešla jižní Belgii a prolomila francouzskou obranu na hranicích Belgie a obešla vlastně Maginotovu linii ne německo-francouzských hranicích. Belgie kapitulovala sice až 28. května 1940 , ale jen proto, že se mezitím řítila německá vojska Francií a zasazovala údery francouzské armádě. 3. června 1940 kapituloval Dunkerque.
      Začala bitva o Francii. 30. května 1940 nadšený přepadením Francie Mussolini ohlašuje Hitlerovi, že Itálie bude bojovat po boku Německa. Do bojů o Francii tedy vstoupila Itálie a 30.června 1940 složily francouzské jednotky zbraně.
      To již vícekrát zněly v Mariánských Lázních zvony na oslavu vítězství německých vojsk: 14. června za vítězství na Marně, 17. června za dobytí Paříže (14.6.) a 24.června za kapitulaci Francie. Zvony zněly čtvrt hodiny, ale prapory vlály mnoho dnů v městě.
Když se stal 16.června 1940 maršál Petain novým šéfem Francie, požádal Německo o příměří, které podepsal 22.6., a z německé strany generál Keitel. 24.června podepsáno příměří Francie s Itálií. 4. července 1940 přerušil maršál Petain diplomatické styky s Británií. 22.července 1940 došlo k definitivní kapitulaci Francie.
      V červenci 1940 Britové v operaci CATAPULT v Africe museli bojovat proti francouzskému loďstvu, aby toto nebylo předáno Němcům.

Pokus o letecké přemožení Británie

      19. července 1940 znovu nabízí Hitler Británii "mír". Churchill prostudoval podmínky míru a odmítl je 22. 7.1940, protože by se rovnaly těžké porážce Británie. Německé vojsko zahájilo přípravy k invazi do Anglie. Předehrou k invazi byla letecká bitva o Británii. Trvala až do května 1941. V ní se nepodařilo Hitlerovi Británii zlomit.

Další události 1940-1941

      27. září 1940 byl podepsán v Berlíně Pakt Tří - Německa, Itálie a Japonska. K němu se přidaly v listopadu podřízené Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, v březnu 1941 Bulharsko a později balkánské vasalské proněmecké státy - Jugoslávie a Chorvatsko.
      Itálie jako člen Paktu Tří přišla s vlastní iniciativou a 28. října 1940 přepadla Řecko. Z Albánie vyrazilo osm divizí. Hitler byl nepříjemně překvapen, ale již 4.11.1940 rozhodl, aby se německá vojska připravila na přechod Maďarska, Rumunska a Bulharska na řeckou frontu. Mezitím řecká vojska zatlačila Italy do Albánie a v prosinci dobývala další okupovaná území. 27.prosince 1940 požádala Itálie Německo o vojenskou pomoc v Albánii. Hitler 19. ledna 1941 jednal s Mussolinim a rozhodl, že obsadí Řecko a vyšle do Afriky tankovou divizi. 11. února 1941 se vylodilo německé vojsko v Libyi. Itálie se takto stala vasalem Německa.
      Dne 6.dubna 1941 zahájena válka oficiálním vypověděním proti Jugoslávii a Řecku a došlo k rychlému postupu německých a italských vojsk v obou státech. Již 9. května byly německé tanky ve Skoplje a v Řecku obsazena Soluň. 12. května obsazen Bělehrad. Italská vojska obsadila Slovinsko. Řekové prchají z Albánie. 19. května se přidalo Bulharsko a jeho vojska vstoupila do Makedonie. 23. dubna byla podepsána v Soluni kapitulace řecké armády, ale až 27.dubna obsazeny Athény. 20. května 1941 němečtí parašutisté obsadili Krétu.

Evropská a světová válka

      To už se blíží proslulá Hitlerova akce "BARBAROSSA - blesková válka proti SSSR". Už nejde o lokální válku se slabším protivníkem. 22. června 1941 je napaden SSSR a začíná nefalšovaná a krutá "evropská" válka. Postup hitlerovských armád, využívajících momentu překvapení i drtivé vojenské převahy, je bleskový; německá vojska postupují stovky a stovky kilometrů na východ. Jejich "vítězný" postup však uvázl před Leningradem, před Moskvou, na Donu a nakonec i na jihu u Stalingradu.
      7. prosince 1941 japonské letectvo napadlo zákeřně americkou námořní základnu Pearl Harbor na Havajských ostrovech. Útok zničil velkou část americké tichomořské flotily a vedl ke vstupu USA do války. Začala skutečná druhá "světová" válka.
      Válečné události probíhaly ovšem už léta v Číně, dále v Habeši a v severní Africe. Africká válka probíhala od srpna 1940 až do května 1943. Ke zlomu ve válce došlo v červnu 1941. Od ledna 1941 do listopadu 1942 probíhaly boje u Tobruku. El-Alamejnskou operací v říjnu a listopadu 1942 byla německo-italská vojska v Africe poražena. Byla pronásledována přes Libyi až na hranice Tuniska. Africká válka skončila v polovině května 1943.
      25. ledna 1943 padl Stalingrad, o který se bojovalo od léta 1942. 330 tisíc německých vojáků bylo zčásti pobito, zčásti zajato. Začaly sovětské protiofenzivy u Leningradu, na Volze i v Předkavkazí. Také bitva u Kurska skončila porážkou a německá vojska obracela směr pochodu stále častěji na západ.
      Zvony v Mariánských Lázních přestaly s vítězným zvoněním, zvony byly sneseny a odvezeny a na mariánskolázeňské Němce dolehla dosud neznámá tíseň z budoucí porážky.
 

Mariánskolázeňská farní kronika 1938-1940

      V letech 1938-1940 vycházely tradiční místní noviny Marienbader Zeitung a nebylo příčiny psát denní kroniku města. V ročnících 1939 a 1940 převažují ovšem celoněmecké zprávy a lokálních informací zbylo proti minulým ročníkům nesrovnatelně málo. Přesto jsou místní noviny Marienbader Zeitung dodnes základním pramenem své doby. Stejně tak je cenná farní kronika Mariánských Lázní, která doplňuje novinové zprávy. V kronice čteme:

1938

      Týden mládeže V domě NOTRE DAME byl uspořádán od 9. do 16.1.1938 církevní kurs pro katolické dívky pod vedením P.Josefa WACLAWA, rektora redemptoristické koleje v Karlových Varech. V sobotu byl kurs zakončen v 8 hod. v děkanském kostele bohoslužbou s příjímáním svátosti.
Pochod německých spolků v květnu 1938 kolem domu TERST. Jak patrno, za první republiky se jezdilo vlevo a nový směr dopravy vpravo přišel až v říjnu 1938 po připojení Sudet k Německu. V Čechách a na Moravě se jezdí vpravo od vzniku protektorátu  15. března 1939.      Májové pobožnosti. Řízení májových pobožností převzal roku 1938 Heinrich BRYNYCH z kláštera Teplá a každý večer míval kázání. Návštěvy věřících byly velmi četné. Z popudu eucharistického světového kongresu v Budapešti bylo 27.-29.5.1938 uspořádáno triduum, zakončené procesím a slavnostním požehnáním. K úspěšnému průběhu májových pobožností významně přispěl Ceciliánský spolek.
      Chlapecký pěvecký spolek. Na svatodušní pondělí provedl tento spolek v 10 hod. v plné šíři Schubertovu Německou mši.
      Vysoká návštěva. V sobotu 25.6.1938 přijel z Bonnu do Mariánských Lázní nově zvolený generál premonstrátského řádu Dr. Hubert NOOTS a navštívil zde převora dr. Gilberta HELMERA, který tu pobýval na léčení.
      Velké sněmování katolických žen. 10. a 11. září 1938 se zde konalo u příležitosti 30. jubilea vzniku říšského spolku katolických žen v Československu slavnostní sněmování. Byly tu zástupkyně ze 82 místních organizací a kursál byl plně obsazen. Předsedkyní při jednání v kursále byla paní hraběnka Marie WALSTEINOVÁ z Hirschbergu. Církevní úkony prováděl převor Josef GRÜNER z Prahy, generální patron Svazu žen a náboženské školení vedl Alois MEYER S.J. z Prahy.
      Slavnostní církevní díkůvzdání. V neděli 9.října 1938 se konala slavnostní bohoslužba u příležitosti mírového začlenění sudetského území do Velkoněmecké říše, silně navštívená. Mezi přítomnými byli velící generál svobodný pán von WEICHS, jeho adjutant generálporučík ECKERT. Slavnostní mši a asistenci provedl Johann RADLER, katolický armádní farář u štábu 2.divize. Slavnostní kázání měl kaplan Raimund KLOFAT. Příchod německých trupů do Mariánských Lázní se konal v pondělí 3.října 1938 za velkého nadšení obyvatelstvo. Viz novinové zprávy.
Školní bohoslužby.Na místo českých bohoslužeb se nyní budou konat o nedělích a svátcích školní bohoslužby v 9:00 hod. s krátkou řečí k dětem. První dvě lavice zůstávají rezervovány školním dětem.
      Děkan KAREL BOCK. Děkan BOCK v Ostrově nad Ohří byl stanoven dekretem z 30.11.1938 arcibiskupským komisařem pražské diecéze v Sudetech.
      Zastavení činnosti spolků.Na základě nařízení zastupujícího komisaře HOFMANNA v Liberci byla zastavena okamžitě činnost všech spolků, tedy i katolických. Nekonají se žádné schůze ani shromáždění ani výroční schůze. Katolický spolek žen musel odeslat své jmění do Liberce.

1939

      Smuteční bohoslužby za papeže Pia XI. V pátek 10.února 1939 zemřela Jeho Svatost papež PIUS XI. Z tohoto důvodu se konalo v neděli 12.2. smuteční rekviem s asistencí. Pak vystoupil na kazatelnu kaplan Raimund KLO-FAT a měl hluboce procítěnou řeč o zemřelé Hlavě katolické církve. Hodnotil papeže Pia XI. jako velkého učence, jako vzor plnění povinností do posledního dechu, jako papeže misií, jejichž počet se zdvojnásobil, který svěcením místních biskupů zpevňoval víru v lidu. Dílem Pia XI. bylo i usmíření církve a státu v Itálii. Závěr smutečního obřadu tvořilo díkůvzdání zemřelému u katafalku. U hlavního vchodu kostela byla vyvěšena smuteční vlajka a státní vlajka na půl žerdi.
      Zemřel kanovník Jaroslav VARKULÍK. 18.února 1939 zemřel v nemocnici v Pirně kanovník Varkulík z Litoměřic, 57 let. Býval věrným hostem Mariánských Lázní a v kruhu známých se těšil velké vážnosti a oblibě. Ve zdejším děkanském chrámu sloužíval mše o svátcích a nedělích a ve zdejším kulturním kroužku měl každoročně zajímavou přednášku.
      Papež Pius XII. 2. března 1939 byl zvolen za nového papeže kardinál PACELLI a přijal jméno Pius XII. Z toho důvodu bude sloužena mše 5. března 1939 v děkanském chrámu s Te Deum.
      50. narozeniny Vůdce. Ve čtvrtek 20.4.1939 byla sloužena v kostele mše díkůvzdání v 8 hod. u příležitosti 50. narozenin Vůdce. Ceciliánský spolek přednesl Schubertovu Německou mši v plném znění; nakonec zazpívána píseň Velký Bůh a hymna Deutschland über alles. Večer v 8 hod. slavnostně vyzváněly všechny zvony.
      Svěcení pramenů bez hudby. V neděli 7.května bylo svěcení léčivých pramenů tentokráte bez hudby, protože městský úřad k tomu nedal souhlas.
      Zakázáno procesí. Při letošním svátku chebských obcí Eghalanda Gmoi o svatodušních svátcích zakázalo vedení strany procesí k bohoslužbám. Kaplan Raimund KLOFAT, přestože počet účastníků v chebském kroji byl nepatrný, měl kázání jako každoročně v chebském nářečí a přitom hovořil nadšeně o ochraně domoviny.
      Nový hřbitov. Byl otevřen nový hřbitov - druhé oddělení městského hřbitova a jako první zde byla pohřbena 9.června 1939 paní Juditha Schönfelderová.
      Slavnostní zvonění zvonů. Konalo se 4.října 1939 u příležitosti obsazení Varšavy německými trupy Bylo to v poledne, všemi zvony a trvalo jednu hodinu.
      Rozpuštění spolku pro výstavbu kostela. Závěrečným rozhodnutím z 30.září 1939 místodržícím komisařem byl zrušen spolek pro výstavbu kostela v Mariánských Lázních. Pozemkový majetek přešel do rukou katolické církve, ostatní jmění do nově zakládané farnosti. Do doby založení bude spravován příslušným farářem.
      Zrušení Ceciliánského spolku. Místodržící komisař v Liberci v souladu s rozhodnutím "gauleitera" Konráda HENLEINA z 15.8.1939 čís. VI-54-7442 zrušil Ceciliánský spolek v Mariánských Lázních a jeho jmění přidělil místnímu katolickému děkanskému kostelu. (Spolky svaté CECILIE byly založeny při římsko-katolické církvi za Rakouska-Uherska a trvaly i za 1.republiky. Sdružovaly hudebníky církve. Svatá Cecilie byla patronkou spolků. Bývaly většinou jen ve německých územích.) Všechny bývalé spolky a sdružení v Sudetech byly rozpuštěny a začala vláda jediné strany - NSDAP. Pouze v rámci této strany byly dovoleny různé aktivity.

1940-1941

      Nový duchovní v Ostrově nad Ohří. Na konferenci kněží mariánskolázeňského vikariátu 10.1.1940 měl přednášku P.STAHL z Ostrova o úkolech kraje a o způsobech práce tohoto duchovního úřadu.
      První zasedání farní církevní rady.16.1.1940 se konalo v budově děkanství (Brunneninspektion) 1.zasedání farní církevní rady a dostalo pokyny o způsobu a účelu vybírání církevních příspěvků. Při novém duchovním úřade v Ostrově byl také zřízen finanční úřad.
      Zrušení katechetů. Katecheti Gerhard TRÄGER a Raimund KLOFAT obdrželi od vládního presidenta SEBEKOVSKÉHO v Karlových Varech sdělení o zrušení úřadu katechetů. Od 1.března 1940 přejdou do důchodu. V neděli 5.května 1940 se konalo poslední svěcení léčivých pramenů a prováděl je Ing. Hohnhäuser za asistence farních duchovních. - 9.6.1940 - vizitace F.Lenz.
      Slavnost Božího Těla s procesím v neděli.Vzhledem k válečnému stavu a ke zvýšení možností výroby byl přeložen svátek Božího Těla jako státní svátek na neděli 26.května 1940. Účast na procesí byla větší než v minulých letech, právě protože byla neděle.
      Zkoušky z náboženství v kostele. Protože nebylo dovoleno konat zkoušky z náboženství ve škole, konaly se letos poprvé v neděli 9. června 1940 před požehnáním ve 1/4 8 h. v kostele, a to knížecím biskupským vikářem Franzem LENZEM z Dolního Žandova.
      Oslava vítězství. Na základě vítězného tažení německých trupů v severní Francii (14.června 1940) a dále na oslavu vpochodování Němců do Paříže (17.června 1940) a při uzavření příměří mezi Německem a Francií (24.června 1940) byly více dnů za sebou vyvěšeny prapory na domech a konalo se slavnostní zvonění v poledne od 12 do 12.15 hod.
      Předání majetku. 23.září 1940 předal církevní účetní a patronátní komisař kláštera Teplá Leo MOLÁČEK, církevní majetek mariánskolázeňská farní církevní radě. Protokol podepsali také dva členové farní církevní rady Theodor HANIKA a Johann LÖFFLER.
      Nový kostelník. 7.10.1940 skončil svou službu jako kostelník Georg RAUSCH. Jeho nástupcem se stal Oskar HAMMER, dosud noční vrátný pošty v centrální budově pošty. - Nová kancelář. Protože se po zavedení církevní daně ukázala kancelář příliš malá, byla přeměněna první místnost pana děkana ve farní kancelář.
      Obnovení církevního svěcení. 2.října 1940 se konalo v děkanské kapli slavnostní vysvěcování vikářského kléru v Mariánských Lázních. Následovala v jídelně obvyklá konference duchovních, na níž byl i zástupce zdejšího policejního úřadu.
      Odprodej hřbitova. 12.října 1940 byla podepsána smlouva, podle níž se oba katolické hřbitovy prodávají městu za 6000 RM "za účelem převedení pod ústřední správu".
      Slavnost Štědrého večera.Protože v důsledku zatemnění k ochraně proti leteckým útokům ani letos nemohla být konána křesťanská mše, dovolil Svatý Otec Pius XII. konání svaté mše odpoledne na Štědrý večer. V kostele byla konána slavnostní pobožnost ve 4 hod. odpoledne u jeslí pak mše svatá. Tento způsob oslavy se všeobecně líbil a zapůsobil na věřící hlubokým dojmem. Návštěva byla silnější než v předchozích letech.
      Kancelář. Od počátku ledna 1940 vypomáhal v kanceláři církve z důvodů rozmnožení písemností pan Oswald UHLICH, vedoucí pozemkových knih v.v., z Úšovic, dům Wolfgang. Pomáhal až do konce listopadu 1940. Protože však jedna síla na kancelářské stroje nepostačovala, byly povolány ještě dvě školské sestry z NOTRE DAME k založení kont a kartotéky. - Koncem listopadu 1940 musel pan Uhlich vysadit, protože se cítil nemocen a dlouhá cesta z Úšovic mu činila v zimě potíže. Svou práci vykonával k největší spokojenosti a s úzkostnou pečlivostí a získal tak velkou zásluhu při založení účetnictví o církevních příspěvcích.
      Odpady z církve. Již koncem roku 1939 se objevilo hnutí vystupování z církve, tzv. "Gottgläubigkeit" (ve smyslu "pověrčivost v Boha"). Roku 1939 vystoupilo 24 občanů Mariánských Lázní z katolické církve a tím se stali "gottgläubige" (věřící v Boha ale mimo církev). Roku 1940 přišlo dalších 26 prohlášení o vystoupení z církve od zde narozených mariánskolázeňských římsko-katolíků. Mimoto se prohlásilo 72 mariánskolázeňských katolíků jako "gottgläubig" a 20 odhlášek z církve přišlo z jiných úřadů. Toto se stalo nikoliv jen z důvodů zavedení církevní daně, ale mnohem více z důvodů agitačního tlaku z různých stran.
      V roce 1939 byla odhlášeny z církve dvě děti a v roce 1940 celkem 5 dětí. Přibližně 10 dětí z bývalých římsko-katolických rodin zůstalo nepokřtěných. Vyučování náboženství bylo však dětmi nadále navštěvováno a odhlášky přicházely jen zcela ojediněle, většinou v případech změny náboženství rodičů. Horší byla situace při uzavírání sňatků. Jen asi polovina mladých, kteří mohli přejít bez překážek do církve katolické, se nechalo církevně oddat. Církevně pochovaní však byli dosud všichni. Církevní poplatky docházejí dobře a je jen málo potíží. Někteří jedinci žádají o nižší hodnocení a snížení poplatků. Při stavu asi 7000 římskokatolíků bylo zaplaceno první rok od 1.10.1939 do 30.9.1940 přes 14 000 RM.Od listopadu 1940 je inkasistou církevních poplatků kostelník Oskar HAMMER.
      Zlaté kněžské jubileum 1941. V neděli 27.července 1941 oslavil děkan Adolf PÖLLER v plné svěžesti své 50. výročí kněžského jubilea. Slavnostní mše byla v 10 hod. v děkanském chrámu. Jubilant přistoupil k bohoslužbě v doprovodu převora dr.Gilberta HELMERA z kláštera Teplá a duchovenstva za slavnostního vyzvánění, kde ho pozdravila bíle oděná děvčata slavnostní řečí. Slavnostní kázání měl duchovní H.P.PELTSCH z Karlových Varů o významu katolické duchovní péče. Nato za asistence církevních hodnostářů služil jubilant slavnostní mši, kterou zakončil mocným "Grüss Gott". Věřící farní obce se zúčastnili ve velkém množství této oslavy a srdečně popřáli jubilantovi květinovými dary a ústně.
      Pramen a zpracování: Výpisy z farní kroniky Mariánských Lázní provedl s povolením p.děkana J.M. BERGA 1985 Ing. Richard Švandrlík a zpracoval s překladatelskou pomocí p.Hanse Schmidta a insp.Jana Šperla,v.v.
 

Počátky válečné kroniky Mariánských Lázní z roku 1941

      V roce 1941 přestaly vycházet noviny Marienbader Zeitung, neboť redaktor odešel na frontu. Přesné datum posledních novin neznáme; předpokládáme, že vycházely do konce roku 1941. Na žádost starosty Mannera začal psát mariánskolázeňskou kroniku válečné doby profesor v důchodu Wenzel LERCHL, který se staral o muzeum. Kronika začíná obdobím, kdy se už plně rozhořela válka na Východě.
      1.9.1941 V městě byly otevřeny dva vojenské rezervní LAZARETY:
      I. lazaret zahrnoval domy KLINGER (Krym-zbořeno), REGINA (čp.475 - Vltava), FÜRSTENHOF (čp.100 - Bohemia).
      II lazaret zahrnoval domy IMPERIAL (čp.183 - Vojenský ústav), CARLTON (čp.393 - Svoboda), FLORA (čp.128) a BRISTOL (čp.198), BALMORAL-OSBORNE (čp.389-390).
      Do těchto lazaretů byly přestěhovány postele z domů Margueritte (čp.360 - Margareta), Palladio (čp.343), Sanssouci (čp. 45) , Waldschlössel (čp.107), Zelený strom (čp.23 - Wolker), Nový Klinger (čp.33 - zbořeno), Helvetia (Hlavní třída - čp.142), Hahn (Hlavní třída,čp.143).
      Z mariánskolázeňských lékařů byli povoláni do lazaretů lékaři Fuchs, Kopf, Günther, Weis, Mayrl, Thiel, Gnad, Glaeßner a další lékaři z okolí.
Jako dětské domovy byly zařízeny domy SPLENDID (čp. 158), APOLLO(čp. 105), SILVA (čp.498), WALHALLA (čp. 66 - Tajga-zbořeno), GUTENBERG (čp.129 Vostok-zbořeno) TAORMINA(čtvrť Bellevue), HOTEL NEW YORK (čp.50 Polonia).
      Matky s dětmi z německých oblastí, letecky napadených, měly domy MIRAMARE (čp.121 - část Excelsioru), HOTEL POST (čp.55 - internát B.Němcové, před 1939 Hotel National). V domě HELVETIA (čp.142) byli také utečenci z Bukoviny a jiní, kteří však odešli. Další utečenci byli v domech HALBMAYRSHAUS (čp.32 Rozkvět), LÁZEŇSKÁ INSPEKCE (čp.92 - BRUNNENINSPEKTION-děkanství), REINGOLD (čp.130 Rigoletto). - Hotel STÖHR (čp.136 Luxor na dn.Mírovém náměstí) sloužil jako kuchařská škola pro děvčata a náklady na ni platili zdejší podnikatelé.
      Jako hotely sloužily v listopadu 1941 MLÝN (čp. 61- Cristal), ANGLICKÝ DVŮR (čp.52 vedle Bohemie), KONTINENTAL (čp. 230 - Slovanský dům alias nová Helvetia). Přes neděle byly tyto hotely přeplněny hosty zde se léčících vojáků.
      Stará škola REITENBERGER (čp.87 ZUŠ) byla znovu zařízena jako škola a nájemníci byli přestěhováni do přistavené budovy ke škole, kde bývaly kanceláře elektrárny města. Kanceláře byly přestěhovány do radnice.
      1.11.1941 O Všech Svatých leželo na hrobech mnoho sněhu, tak že věnce pod ním zcela zmizely. Pod masou mokrého sněhu velice trpěly listnaté stromy, které dosud neodhodily své listí. V lese bylo mnoho polomů.
      3..11.1941 Zprávy jsou vysílány tlampači vždy v 12.30 hod. // Z fronty: Rusové ustoupili z města Kurska.//
      4.11.1941 Od 5.11.se konají zábavné koncerty lázeňského orchestru pořádané lázeňskou správou ve velkém kursále odpoledne v 15.30. hod. Vstup 50 Rpf. (= říšských feniků), vojáci 30 Rpf.
      7.11.1941 Dům LISSA (čp. 170 Krynica) je předáván pro úřednictvo a sestry zraněných vojáků.// Z fronty: Moskevská vojenská přehlídka SSSR, po níž jednotky pochodovaly přímo na frontu u Moskvy.//
      8.11.1941 Koná se sbírka lahví pro vojsko na Východě od Hitlerjugend.
      9.11.1941 3. sbírka zimní pomoci WHW. Eintopfsonntag (= neděle s jídlem z jednoho kotle). Hotel WAGNER (čp.76 Kossuth) a pension MINERVA (čp.150) se zařizují pro zraněné vojáky. V kursále o 8.30 hod. vzpomínková slavnost hrdinů, hlavní řeč okresní velitel Fritz AMREICH. V neděli dopoledne se konaly v aule školy JIH, v bývalé české škole, přísahy nových členů strany NSDAP. Dům DIETRICH ECKHARDT (čp.172 bývalý Pflanz, nyní nový válečný název, po válce Poeta vedle vojenského ústavu v Ibsenově ulici) je určen pro válečnou pomocnou službu.
      10.11.1941 Není už otevřena žádná cizinecká kavárna.
      14.11.1941 "Gauleiter" a říšský místodržící Konrád HENLEIN a "Gauleiterin" Isabella POMPEOVÁ hovořili k německým mariánskolázeňským ženám v kursále o 14 hod. Schůze byla velmi dobře navštívena a od "Elektrických hodin" až ke kursálu byla vlajkosláva. Pro informování obyvatel byl zřízen tlampač. - 30. výdej potravinových lístků - pro rodiny s dětmi jedny lístky na zeleninu, jinak bez změn.
      15.11.1941 Třetí uliční sběr WHW - pohádkových knížek, prováděla organizace DAF. Schůze v kursále o 20.30 hod. řečníkem okresní velitel WOLLNER z Plzně. Vojáci seděli v prvních řadách. WOLLNER hovořil o významu Vůdce a o jednotě německého národa.
      17.11.1941 Vydání třetích šatenek (lístků na šaty) od 18.11. do 5.12.1941 Jen 120 bodů proti vydání druhých lístků na šaty, které měly 150 bodů. //Z fronty: Nový německý útok na Moskvu. Obsazen celý poloostrov Krym.//
      18.11.1941 Mariánskolázeňská umělecká obec, společné zařízení starosty Mariánských Lázní a NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude. PG Zirner má za úkol pořádat přes zimu různé podniky pro obyvatelstvo Mariánských Lázní a okolí. Plánuje ve dnech 29.11.1941, 5.2. a 2.3.1942 představení v kursále, 17.1.1942 a 28.2.1942 v slav-nostním sále školy Jih. Vstupné 1,20 až 5 RM. Ledovka ze 17.11. se proměnila v déšť.
      19.11.1941 Bude se konat 20.11. v kursále o 20 hod. koncert pro WHW. Uvádějí lázeňský orchestr a hudba RAD s předpokládaným výnosem 5000 RM. Ve dvou KLV-domech vypukly nakažlivé choroby (diftérie).
      21.11.1941 Lázeňský orchestr hrál zábavné koncerty v pondělí 17. a úterý 18. odpoledne ve velkém kursále pro zraněné vojáky z mariánskolázeňských lazaretů. Vojáci byli hosty mariánskolázeňské skupiny NSDAP a byli pohoštěni kávou a koláčem. // Z fronty: Začala tzv. hladová blokáda Leningradu.//
      22.11.1941 Veřejná schůze v radničním sále starosta informoval o přičlenění Úšovic, Hamrníků a Stanoviště (15.10.1941). Prvním přísedícím radním byl jmenován a vzat do přísahy knihkupec Max Höhne z domu MAILAND (čp.145 - vedle Bati)
      23.11.1941 Kavárna VIKTORIA (oplatkárna) je od roku 1941 uzavřena. Její největší sál v Mariánských Lázních se nyní používá jako tělocvična.
      24.11.1941 NS-Kraft durch Freude a NS-Frauenschaft uspořádaly ve slavnostním sále školy Jih "Večer domácí hudby" Malý lázeňský orchestr pod vedením Paula Englera a pěvecký sbor NS-Frauenschaft pod vedením Toni Fischerové uvedl Mozarta, Beethovena, Haydna. Účelem bylo vzbudit cit pro dobrou německou domácí hudbu.
      29.11.1941 Byly vydány kontrolní lístky pro tabákové výrobky. Denní odstřižky mají od prosince 1941 do května 1942, denně na deset cigaret a jsou na jméno. Nastal mráz, ráno -80 C, žádný sníh, zato mnoho prachu. Dnes veřejný večer, který převzala Umělecká obec Mariánské Lázně v kursále na památku 150.výročí úmrtí Mozarta jako slavnostní koncert, lázeňská kapela pod vedením Englera, jako mistrovský pianista Helmut Hilpert z Lince. Velitel převzal peníze pro výcvik. Slavnostní řeč - studijní rada Merker. - 24. a 25. zábavný koncert pro zraněné vojáky z lazaretů od místní mariánskolázeňské skupiny NSDAP. Pohoštění od NS-Frauenschaft, z kursálu a z FÜRSTENHOFU. Hudba lázeňského orchestru a kapely RAD. - Schůze žáků pro VDA.
      30.11.1941 V noci o 0,30 hod. ze soboty na neděli vypukl požár v lahůdkovém krámě W. Dreßlera v domě ZELENÝ STROM (čp.23) z krátkého spojení. Vojáci z Grinzingern zavolali hasiče. Škoda je malá. Víno je však velmi těžko k dostání za láhev vína se platí 12 RM, čtvrtka vína stojí 1,20 DM. - V domě ROSE (čp.109) byl k dostání za dobré ceny nábytek z vydražování, který byl v pensionech pro celoroční partaje, protože služební personál pro cizinecké pensiony chybí. // Z fronty: Stalin nařídil soustředit síly na protiútok Rusů u Moskvy.//
      1. 12.1941 Podle zprávy v novinách EGERER ZEITUNG z 29.-30.11.1941 bylo v Mariánských Lázních v roce 1941 celkem 19735 lázeňských hostů od 15.4. do 15.10.1941, což je nejsilnější návštěvnost od roku 1937. Podáno bylo 64 334 slatinných koupelí, 103 786 uhličitých koupelí, 12 024 parních koupelí a 2 974 inhalací. Podle sdělení Svazu zahraničního ruchu bylo vydáno se slevou 50 % koupelí 455 místním obyvatelům, 293 osobám z okresu Mariánské Lázně, 326 koupelí těžce zraněným ve válce, 967 nemajetným německým soudruhům a 149 volných koupelí zraněným německým vojákům v rámci Hitlerových volných sbírek (Hitlerfreiplatzspende). Zaměstnanci dostali uhličité a slatinné koupele jen na základě lékařského receptu. Náklady činily 27 000 RM. - Kurlisty 1941 jsou bez přehledu jmen hostů, avšak městský úřad předal katalog hlášených lázeňských hostů do městského archivu. (Podle zprávy ředitele lázní Franto Schneidera.)
      2.12.1941 Malý lázeňský orchestr s Paulem Englerem nastoupil 14denní okružní cestu na vystoupení pro wehrmacht.
      3.12.1941 Karty na ovoce byly vydány pro mládež do 18 let a pro budoucí matky. - Padá sníh. V domácnostech konané sbírky pro východní frontu od 1. do 5. 12. vynesly: obrazy domova, dřevěné talíře, stolní a stěnová světla, svíčky, lampy, tužky, kreslící potřeby, knihy, tobolky.
      5.12.1941 Dnes se konal od NS okresního velitelství v lazaretech pro vojáky "Večer Knechta Reprechta" - účinkovalo HJ. Sbírka pro WHW. - Zpráva o jídlu Eintopf v neděli 7.12. - V noci déšť, za dne lehký mrazík. Okamžitě se zavádí starostou poplatek pro zimní měsíce 0,04 RM za kubík pitné vody, 0,03 RM za kubík užitkové vody. //Z fronty: Druhá německá armáda byla odražena při útoku na město Tula. Rusové pokračují u Moskvy v protiútoku.//
      6.12.1941 V pondělí večer 1.12. byl slavnostně propůjčován v hotelu KONTINENTAL (Nová Helvetia) SA-odznak pro muže SA, SS, policii a HJ. Odznaky byly získány během letošního léta v rámci WAG.
      7.12.1941 Vzpomínková slavnost za padlého soudního vrchnostu MERZe v Háji padlých (Heldenhain). Formace HJ a BDM. - Pg. POHL měl smuteční rozlučkovou řeč. - Silný déšť, když včera sněžilo, //Z front: Japonci přepadli americkou základnu Pearl Harbor a vyhlásili válku USA a Británii. Letecky napadli Filipiny, Šanghaj, Hongkong, Singapur, Malajsko, Thajsko a 25. japonská armáda se vylodila v Malajsii a 15. japonská armáda v Thajsku. 8.12. se vylodila 14.japonská armáda na Filipinách. Začala druhá světová válka. President Roosvelt vyhlásil v USA mobilizaci. ---- 11.12.1941 Pakt Tří uzavřel slib, že nikdy neuzavřou separátní smlouvy. Nastává totální vyhlašování války z obou stran. Vasalové Německa - Rumunsko, Slovensko, Bulharsko, Maďarsko, Chorvatsko, Belgie vyhlašují válku USA a Británii, naproti tomu americké státy, Austrálie, exilové vlády vyhlašují válku Paktu Tří.//
      10.12.1941 Obyvatelstvo se vyzývá k šetření uhlím. Budou rozdávány přihláškové listy.
      13.12.1941 31. období potravinových lístků. Lístky na cukr od 15.12. do 5.4.1942, na marmeládu od 15.12. do 5.4.1942 (volitelný cukr). Následují zvláštní odstřižky - příděl 250 g luštěnin a 125 g náhražkové kávy a jako příděl 60 g kávových zrn. Jinak žádné změny. U lístků výzva k šetření topení.
      15.12.1941 Dům OBERON (čp.28) je otevřen na zimu pro pasanty. Sníh napadl a po dvou deštivých nocích znovu zcela roztál. - Budou prováděna zjištění, zda by nemohly být v cizineckých pensionech přestavěny místnosti pro celoroční nájemnictvo. - Vánoční stromky jsou ve dvoře domu HERRMANN (čp.279 Hermannstadt ?) a na Šenově ke koupi a též před domem VINDOBONA (čp.311 Lidická). - Poštovní autobusy nejezdí o nedělích. - Každý musí nahlásit, kolik může ve svém domě uživit, kolik kilogramů brambor má ve sklepě, od koho brambory získal. .//Z fronty: USA zavádí brannou povinnost pro muže od 22 do 44 let.//
      17.12.1941 Malý lázeňský orchestr se vrátil zpět a má opět koncerty v kursále. - Sněžení po deštích a mrazech. .//Z fronty: Hitler vyzývá armády Střed, aby kladly útočícím Rusům, kteří postoupili o 100 km, "fanatický" odpor.//
      19.12.1941 Silnice od Elektrických hodin ke kursálu je opět ověnčena vlajkami s hákovými kříži, stejně jako hotel Mariánskolázeňský Mlýn. Říšský místodržící Konrád Henlein hovořil ve velkém kursále. Dopoledne navštívil lazarety BALMORAL-OSBORNE a FÜRSTENHOF. Odpoledne měl v slavnostně vyzdobeném kursálu kamarádské posezení se zraněnými v kursálu, o které pečuje NS-Frauenschaft. Nakonec se vypravil za doprovodu župních úředníků a okresního velitele do MLÝNA (Cristal), kde se shromáždily ženy a děti padlých ve válce k jednoduchému německému vánočnímu stolu. Zbytek večera tvořily návštěvy župního velitele u rodin padlých v Mariánských Lázních a v Úšovicích.
      20.12.1941 Uzavřeny jsou cesty v parcích a v lesích. Vstupovat na vlastní nebezpečí, protože lidé k pečování a čištění cest chybějí. - Pro vojáky vydalo vedení NSDAP sešit "Kriegsweihnacht 1941" s příspěvky správce úřadu o vlasti.
      21.12.1941 Koná se 4.sbírka pro WHW, konaná HJ a BDM, Prodávalo se deset dřevěných figurek, formy hraček, vyrobeny byly v Habelsschwertu, hrabství Glatz. - Dům HUNGARIA (čp. 115) byl předán k celoročnímu nájmu pro rodiny.
      22.-23. 12.1941 V lazaretech se slaví večer vánoční svátky s promluvou. Z ryb je na vánočním stole jen treska a platejs. Po dlouhém zařizování se nedostalo nic víc.
Uniforma Hitler-Jugend (od 14 let)      25.12.1941 Po deštích náhle napadl sníh, který vše překryl, takže musely vyjet sněhové pluhy. Teplota minus 100 C. //Z fronty: Německá 3. a 4. tanková skupina u Moskvy poraženy a po ústupu o 100 km na západ odvráceno přímé nebezpečí dobytí Moskvy. Velitel 2.tankové armády gen.Guderian byl odvolán.//
      28.10.1941 O 8.30 hod. apel velitele NSDAP Wacha, který svolal členy nacistické strany, a také HJ ke sbírce kožichů a vlněných svetrů pro wehrmacht ve škole Jih. Muži SA, DAFD, NSV, HJ a Svazu říšských válečníků vozili pak na ručních sáňkách dodané předměty k sběrným místům stanů, odtud s povozy, taženými muži, na hlavní sběrné místo v domě EBERT na Chebské třídě (čp. 495). Další sbírky do 4. ledna 1942.
      30.12.1941 Novoroční blahopřání jsou zakázány na rozkaz R.M.Dr.Goebelse, a to jak tisk novoročenek tak i jejich prodej.
      31.12.1941 Všechny lyže nad 170 cm musí být odevzdány pro wehrmacht. Výjimkou jsou jen pro jistá povolání. Všechny lyžařské závody jsou odřeknuty. Spolek NS-Frauenschaft se zabývá výrobou a přepracováváním volněných a kožených věcí. - Zaměstnanci radnice drží ve velkém sále radnice na závěr roku závěrečný apel.
 

Válečný rok 1942 v Mariánských Lázních

      2.1.1942 Pátek odpoledne znovu otevřena obecná dívčí škola v Alleegasse (dn.Ibsenova ul.) v domě REITENBERGER (čp.87, dn. ZUŠ) za přítomnosti zemské rady Dr.Sundermayera, starosty Dr.Mannera, velitele zdejší ortsgrupy Wacha, přísedících radních Höhne a Herziga, krajského školního rady Felkla. Starosta vylíčil historii staré školy a její budovy, která sloužila jako škola do roku 1902. Po přestěhování do školy Sever měla být předána "Spolku pro zřízení léčebny pro choroby ledvin a srdeční". K tomu však nedošlo a místo toho tu vznikly soukromé byty, při čemž zadní dvorní budova sloužila jako kanceláře elektrárny. To trvalo do roku 1941. Stále větší nouze o školní prostory donutila město znovuzřídit školu v této budově. V sedmi třídách může být od pondělí 5.ledna 1942 zahájeno vyučování pro 306 dětí. Kromě toho je tu jedna místnost pro školní pomůcky a po jedné místnosti pro sborovnu a ředitelnu. Náklady přestavby činily 20 000 RM, z nichž polovinu uhradila školní správa vládního okresu. // 26 států podepsalo 1. 1. 1942 ve Washingtonu deklaraci Spojených národů. K boji proti mocnostem Osy budou vynaloženy veškeré zdroje a se státy Osy nebude nikým uzavřen separátní mír. //
      3.1.1942 Přišlo počasí s táním.
      5.1.1942 Pondělí - všechny školy byly znovu otevřeny.
      6.1.1942 Všechny dvou- a vícesedadlové sáně je třeba dobrovolně odevzdat pro pomoc německým vojenským trupům na východní frontě. Odevzdávacím místem je Wehrmeldeamt (Úřad branné evidence) v domě BÍLÝ KŘÍŽ (čp.166) od 8 do 17 hodin. - V pondělí odpoledne předal okresní velitel AMREICH na mariánskolázeňském nádraží první vagón kožichů a vlněných věcí wehrmachtu. Do 5. ledna 1942 bylo sebráno 30 500 kusů těchto předmětů.
      7.1.1942 Ve všech domech bude provedena kontrola protiletecké obrany. V horní části města byly určeny domy s obyvateli jen jako bloky. Komise ze tří civilistů bude klást otázky o hašení a o první pomoci; potom přijde vojenská komise s třemi osobami pod vedením velitele protiletecké skupiny obce Franka.
      8.1.1942 32. období potravinových lístků od 12.1. do 9.2.1942, lístky na vejce platí od 12.1. do 5.4.1942, žádné změny v rozepisovaném množství. Teplota ráno klesla na -15°C. // Velitel německé 4. tankové armády gen. HOEPNER dal na vlastní odpovědnost vojskům rozkaz k ústupu do "zimniho postaveni", za což byl Hitlerem vyloučen z wehrmachtu //
      9.1.1942 Podle příkazu velitele WGB (= hospodářská skupina živností hostinců a ubytoven) Fritze Dressena musí majitelé hotelů a cizineckých pensionů do 12 hod. poledne nahlásit veliteli okresní skupiny Karlu Schöflovi (dům ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA) 1. stavy stolového prádla: a) ubrusy, b) ubrousky, 2. stavy ložního prádla: a) ručníky, b) přehozy přes postele, c) povlečení peřin s udáním velikosti. To je vyžadováno jako nezbytné pro zásadní rozhodnutí ve věci provozu cizineckého ruchu.
      11.1.1942 Sbírka pro zimní pomoc WHW. Eintopfgericht (jídlo z jednoho hrnce).
      17./18.1.1942 Pouliční župní sbírka WHW s prodejem odznáčků se stavebními památkami sudetoněmeckých měst - provádějí úřední zmocněnci (12 odznáčků). Úřední zástupci strany provedou domovní sbírku. Výtěžek je určen k zakládání a udržování lidově-výchovných zařízení Sudetské župy. - V neděli 18.1. večer pestrý večírek v kursále. Hrála hudba RAD a lázeňská kapela; tombola z darů s bohatými výhrami, vstupné volné, tabule 50 Rpf. -- Rovnoměrné mrazy od 12° do 15°C. V mnoha domech už zamrzl vodovod. -- V lázeňských městech probíhají od starostů nová přecenění nezastavěných městských pozemků a stavebních parcel. Komisi v Mariánských Lázních tvoří stavitelé Dietsch, Guth, Jenschke, Giebitz, z domácích majitelů dr.Herzig, Walter (z Magdeburgu), Ferdinand Schmidt senior z domu Lloyd, Wenzel LERCHL z domu Fortuna.
      21.1.1942 Trvají chladna, ráno -20°C. Udánlivě má být v Mariánských Lázních 4000 zraněných vojáků. -- Pro podnájemníky budou vydávány "Podnájemnické knihy" předsedou spolku majitelů domů radním Ferdinandem Schmidtem z domu Lloyd pro celoroční partaje. -- Vrchní učitel Franz Nitsch, dosud oddávající úředník v Úšovicích, byl jme-nován vládním prezidentem v Karlových Varech do funkce oddávajícího úředníka okresu Mariánské Lázně, prvním zástupcem je Dr. Fiedler, druhým Josef Benker. // Na konferenci ve Wannesee rozhodli nacisté vyřešit "židovskou otázku" "vystěhováním na Východ" a využitím koncentračních táborů.//
      22.1.1942 V hostincích musí být v pondělí a ve čtvrtek podáváno "polní jídlo". Vzor vyhotovil Ústav pro kuchařskou vědu, jeden kolektiv Výzkumné společnosti Hermanna Essera a vrchní velení pozemí armády. - K získání hmatatelných kovových rezerv se stává nutným snesení bronzových zvonů. Jsou čtyři skupiny A,B,C,D, při čemž zvony A jdou k okamžitému roztavení, B a C budou převezeny do sběrných skladišť, zvony D zůstanou na místě pro nenahraditelnost takové památky. Z odvážených zvonů je nutno učinit otisky a popis.
      26.1.1941 Ke 150. výročí narození Karla Josefa Heidlera, šlechtice Edler von Heilborn, sešli se před Heidlerovým památníkem okresní velitel AMREICH, velitel ortsgrupy Wach, zemský rada dr. Sundermayer, vůdce krajských lékařů (Kreisärzteführer) Dr. WERNER a zástupci lékařstva Mariánských Lázní. Starosta dr. MANNER položil věnec jménem města a zhodnotil Heidlerovy zásluhy a sounáležitost města s tímto mrtvým. Další věnce položili dr. SUNDERMAYER za lázeňskou správu a vůdce krajských lékařů Dr. WERNER za lékařstvo. Prof. ZÖRKENDÖRFER vzpomenul zásluh dr.Heidlera o Mariánské Lázně. V létě bude odhalena doktoru Heidlerovi pamětní deska a odhalena starostou města.
      29.1.1942 Vyhlášeny nucené zimní prázdniny od 29.1. do 11.2. Týž den náhle stoupla teplota na -1°C, ale příští dny klesla na -5°C. Silné sněžení. V mnoha domech jsou škody na vodovodech a ústředních topeních zamrznutím vody, instalatéři na opravy nestačí.
      31.1.1942 a 1.2.1942 pouliční sbírka Říšského svazu protiletecké obrany pro WHW provedena poprvé. Již v říjnu se konaly porady, jak docílit největší úspěch sbírky. K prodeji bylo 12 figurek Černého Petra (Struwelpetergestalten). Všichni sbírající budou v uniformách nebo alespoň s odznakem a páskou na rukávě. Velká váha je přikládána domácím sbírkám s listinami a podpisy.
      4. 2.1942 Byly vydány potravinové lístky na 33.období. Zvyšuje se o něco (o 1/16) příděl cukru a bude vydáno o 62,5 g sýra. Dosavadní vydávání 50 g bramborových silných výrobků odpadá. Místo 125 g náhražky kávy si mohou spotřebitelé nad 18 let nahradit za 60 g kávových zrn. Říšské mýdlové lístky s dosavadním množstvím platí až do května 1942.
      8. 2.1942 Konala se sbírka pro WHW. Jídlo z jednoho hrnce.
      5. 2.1942 Se souhlasem vládního presidenta v Karlových Varech povolil starosta nový výnos o výseku masa.
      10.2.1942 Na požadovaný koncert říšského rádia Breslau (Vratislav) 22.února ve prospěch WHW 1941/1942 budou provádět sbírky různé organizace. Je to sbírka WHW celé župy Sudet. Koncert se bude konat v Liberci v tělocvičně a bude přenášen říšským vysilačem BRESLAU 28.2. od 16 do 18.30 hod.
      11.-12.2.1942 V hotelu MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝ MLÝN se konalo Valné shromáždění hospodářské skupiny hostinců a ubytoven. Při používání potravin se doporučuje co největší šetrnost, protože úroda brambor v důsledku náhlého příchodu zimy vyvolala nedostatek. Dovoz drůbeže je nejistý, dovoz ryb je pravděpodobnější. Také s cukrem se musí šetřit, jsou to devizy. - Ženské pracovní síly se vrátily z muniční továrny v Holýšově, asi 200 žen. Potřeba je dosud kryta dívkami z protektorátu Čechy a Morava a z Francie. Přihlášky pro pracovní síly odevzdat do 20.2. Velký nedostatek je mužských pracovních sil. Majitelé hostinců se vyžadují, aby přijímali více učedníků. V Mariánských Lázních se hlásí jen 12. Mají být pro město získáni jmenovitě ve Vídni. Předsezóna trvá od 15.4. do 1.6. a hlavní sezóna od 1.6. do 31.8., posezónní doba je od 31.8. do 15.10.1942.
      14.2.1942 Teploty klesly na 0°C. Další silné sněžení. - Provádí se přípravy k nástupu na vojnu. Slovenští pracovníci čistí Hlavní ulici od sněhu. - Sobota a neděle byly Dny německé policie. Vedle policie sbírky pro WHW provádělo hasičstvo, Technická nouzová pomoc, SS,. NSKK. Odznáčky byly: výsostný znak německé policie, pohlednice a chebské lidové figurky. - Pro válečné invalidy a zotavení potřebující německé vojáky jsou uvolněny domy MIRAMARE, LAXENBURG, NEAPOL, HALBMAYHAUS, VILLA HAHN, sály v KONTINENTALU (Slovanský dům) a ve VIKTORII (oplatkárna). Matky z domu Miramare odešly. Dřevěné postele byly přivezeny až z Norimberku. Rohový dům BELVEDERE (na Goethově náměstí) byl zařízen jako porodnice a kojenecký domov. - Pokračují odpolední koncerty v kursále.
      17.2.1942 Odpolední koncerty v kursále se po dva týdny nebudou konat, protože orchestr podniká turné pro wehrmacht do Drážďan a po Sasku a vrací se až koncem února.
      23.2.1942 Začalo školní vyučování. Na všechny radiové přijímače byly povinně blokovými veliteli NSDAP umístěny červené papíry s nápisem "Nezapomeň! Poslech zahraničních vysilačů je zločinem proti národní bezpečnosti našeho lidu. Bude trestán na rozkaz Vůdce těžkými tresty vězení!" - Mrazy ochabují, ze střešních okapů se musejí u obytných domů odstraňovat rampouchy.
      25.2.1942 Tlampači je obyvatelstvu oznamováno, že při počasí s táním se musejí střechy čistit od sněhu. Sněhové masy je třeba odvážet na parkoviště v horní části města. Pro dolní část města byl určen stadion. Starosta si vyhrazuje právo občany popohnat k odstraňování sněhu, protože trvá nedostatek pracovních sil. V zemi jsou četné prasklé vodovodní potrubí. Jmenovitě obsazené domy a domy s centrálním topením mají tlusté, až metrové rampouchy.
      28.2.1942 Dnes i 1.3. koná se 6.uliční sbírka, v níž sbírají SA, NSKK, NSFK, SS, dále muži z péče o válečné oběti. Prodává se 10 domácích zpěvných ptáků, pestrá porcelánová zvířátka, která byla vyrobena ve Slezsku, v Porýní, v Durynsku, v bavorské Východní marce a ve Vídni. - V hostinci KYFFHÄUSER, dříve lázeňský dům veteránů (dn. ekonomická akademie?) se konají odvody branců. Tak jako dříve zdobí se příchozí velkými květinami, ale bez barev.
      2.3.1942 Starosta ve své výzvě z 25.2. požadoval 20 zdatných mužů pro hasičstvo v Mariánských Lázních. V případě, že se nepřihlásí dostatek mužů, musí se uskutečnit naplnění hasičstva cestou služební povinnosti. - Jako ukládací místo pro sníh v dolní části města je určen park pod Luginslandem (Lil) a Svatým Jiřím a prostor za tělocvičnou (dn. Tyršova ulice).
      4.3.1942 34.přídělové období potravinových lístků od 9.3. do 5.4.1942. Množství potravin se podstatně nemění. Tuky - máslo,sádlo - jsou pro normální spotřebitele a mládež 14 až 18 let zvýšeny z 50 g na 100 g, zatímco kompenzace másla se snížila o 62,5 g. Znovu byly vydány lístky 50 g bramborové výrobky, a také rýže a rýžové vločky je možno odebírat.
      5.3.1942 Přes noc +2°C a velmi silné sněžení. - 7.3.1942 znovu mráz -5°C, silný mráz.
      8.3.1942 Poslední sbírková neděle a obecenstvo vyzváno k větším darům. Neděle s jídlem z jednoho hrnce.
      9.3.1942 Tání. - Příjezd nových zraněných.
      12.3.1942 Děvčata z domu APOLLO převedena do hotelu NEW YORK. - Trvá počasí s táním.
      13.3.1942 V noci klesl teploměr na -12°C. - Pěvecký a hudební spolek 1939 konal v besedě hotelu ŠENOV Valnou hromadu, která byla uvedena uctěním padlých. Ke 40letému členství byli poctěni Anton Kolb, dirigent sboru, Josef Timmel, Rudolf Schicker, Anton Kohl, Franz Winterling. K 25letému členství byli poctěni Marie Mally, Franz Maraß, Anton Truxa, Rudolf Jugl. Dostali čestné plakety.
      15.3.1942 Před Mariánskolázeňským Mlýnem se konala oslava hrdinů v 9 hod. ráno. Byly postaveny čtvercové sloupy zdobené barevnými stužkami, nahoře s hořícími mísami, mezi nimi mělká nástavba. Lavice byly připraveny pro příslušníky padlých. Vojáci a členstvo strany obsadili místo na konci parku. Na nástavbu byly položeny věnce. Z technických důvodů se nemohla slavnost konat v Háji hrdinů.
      16.3.1942 Začalo znovu tání. V noci byl mráz -5°C, za dne bylo slunečno.
      21.3.1942 V noci trvají mrazy, čímž se zdržuje roztávání ledu.
      22.3.1942 V neděli dopoledne v 9.30 hod. se konalo ve slavnostně vyzdobeném kursále přijímání mládeže do Hitlerjugend a BDM. Hovořil krajský velitel AMREICH a velitel místní skupiny WACH přijímal stisky rukou. Každý HJ a každá BDM dostali list s obrazem Vůdce a s přísahou. Rodiče a vedoucí podniků se účastnili slavnosti. V předvečer navštívila mládež koncert Beethovenův v kursálu.
      21.-23.3.1942 byly sneseny zvony z věží katolického kostela. Nejstarší zvon z roku 1847 a dva z roku 1927. Jen jediný, nejmenší zůstal na východní věži. Tři zvony byly fotografovány dcerou fotografa Günthnera od Lesního pramene, paní Vogelovou. Všechny zvony jsou ve skupině A.
      24.3.1942 Neodůvodněné cesty o Velikonocích jsou zakázány. Budou přísně potrestány koncentračním táborem.
      25.3.1942 Aby mohli zahrádkáři produkovat více zeleniny, potřebuje sudetoněmecká zahrádkářská živnost nutně květináče. Hitlerjugend sesbírá květináče ve všech místech v Sudetech nad 2000 obyvatel, od 27. do 29.3.
      29.3.1942 Den wehrmachtu. Sbírka válečnického spolku a Červeného kříže. Prodávaly se tři různé odznáčky: Hákový kříž ve spojení s mečem a dubovou ratolestí, a dále odznáčky předchozích sbírek. V sobotu večer se konal pestrý večer v kursálu. // Britský noční nálet na Lübeck (28. 3. 1942), v němž byla poprvé uplatněna taktika "kobercového" bombardováni - 234 letadel, 304 pum.//
      1.4.1942 35.období potravinových lístků. Změny nastávají: chléb je krácen pro normální spotřebitele, pro dlouhodobě a noční pracující, pro těžce pracující muže i ženy. Normální spotřeba 2250 g týdně je krácena na 2000 g, tuky se krátí mládeži 14 až 18leté a normálním spotřebitelům z 269 g týdně na 206 g. Maso se krátí u nejmenších dětí ze 400 g na 300 g týdně. Také dávky pro samozásobitele se odpovídajícím způsobem mění. Jsou lístky na marmeládu a cukr. 1 konzerva kondenzovaného mléka. Příděly chleba dětem do 3 let se krátí, dětem od 3 do 6 let se zvyšují o 100 g tedy na 1200 g. Příděl sýra se zvyšuje z 125 g na 187,5 g. 40 % tvoří normální spotřebitelé. Snížení přídělů souvisí s dvěma tuhými zimami a s velkým počtem zajatců a zahraničních pracovníků, stejně jako s podporou Finsku. - Ve vyšší škole dochází k rozdělení vysvědčení na 2/3 roku. - V novinách Egerer Zeitung hledá 15 partají byt s 2 - 3 místnosti v Mariánských Lázních. Panuje velká nouze u bytů. 31.3. byla u starosty konzultace spolku majitelů domů. - Jako první dům se otvírá 30.3. dům GERMANIA (Praha). - Přestávají noční mrazíky a 31.3. a 1.4. počasí s táním a s dešti. Stále ještě leží mnoho sněhu na ulicích a ve dvorech. - Dosud stále nejsou ještě obsazeny vojáky domy HALBMAYRHAUS (Rozkvět) a NOVÝ KLINGER. Dům GÖDÖLLÖ (Oděsa) je připraven k převzetí jako lazaret.
      7.4.1942 Noční mrazy přestaly a spršky teplého deště a slunečné dny pomohly odstranit sníh v městě. Ale ve dvorech stále ještě leží sněhové masy.
      11./12.4.1942 koná se 7.uliční sbírka pro WHW. DAF prodává 20 domácích léčivých rostlin, zčásti vyrobených v Nizozemí (Severní Čechy). -       12.4. v 10 hod. se koná na kolonádě z podnětu Týdne HJ veřejný apel s řečí velitele ortsgrupy Wacha. Sobotní večer a neděle dopoledne se koná u městského divadla cvičení hasičstva HJ. V neděli dopoledne jsou k vidění ostatní HJ a BDM.
      14.4.1942 Voda v zimě byla dána na nízký tarif. Od 7.4. následoval odvoz odpadků prostřednictvím odpadového systému KUKA. Práce jde automaticky, zůstávají jen kýble s odpadem v domech. Neskladné předměty jako staré plechové zvoží, kovové odpady, hadry, stavební suť, papír, skleněné lahve nesmějí být už dávány do odpadu. - Také paní a dívky nad 25 let dostávají kuřácké lístky.
      15.4.1942 Začátek předsezóny. Na kolonádě probíhá koncert na gramofonových deskách vždy od 5 do 6 hodin. Několik laviček bylo usazeno. Kolonáda není ještě celá upravena. Lázeňští hosté však již pijí Křížový pramen.
      19.4.1942 Přijímání mládeže na kolonádě před Křížovým pramenem v 7 hod. večer.
      20.4.1942 Vzpomínka narozenin Vůdce v slavnostním sále školy Jih. Řeč měl velitel Ortsgruppe Wach. Domy byly ověnčeny vlajkami. -- Počasí je už trvale krásné, jen příležitostně malé deštíky.
      26.4.1942 První sbírka pro Německý Červený kříž (DRK). Teploty opět poklesly na +5°C, chladno, nepřívětivo. Řeč Vůdce a říšského kancléře.
      30.4.1942 Teplota klesla na 0°C, odpoledne dokonce trochu sněžilo. Sněhová chumelenice. - V domě Anker v postranním křídle se probořila podlaha jedné místnosti. - V úterý odpoledne 28.4. vyhořelo ve Vlkovicích 5 selských dvorů. Příčinou byla jiskra z lokomotivy. Nastoupilo mariánskolázeňské hasičstvo. Také francouzští váleční zajatci hasili požár. // Adolf Hitler se 29. 4. 1942 sešel na Berghofu s Benito Mussolinim. Byla řešena květnová ofenzíva v severní Africe, ovládnuti Tobruku, v červenci proniknuti do Egypta a obsazení Malty.//
      1.5.1942 Od 1.května se zahajují denní promenádní koncerty na lázeňské kolonádě. Od 2.května bude hrát lázeňská kapela denně dvakrát s výjimkou pondělka. Odpolední koncerty budou pokračovat průběžně podle situace, každou středu, sobotu a neděli až na další. Vedením pověřen ředitel ENGLER.
      2.5.1942 Ráno zmrzly kaluže na ulicích s teplotou -2°C. Osobní archy s údaji o povolání a znalostech byly vyplněny. Jedná se o zesílené nasazení pracovních sil.
      4.5.1942 Byly položeny nová telefonní vedení do domů - kabely a dráty nad domy mají takto zmizet. Studené počasí trvá. Hlášeno je 370 lázeňských hostů. Už nemají být žádné kurlisty. Početní klempíři a montéři byli vysláni do Kolína nad Rýnem. - Podle výkazu lázeňského úřadu nemají sloužit k příštímu pronajímání lázeňským hostům tyto domy: CARLTON, FÜRSTENHOF; IMPERIAL; KLINGER; NEAPOL; REGINA; RÜBERZAHL; NEW YORK; WALHALLA, z cizineckých pensionů: BELVEDERE ; GUTENBERG; LISSA; SLUNCE; GÖDÖLLÖ; HAHN; SCHLOSS LAXENBERG; MINERVA; ZLATÁ KOULE; INSPEKCE PRAMENŮ. // První velká bitva letadlových lodi začala 4. 5. 1942 v Korálovém moři poblíž Šalamounových ostrovů.//
      12.5.1942 Cizinecký pension (Fremdenheim) SLUNCE byl po dvou a půl měsíčním obsazení zraněnými vojáky opět vyklizen. V domě KÖNIGSVILLA je umístěn štáb Zemského střeleckého batalionu. V novinách EGERER ZEITUNG je vyhláška, že uhlí musí být odběrateli samotnými dopravováno, pokud ho chtějí.
      13.5.1942 Na obchodech visí jiná úřední vyhláška, aby bylo nedostatkové zboží prodáno přednostně domácím, mají lázeňští hosté brát na to ohled. Hotel NEW YORK byl vyklizen od děvčat.
      14.5.1942 Tento den bylo otevřeno divadlo a pohostinsky tu vystupuje 4 dny Karlovarské městské divadlo. První představení se letos koná odpoledne v 16 hod. pro wehrmacht. Hotel BERGMEIER byl vyklizen dětmi, sem zasílanými.
      15.5.1942 Dům LISSA byl vyklizen skladovací službou. Hotel ROYAL koupil župní velitel Sudet jako zotavovnu pro invalidy ze světové války za 300 000 RM. Pro hotely a cizinecké pensiony začíná lázeňská sezóna 1.června. Placení lázeňské taxy začíná v předsezoně, tj. od 15.4. do 7.5., tj. 25 RM, zvyšuje se o 1 RM za tři dny až na 33 RM do 14.5., kdy je rovněž 32 RM. Od 15.5. je hlavní sezóna až do 24.8., potom klesá o 1 RM až do 31.8. Od 1.9. do 15.10. je taxa opět 25 RM jako v období 15.4. až 7.5. Toto platí pro lázeňský okruh "A" a pro jednu osobu. Okruh sahá až ke karlovarské trati a k Nádražní čtvrti. Lázeňská taxa "B" je pro místa jižně této linie stejně jako pro hostinské dvory, cizinecké pensiony a hotely v Závišíně, Zádubu, Vlkovicích a Valech.
      17.5.1945 Druhá domovní sbírka pro DRK (Německý Červený kříž). Přezkušování zatemnění v domech. Domy HALBMAYRHAUS a NOVÝ KLINGER nejsou stále obsazeny vojáky. - V neděli první povětří s deštěm.
      27.5.1942 Na městském rybníce nejsou už žádné labutě ani kachny. Nedostatek potravy. Z hotelu CONTINETAL jsou přeloženi zranění pryč. Stejně tak je to i v pohostinském dvoře "IDORADO" v Úšovicích. - 37. období potravinových lístků od 1. do 28. června 1942 - rozdělení potravin zůstává nezměněno, ale formát lístků se zmenšil. Místo 62,5 g odpadlého margarinu je olej a máslo. Lístky na mýdlo od června do září 1942. K dnešnímu dni je 2232 lázeňských hostů. // 26.5.1942 v Londýně podepsána sovětsko-britská smlouva o spojenectví ve válce proti Německu a jeho spojencům v Evropě a o poválečné spolupráci a vzájemné pomoci s platností na 20 let. --- Čs.parašutisté, vyslaní z Anglie exilovou vládou ČSR, provedli 27.5.1942 v Praze atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Akce měla ve světě velký ohlas a pozvedla mezinárodní prestiž ČSR. Nacistické represálie však těžce zasáhly odboj. V protektorátě vyhlášeno stanné právo a tvrdé perzekuce. Provedeno 1800 rozsudku smrti a další stovky poprav bez soudu, tisíce lidí zatčeno. Heydrich zemřel 4. 6. a nato vyhlazeny Lidice (10. 6.) a Ležáky (24. 6 ). Novým protektorem jmenován Kurt Daluege (1897-1946, po válce odsouzen a popraven). Čs.parašutisté obklíčeni 18. 6.1942 nacistickou policií a SS v kostele Karla Boromejského v Praze se po zoufalém odporu zastřelili.//
      1.6.1942 Ženám nad 55 let byly znovu odňaty kuřácké lístky.
      4.6.1942 Již dva dny krásného počasí. Od 1. do 15.6. sbírky starého šatstva pro těžce pracující a pro venkovské dělníky. V Ovesných Kladrubech vyhořelo 8 selských dvorů.
Uniforma 10-14letých - Deutsches Jungvolk      8.6.1942 7. a 8.6. se konala nová sbírka pro Německý Červený kříž. - Pohostinské vystoupení soudcovské scény z Hamburku v městském divadle. Na PANORAMĚ připraveno pohoštění pro zraněné vojáky od lázeňských hostů a koncert v čele s ředitelem Englerem. - Finanční pokladna je přemístěna do domu čp.132, dříve ŠVÉDSKÝ DVŮR. Tím se vyklidil tento úřad z radnice, kde musel platit nájem. V domě LISSA zůstává pomocná služba pro lazarety. //Německá fašistická vojska zahájila 2.6.1942 dělostřeleckou a leteckou přípravu k třetímu útoku na Sevastopol; trvala do 6.6. a na město dopadlo denně až 6 000 pum a granátů. //
      9.6.1942 Dům HANNOVER na Kostelním náměstí zakoupil jakýsi říšský Němec jménem Armbrust.
      12.6.1942 Mnoho českých děvčat bylo přiděleno do hotelů a cizineckých pensionů.
      13.6.1942 Bylo otevřeno mariánskolázeňské divadlo. Nositelem práva je vrchní starosta města Ústí, dr. Edgard Groß je intendantem, jeho zástupcem Karel Padlesák. Činohry a operety jsou zajištěny. - Byl prodán dům TUSCULUM na ulici Allegasse čp. 175, a dále dům WALD-SCHLÖSSCHEN. V nákupních jednáních se objevuje majitel parkhotelu LESNÍ MLÝN.
      Také dům MOZART má být prodán. - Počasí trvale chladné, ráno často jen +4°C. Objevují se obavy o letošní úrodu.
      23.6.1942 Jsou vydány nová ostřejší ustanovení, co se týká návštěv lázní. Vyžadován je přísný lékařský atest - doporučení a doložka o třetích říšských lístcích na šaty. Nepřípustný je zotavovací pobyt po proběhlé lázeňské kúře. Hotel ROYAL (čp. 345) byl převzat jako župní zotavovna župní samosprávou. Župní hejtman Dr. Anton KREISSEL převzal dům v přítomnosti zástupců strany, státu a města a Říšského svazu německých úředníků, za 30 000 RM. - Divadlo je velmi dobře navštěvováno. - Potravinové lístky pro 38.období platí od 29.6. do 26.7. Žádné změny v přídělech. Nové jsou lístky na mléko pro sbírané mléko pro dospělé. Množství není stejné, podle disponibilních zásob. Lístky na brambory 2 1/2 kg na osobu a týden jsou pro ty, kteří nemají žádné zásoby brambor.Z říšských lístků na šaty bude posledních 20 ústřižků k 1.1.1942 použito. - Od 1. července platí zpět k 1.5. nový tarifní řád pro pohostinství a ubytovny cizinců. - Do 25.6. musí být nahlášeno 50 % postradatelných předmětů z mědi, z alpaky, z mosazi, bronzu, cínu, niklu z hostinců a ubytoven pro cizince u vedoucího Karla SCHÖFFLA v domě Šípková Růženka.
      27.6.1942 Druhá sbírka pro Německý Červený kříž - německé městské brány z hnědých papírových plakátů, uliční a domovní sbírky. - 25.6. se koná první serenádní koncert na kolonádě. - Dům PALLADIO je použit jako lazaret. - 5821 lázeňských hostů. - Reklamní a propagační papíry pro cizinecké pensiony nesmějí být už tištěny. A také žádné vizitky. // 28. 6.1942 začal německý letni útok na sovětsko-německé frontě. Byla prolomena sovětská obrana a německý postup až k Donu. Obrana Sevastopolu byla neudržitelná a od 30.6. evakuace Sevastopolu. 4. 7. 1942 skončila osmiměsíční obrana tohoto města. //
      5.7.1942 V předchozím týdnu a v dalších se konají sportovní slavnosti škol. Je to část školních prázdnin. V radiu se opakovaně požaduje, aby nebyly podnikány cesty jen opravdu nezbytné. - Počet lázeňských hostů překročil 7000, čímž jsou předstiženy Františkovy Lázně. - Počasí je trvale krásné, ačkoliv by bylo třeba nutně deště.
      11.7.1942 Dopoledne konečně zapršelo. Závěr školního vyučování na školách.11.a 12.7. znovu domácí sbírka na Německý Červený kříž. Divadlo a kino jsou velmi dobře navštěvovány, lidé tu stojí na lístky ve frontách až do středu ulice. Objevily se první třešně. - Déšť a silný vítr se střídá se slunečním svitem.
      14.7.1942 Prodána Villa RHEINGOLD (čp. 130). Na lístky na brambory se prodávají brambory 1 kg/týden na osobu.
      16.7.1942 Paní Franziska Schildbachová z Goethova domu oslavila 95 let a je nejstarší občankou města a jako taková byla středem mnoha poct. - Každý týden se jednou koná odpolední divadelní představení pro wehrmacht. - Počasí je právě chladné a nepříjemné. - Obchody bývají na půl dne uzavřeny, aby mohly vyřizovat písemné práce. - Na radnici došlo k přemístění různých úřadů. // Britská vláda oznámila 18. 7.1942 vládě SSSR, že s ohledem na těžké ztráty konvojů zastavuje dodávky materiálu do SSSR severní cestou. 21. 7. 1942 - počátek deportaci Židů z Varšavského ghetta do vyhlazovacího tábora v Treblince (asi 350 000 Židů). //
      21.7.1942 Je tu již více než 10 000 lázeňských hostů. Počasí je trvale nestálé. Jsou tu i lázeňští hosté z měst na Rýně, která jsou navštěvována anglickými letci. Lid je tam nazývá "Bomboví hosté", neboť svými nálety přinášejí zranění lidem.
      29.7.1942 Příbuzní zraněných vojáků mohou pobývat v Mariánských Lázních do 7 dnů bez placení lázeňské taxy. Po sedmi dnech pak platí jako obvykle taxy 11 RM na týden, resp. 33 RM za pobyt. Od nynějška platí za druhý lázeňský týden zde jen 5 RM, ale bez oprávnění používat lázeňské prostředky k léčení. Mohou zde zůstávat, jak dlouho chtějí.
      26.7.1942 39. výdej potravinových lístků, podle nichž se budou znovu vydávat lístky na cukr, marmeládu a vejce. Množství se nemění s výjimkou sýrů, kde je příděl krácen o 62,5 g v roce. - Je velmi těžké získat polenové dřevo, neboť lesníci musí všechno dřevo transportovat s použitím motorů na dřevoplyn. U borůvek se platí 2,50 RM za litr.
      31.7.1942 Počet hostů právě přítomných je 3957 lázeňských hostů. Celkový počet v tomto roce dosáhl 11 828 hostů.
      1.8.1942 Koná se domovní sbírka pro Německý Červený kříž. - Počasí se už dva dny zlepšuje, ale v noci je chladno.- Neobjevují se žádné houby k prodeji, neboť rostou velice málo. Byl prodán dům Dietrich-ECKHARDT (čp.172).
      4.8.1942 Říšský pokladník SCHWARZ přijel v 18 hod. do Mariánských Lázní. Večer pokračoval v cestě do Karlových Varů.
      8.8.1942 Dosavadní stav lázeňských hostů 13 390. V tomto dni je přítomno 4 246 hostů. Přeplněny jsou však jen hotely. Cizinecké pensiony (Fremdenheime) jsou s několika výjimkami prázdné anebo jen do poloviny obsazené. - Lázeňští hosté platí za 1 kg hub 12 RM. Sběratelky netrpělivě očekávají před městem, takže ani houby ani lesní plodiny nepřijdou do Mariánských Lázní. // Německá 4.tanková armáda si 5 8.1942 otevřela cestu ke Stalingradu. Na pravém břehu Donu útočila Paulusova 6. armáda ze severu a z jihu proti sovětské 62. armádě. Německý armádní sbor se probojoval 3. 9.1942 ke Stalingradu, od 13. 9.1942 začala bitva o Stalingrad. Trvala do 19. listopadu 1942. //
      10.8.1942 Vydražení domu STEYER na 25.8. Hodnota domu je 74 932 RM, první nabídka bude 49 954 RM.
      11.8.1942 Zemřel první ředitel Vyšší školy (gymnázia - nyní Oberschule) vyšší studijní rada Franz Görgl. Pohřeb vyšel z domu smutku čp.18 v Úšovicích na úšovický hřbitov. Doprovázeli ho dva členové učitelského sboru a množství žáků. Byl jen dva měsíce na pensi. - Počasí je proměnlivé, ráno vždy velmi chladno, často prší.
      17.8.1942 Již tři dny konečně krásné počasí. Apel protiletecké obrany v důsledku nového druhu - zápalné bomby. V noci z 1. na 2. srpen přeletěly přes Mariánské Lázně čtyři bombardéry, ale nic neshodily. - Litr malin stojí 3,50 RM. - Nyní si mohou lidé na zimu uskladňovat brambory v rozsahu 4,5 kg na osobu a týden.Čili 100 kg na 20 týdnů. Mohou si je brát také přímo u výrobců.
      18.8.1842 Noviny EGERER ZEITUNG zveřejňují starostovo policejní nařízení k udržování všeobecného pořádku, bezpečnosti a čistoty v městě. - Hitlerjugend nařídila, aby podle školních tříd byli vybírání žáci na trhání chmele do Žatce.
      19.8.1942 Lidová slavnost na prostranství u tělocvičny byla velmi silně navštívena. Bylo přítomno na 10 000 lidí. Hlavní atrakcí byly kolotoče, střelnice a elektrická autodráha. Výtěžek asi 1000 RM je věnován na DRK (=Německý Červený Kříž).
      21.8.1942 Povětří a deště. 19.8. byl úřední den říšského místodržitele Henleina. Hlásilo se 57 lidových soudruhů a soudružek z okresů (Kreis) Teplá a Mariánské Lázně.
      22.8.1942 Druhá uliční sbírka DRK (Německého Červeného Kříže). Sbírají příslušníci DRK, HJ, NSV (National Sozialistische Volkswohlfahrt), NSKOV a NSRKB. Prodávají se květiny sedmikrásky. - 40. období potravinových lístků od 24.8. do 20.9. a celkem žádné změny: množství másla je kráceno spotřebitelům o 75 g, mládeži o 125 g, místo toho je stejné množství margarinu. Vepřové sádlo je jen pro délepracující, noční, těžce a nejtíže pracující. Přísné kontroly lístků pro dovolené. Vepřové maso není vůbec nikde k dostání. Hostince a cizinecké pensiony mají snížit ceny pobytů, a to ceny nad 15 RM se mají snížit o 15 %, 12-15 RM o 10 %, ceny 5 až 12 RM o 8 %, do 5 RM žádné snížení. - Ceny pokojů se do 4 RM nemají snižovat, 4-6 RM snížit o 10 %, nad 6 RM o 15 %. Místa cenové tvorby rozhodnou v jednotlivých případech o výjimkách snížení cen. Nabývá platnost 1.9.1942. - Počasí se zase od 22.8. oteplilo, ale má sklon k povětří. - Bývalý bulharský král Ferdinand z rodu "Coburg" pobýval jeden den v Marián-ských Lázních a bydlel v domě Winterling.
      25.8.1942 Celkem dosud 15156 lázeňských hostů, převážně v hotelích a pensionech. V týdnu 22.-29.8. běžel první německý barevný film "Frauen sind doch bessere Diplomaten".
      29.8.1942 Jeden květák stojí 52 Rpf., když před lety stál 30 Rpf. Dřevěná lžíce stojí 52 Rpf. a dováží se z protektorátu. - Počasí je trvale krásné, někde dokonce horka.
      2.9.1942 Dne 30.8. byla v divadle uvedena opereta "Das Land des Lächels" od Franze Lehara. - Začala školní výuka. Dvě nejvyšší třídy Vyšší školy jsou dosud na chmelu. Vyšší škola má nového učitele - studijní rada Franz Aschenbrenner ze Stříbra.
      5.9.1942 Včera a dnes několikrát silné povětří. Blesk udeřil na Karole a pod Panoramou. Na Karole byly poškozeny lehce dva pilíře. - V sobotu končí letní sezóna divadla s hrou "Mládež" od Max Halbeho.
      6.9.1942 Neděle. Taneční vystoupení tanečnice Hamady s doprovodem lázeňského orchestru. 16448 lázeňských hostů. První domovní sbírka pro WHW.
      6. - 7.9.1942 přijelo mnoho zraněných.
      10.9.1942 V Karlových Varech v noci na 10.9. letecký poplach! - Elektrická dráha zvyšuje ceny. Dosud stálo 12 lístků 84 Rpf., nyní 25 lístků se prodává za 2 RM, tedy 8 Rpf. za lístek proti dosavadní 7 Rpf. Pan Lanzendörfer se musel přestěhovat ze své vily FELIZITAS ve čtvrti Bellevue do domu San Remo, protože dům bude použit pro celoroční nájemníky (partaje).
      17.9.1942 Podle oznámení novin EGERER ZEITUNG oblastní velitelství Hitlerjugend sděluje, že se ruší rozesílání dětí do táborů. - Tamtéž se uvádí nové protiletecké signální varování. Nazývá se "Veřejné vzdušené varování": třikrát opakovaný krátký tón asi 15 sekund délky, celkem 1 minuta. Znamená, že není dosud očekáván větší nálet. Při znamení "Fliegeralarm" (letecký poplach), 1 minuta vyjící tón, je vybídkou pro povinné protiletecké chování. U obou znamení platí ukončení tónem odhlášení poplachu (dlouhý tón).
      18.9.1942 Vedle První uliční sbírky pro KWHW se konala také domovní sbírka s listinami a podpisy. Uliční sbírku pořádal NS-Reichsbund (Říšský svaz) pro tělesná cvičení. Prodávalo se 15 zobrazení známých německých stavebních pomníků ze skla - z Jablonce. - 41.období potravinových lístků od 21.9. do 18.10. je stejné, jen krácení kávových náhražek z 331,5 g na 225 g. Dosud volitelný výběr margarinu nebo jedlého oleje se ruší. - Řada kaváren se již zavírá. Kavárna ALM (Polom) a EGERLÄNDER (Monty) musí mít otevřeno do 1.10. Návštěvy jsou vzhledem ke krásnému počasí stále ještě velmi silné a počet lázeňských hostů již překročil 18 000.
      20.9.1942 Včera a dnes se konaly Dny SA obránců na městském bojovém závodišti (Kampfbahn) pod kavárnou VIKTORIA. 100 mužů s 500 bojovými účastníky, SA. Dále NSKL, sportovní podniky a pracovní společnosti. Velitelem Vůdce SA-Standarty 46.
      21.9.1942 Mathilde SCHMIDL, obchodnice s lahůdkami z domu BRISTOL, dříve majitelka domu ALBION, nyní koupila dům HUNGARIA. Bude znovu lázeňským domem nebo cizineckým pensionem. - Počasí trvale krásné.
      27.9.1942 Také osmnáctiletí budou, tak jak mohou volit, přijímáni do strany a do jejich článků. Místo jednání: slavnostní sál v Domě strany (Haus der Partei, bývalý hotel Casino čp. 123 ve Školní ulici). - Ceny brambor na zimu stejně jako jejich uložení v zimních měsících vyhlásí zemská rada. Deštivo a chladno.
      28.9.1942 Skončily lázeňské koncerty na kolonádě. Nyní hraje jen večer malá kapela se 6 muži. Paul ENGLER s 20 muži podnikne turné pro wehrmacht (Wehrmachtsfahrt) a to v době od 1.10. do 30.11.1942 přes župy Sasko, Sudety, Horní Dunaj a Tyroly. - Na kolonádě se vysílají též gramofonové koncerty. - Vydávány lístky na brambory na 200 kg na osobu na období 19.10.1942 až 25.6.1943. Na lístcích na uložení do sklepa stojí termín do 30.5.1943. - Počasí je opět krásné a teplé.

Vlajky


      4.10.1942 Na lázeňské kolonádě se koná v 9:30 hod. slavnostní předání vlajky od vedení krajského úřadu NSDAP 17 obecním kamarádstvím NS - Říšské péče o válkou postižené. - Kavárna BELLEVUE se měla 4.10. uzavřít, ale na pokyn zemské rady musí mít ještě otevřeno, dokud tu jsou ještě lázeňští hosté. - Ředitel Zörkendörferova podniku, FRANIEK koupil cizinecký pension RICHARD (Školní ulice čp. 487). V hotelu STÖHR jsou umístěny přes zimu učednice pro kuchařské podniky. - Parní lázně, léčba studenou vodou a inhalatorium v Nových lázních bylo uzavřeno 3.10. v důsledku malého využívání.
      9.10.1942 Zemřel po delších bolestech druhý primář mariánskolázeňské nemocnice Dr. Hans ZICKLER. Převzal tuto funkci v roce 1905 po strýci Dr. Ludvíku INGRISCHOVI, prvním primáři a majiteli domu SLUNCE. S odchodem dr. Zicklera vymřela stará mariánskolázeňská rodina, kdy roku 1825 koupil Friedrich ZICK-LER dům REGENSBURG, nyní WINTERLING. Měl tu jeden krám a dr. Hans Zickler tento dům prodal a ve Školní ulici si postavil vlastní dům VILLA ZICKLER s čp. 321.
      10.10.1942 Dnes a zítra se koná domovní sbírka s listinami a podpisy pro Neděli s jídlem z jednoho hrnce.
      11.10.1942 Dožínková slavnost v Úšovicích. Mariánskolázeňští účastníci se shromáždili u domu ARCO. Prší. - Měděné obložení z mansard hotelu Mariánskolázeňský Mlýn bylo odebráno.
      17.10.1942 Sbírka knih pro vojáky. V uhelném sklepení radnice téměř vypukl požár v důsledku uskladnění mokrého uhlí. - 15.10. byla poslední promenádní hudba na kolonádě. - 42.období potravinových lístků. Normální spotřebitel dostává týdně více 250 g chleba. Děti do dvou let mají vyšší příděl 200 g, od 3 do 6 let 100 g. Příděly masa všech věkových stupňů se zvyšují o 50 g týdně. Dlouhodobí, noční a nejtěžší pracující dokonce o 100 g. Zvyšuje se příděl sýra o 62,5 g. - 18.10. se zavírají prameny Křížový, Rudolfův a Ferdinandův. Podle novin EGERER ZEITUNG bylo v Mariánských Lázních od 15.4. do 15.10. celkem 18909 lázeňských hostů. V poslední den sezóny bylo stále ještě přítomno 938 hostů s lázeňským léčením. V roce 1917 bylo celkem v Mariánských Lázních 10447 lázeňských hostů. Ovšemže jsou mezi 18 909 hosty také mnozí návštěvníci vojáků v lazaretech, kteří při svém pobytu, delším než 8 dnů, platí určený poplatek, tj. lázeňskou taxu, později pak 5 RM, jako řádní lázeňští hosté. Je však mnoho lázeňských hostů, kteří tu pobyli 5 až 8 dnů, byl jim vrácen lázeňský poplatek při odcestování. - V kursálu se koná stranické shromáždění. Každý člen je osobně pozván. Okresní velitel AMREICH měl řeč o povinnostech členů strany a lidu a vyzýval k pravému vlastenectví. Odsuzoval udavačství.
      24.10.1942 Koná se 24.-25.10. druhá Říšská uliční sbírka pro KWHW - zimní pomoc. DAF prodává šest sešitků s německými písněmi. Také jsou prováděny domovní sbírky. Vyžaduje se koupit za víc než dosavadních 20 Rpf. - V sobotu se koná v kursále písňový večer HJ, BDM a sborů vojáků. V neděli rovněž pro WHW se koná koncert bulharského pěveckého sboru. - Po studených dešťových sprškách znovu teplé mlhové počasí. - Obchodník lahůdkami ROOB v domě MAILAND, koupil dům TYPOGRAPHIA v ulici SA čp.405 - Vyhlášen Týden spoření 23.-31.10.1942.
      2.11.1942 Oba dny, Všech Svatých a Dušičky, byly deštivé. Věnců bylo málo, protože není drát v dostatečných množstvích. - Počasí teplé. V noci na 2.11. zaveden znovu zimní "středoevropský" čas a v noci ve 3 hodiny vráceny hodiny o jednu hodinu zpět. - 27.10. se narodilo v porodnici BELVEDERE 50. dítě. Konala se malá slavnost. - Byl zakoupen městem tzv. BÜRGERHOF vedle hotelu ZENTRAL, dříve noční kavárna. Pomocná škola ve VIKTORII byla dokončena. - V korytě potoka mezi Tepelským domem a hotelem GERMANIA se prováděla zlepšení pomocí pomníkových kamenů ze hřbitova, pokud tyto jsou již nepoužívané. - Závišínský dvůr zakoupila obec Závišín, pozemkové parcely na letišti odkoupil stát. Zadní budova domu DANZIG v Nádražní čtvrti byla odkoupena městem pro mateřskou školu. - Rozhodnuto na podnět okresního velitele AMREICHA, že bude v Mariánských Lázních založena hudební škola. - Prováděny kontroly v domech a na úřadech, zda za teplých dnů se příliš silně netopí (podle nařízení Říšského komisaře obrany pro obranné okresy VII. a XIII.).
      7.11.1942 Třetí sbírka pro jídlo z jednoho hrnce. // Tažení německo-italských vojsk v severní Africe se 3. 11. 1942 změnilo ve všeobecný ústup. Adolf Hitler vydal příkaz držet pozice v Africe za každou cenu. //
      8.11.1942 V kursálu v 17 hod. se konalo shromáždění ortsgrupy Mariánské Lázně k uctění Dne obětí 9.listopadu. Byl to pracovní den. Počasí deštivé. Teplota +5°C. Lazarety a úřady měly vyvěšeny vlajky na půl žerdi. Dům HEILBRONN na Hitlerově třídě byl zařízen pro vojenské kanceláře a dílny.
      10.11.1942 v 8 hod. ráno -1°C. Návštěvnost od 1.1. do 1.11. činila 44 008 lázeňských hostů a pasantů s 492 872 přenocováními. - Poprvé sněžilo, ale sníh se rychle změnil ve vodu.
      13.11.1942 Kreditní banka "Kreditanstalt er Deutschen in Böhmen" zakoupila hotel ANGLICKÝ DVŮR.
      14.11.1942 43.období potravinových lístků. a na místo margarinu je dáno trochu máslového omastku. Lístky na marmeládu a cukr platí do 7.3.1943. - Konají se pořady pro péči o německou lidovou hudbu. - Průzkum povolání pro rok 1942-1943 se koná v kursálu.
      16.11.1942 Vyklizením kanceláří a novým zřízením obytných prostor a rozdělením do místností se podařilo získat 48 nových bytů v Mariánských Lázních .O to se zasadila především strana.
      19.11.1942 V prvním patře domu PETERSBURG na Hitlerově třídě, čp.5, byla umístěna škola pro matky z NSF (NS-Frauenschaft), kde od 20.10. po vedením vedoucí okresního oddělení Schafferové běží učební kursy. Trvají 20 hodin a nejprve se jich účastní 30 servírek. - Pěvecký a hudební spolek 1939 Marienbad udělal dostaveníčko svému dlouholetému členovi mistru pekařskému Franz Winterlingovi k jeho zlaté svatbě (bydlí v domě WINTERLIND, Henleinstrasse čp.34. // Skončila ruská obrana v bitvě u Stalingradu. 19.11.1942 zahájen protiútok Rudé armády u Stalingradu. //
      21.11.1942 V uplynulém týdnu se střídalo počasí tání se srážkami, teploty kol 0°C - Říšské shromáždění KWHW (Kriegswinterhilfswerk) 1942-1943. Sbírky SA,SS,NSK,NS-Fliegerskorps - 12 dřevěných odznáčků - vzory německých selských dvorů. - Také se ovšem konala domovní sbírka s listinami a podpisy. Mariánskolázeňská Kunstgemeinde (Umělecká obec), společné zařízení starosty a společnosti NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude uspořádá v zimě 1942-1943 v kursálu pět velkých pořadů.
      23.11.1942 Vojsko znovu opustilo dům HEILBRONN. - Teploty 0 až -1°C, málo sněhu, ale ledovka.
      30.11.1942 V Hotelové škole jsou přeškolováni válkou těžce poškození. Od 8.9. se účastní kursu 26 válečných účastníků a kurs trvá 8 měsíců. Číšníci jsou přeškolováni na obchodníky. V letech 1940 a 1941 byl každý válkou těžce poškozený přeškolován.
      2.12.1942 Silné sněžení, tak že musel vyjet sněžný pluh, teplota 0 až -2°C. Cesty v parcích už jen na vlastní nebezpečí. Hromady písku jsou na určených místech připraveny, ale majitelé domů nebo jimi pověření je musí převézt k chodníkům. Kolem kandelábrů jsou svítícími barvami zakresleny široké pásy, aby při zatemnění se zabránilo vybočení z chodníků.
      3.12.1942 Opět sbírka na jídlo z jednoho hrnce prováděná pobočkou NSV. // Italský fyzik Fermi uvedl 2. 12 1942 v Chicagu do chodu první atomový reaktor.//
      5.12.1942 Ráno již -7°C, večer však +2°C s deštěm a ledovkou, od té doby pršení.
      11.12.1942 Počasí s táním, nočními mrazy a mlhami trvá. 44.období potravinových lístků od 14.12. do 10.1.1943 při nezměněných přídělech. Na Vánoce jsou vydány hnědé zvláštní potravinové lístky. Spotřebitelé a nezemědělští samozásobitelé nad 18 let dostanou 500 g pšeničné mouky, 200 g masa, 125 g másla, 62,5 g sýra, 250 g cukru, 125 g luštěnin, 125 g cukrářského zboží, 50 g kávových zrn, 1/2 lahve, tj. 0,35 litru kořalky. Pro jiné spotřebitelské skupiny jsou určeny zvláštní ústřižky. Dlouho, noční, těžce a nejtíže pracující dostanou po jedné lahvi vína. - V Domě strany byly 10.12. předány hračky, které byly zhotoveny NS-Ženským spolkem, mládežnickou skupinou BDM a HJ. Převzal je okresní velitel NSV Hans WACH.
      14.12.1942 Teplota kolem 0°C. Na mnoha bramborech černé skvrny, které oznamují hnilobu. Příčina není vysvětlena.
      16.12.1942 Pro jednotlivé lazarety se koná vánoční slavnost v kursálu. Vojáci obdrží jako vánoční dar něco k jídlu. - Vydány nové kuřácké lístky.
      19.12.1942 4. říšská uliční sbírka, při níž se prodávají malé dřevěné figurky a hračky. Sbírku provádí Hitlerjugend. Znovu se konají domovní sbírky s listinami a podpisy. Sběratele z HJ doprovázejí tentokrát členové strany, obvykle úředníci NSDAP, aby mohlo být docíleno lepších výsledků. Večer se v hostincích shromažďují členové strany a příslušníci mnoha článků strany. - Sníh téměř zmizel. - Prodej hraček, které vyhotovila HJ se koná v kursálu.
      22.12.1942 O Vánocích bude příděl kaprů pro obyvatele starší 18 let celkem 15 dkg. Dům WARTBURG se stává lazaretem.
      24.12.1942 Málo sněhu. Teplota kol 0°C. Vánoční provoz není nijak silný. Odpolední koncerty lázeňské kapely se konají znovu v neděli v kursálu. O Vánocích se objeví něco vína v hostincích, ale jinak jen pivo. V lazaretech se konají různé nadílky. - Množství uhlí pro domácnosti bylo sníženo o 10 % v důsledku mírného počasí. - Podle sdělení zemské rady bylo v roce 1942 vydáno 104 237 uhličitých koupelí proti 103 786 koupelím v roce 1941. Také slatinných lázní bylo více: počet stoupl z 64 324 na 69 448 koupelí. - Jako novinka jsou zavedeny lázeňské koncerty na PANORAMĚ. Lázeňský orchestr má 37 mužů a hrává od 15.4. do 31.10. Při velkých koncertech se km koná výměna hráčů s jinými sousedními lázněmi.
      25.12.1942 V domě APOLLO byla zřízena vojenská lékárna, která bývala dříve v hotelu FÜRSTENHOF.
      31.12.1942 V kursálu se koná Silvestrovská slavnost vojáků jednoho lazaretu.
 

Farní kronika Mariánských Lázní v roce 1942

      Podle farní kroniky byla v zimě 1941/42 velmi tuhá zima, podobná té v roce 1929. Mrazy se blížily až k -30°C. Sníh napadl koncem října a zůstal ležet do počátku dubna. Sněhové masy se navršily po obou stran silnic jako sněhové zdi. Zimní prázdniny trvaly ještě v únoru a to narušilo také vyučování náboženství.
      Na masopustní úterý (17.3.1942) měl pohřeb knihkupec Theodor HANIKA, který rozšířil mnoho katolických knih mezi lid v celých západních Čechách. Při pohřbu se nachladil kaplan Raymund KLOFAT a dostal "dacialis pare-se" - ochrnutí nervu na pravé straně obličeje, což trvalo tři měsíce.
      LAZARETY byly rozšířeny o lazaret III., kam byly zařazeny domy LAXENBURG, DĚKANSATVÍ, ZLATÁ KOULE, SLUNCE, SPLENDID, MIRAMARE, VILA HAHN, NEAPOL, GÖDÖLLÖ; KONTINENTAL (Slovanský dům) a část nemocnice. Sem bylo umístěno postupně 3000 raněných. Jako písařky sem byly přemístěny cisterciánky z Waldsassen. Kromě toho vypomáhají nadále sestry z Notre Dame, pokud mohou být uvolněny. Jako vojenští sanitáři jsou zde duchovní Ferdinand Strube z Porýní, jinak však činný v Bavorsku, vysvěcený 1941, dále Bruno Fries z diecéze Würzburg, vysvěcený 1941. Ten pomáhal i v kostele s kázáním, sloužením mší stejně jako páter Maurus Luitz, člen cisterciáckého řádu ze Seligparten (mezi Norimberkem a Regensburkem), narozený v Porýní. Ze zraněných duchovních zde byl Schmidmayer z Miesbachu, Josef Havermann z Westfálska, teologové Wulfert z Olfen, Winkel, studující v Münsteru, Eddingshausen z Frankfurtu n.M. U letců je Gessler ze Sigmarinen, studující ve Freibergu, a klerik Scholz, novic. Zranění jsou z poloviny katolíci, navštěvují nedělní mše a dávají tím příklad zdejším věřícím svým chováním a přijímáním svátosti oltářní.
      SNESENÍ ZVONŮ bylo provedeno za technické pomoci 21. března a sneseny dva střední zvony, 23. března velký zvon. Přiložena fotografie. I.zvon, tónu "a", ulil Otakar Winter, Broumov 1927, II.zvon "cis" ulil J.d.Valta, Cheb, z roku 1849, z doby stavby kostela. Ani ten nebyl ponechán, zůstal pouze IV. zvon "gis" - ten nejmenší. //Zdá se, že se už nepočítá s vyzváněním zvonů při vítězstvích německých armád, jak bylo v minulosti obvyklé! //
      CÍRKEVNÍ TÝDEN byl držen od květné neděle do Velikonoc místo postního "Triduums", a to provinčním doktorem Augustem Reimannem z Karlových Varů. Silně navštíveny byly večerní pobožnosti od 1/2 7 hod. a tři kázání na Velký Pátek a velikonoční kázání. Zpověď svatou vykonalo ten týden 700 osob a podáno 1000 svátostí. Velmi dobrá byla návštěvnost na akcích postního týdne, na vzkříšení, na slavnostních bohoslužbách a na procesí, které se opět konalo v kostele.
      ÚMRTÍ 19.dubna zemřel Andreas Hoffmann, podúředník v.v., 81 let, který prováděl v kostele se zvoněním sbírky s neúnavnou trpělivostí. Týž den zemřel i jeho následovník Eduard Heid, který čas od času zastupoval kostelníka. - Z důvodů neurovnaných školních poměrů se letos nekonalo První svaté přijímání. - Katolický armádní polní biskup z Berlína určil dekretem z 27.3.1942 kaplana Raymunda Klofáta místním farářem pro obec Mariánské Lázně - Úšovice jako vedlejší povolání.
      MÁJOVÉ POBOŽNOSTI byly konány v květnu denně s kázáním, které prováděl P.KLOFAT. Z příkazu generálního vikáře se zabýval výslovně a velmi podrobně vírou. Že tato kázání měla velký ohlas, dokazuje dobrá návštěvnost ke konci akce. Denně bylo přítomno kol 200-300 posluchačů, což v posledních letech nebývalo. Na poslední májové pobožnosti bylo 600 posluchačů. 14.5. (Kristovo Nanebevzetí) byla četně navštívena večerní mše.
      PAPEŽSKÝ SVÁTEK byl další neděli 17.5. a mše byla s kázáním ke stříbrnému jubileu papeže Pia XII. Svátek Božího Těla byl pracovní den a mše byla ve 1/4 8 hod. večer. Procesí k tomuto svátku se konalo až následující neděli a bylo zase jen uvnitř kostela, ovšem při silné účasti.
BIŘMOVÁNÍ byla v květnu a v červnu ve vikariátech Planá a Teplá světícím biskupem Dr. Johannem Reinigerem. V Mariánských Lázních má být biřmování příštím rokem.
      ÚMRTÍ 17. května 1942 zemřel Dr. Anton Gebert, přednosta dómu v Praze. Pocházel z tohoto kraje - narodil se ve Svatém Kříži u Plané 10.4.1884.
      BRANNÁ MOC Přijel nový duchovní wehrmachtu jako sanitní voják dr. Benedikt Stausberg z řádu cisterciáků. K ministrování byli určeni dva vojáci ke mši o 1/2 9 hod. - Michálek z Horního Slezska, Igler z Východní Marky. - Provedena vizitace "Vidi in visitatione 24.6.1942 nadřízeného duchovního. - V lazaretech byl dále Johann Sticker, nar. 1922 v Bochumi, novic misie Svaté Rodiny. V červnu a v červenci byl domě Fürstenhof (Bohemia). - Světský duchovní Michael Kell z diecése München byl tu od srpna do října. Ztratil dolní část pravé paže a mši řídil levou rukou. - Od listopadu 1942 byly rozšířeny vojenské lazarety o lazaret V., v němž jsou domy NEAPOL, MINERVA, BALMORAL-OSBORNE a LAXENBERG s části nemocnice. Celkem spadá pod vojenské rezervní lazarety 25 zdejších lázeňských domů, členěných do pěti skupin:
      I. lazaret: KLINGER, WARTBURG, CARLTON
      II. lazaret: BRISTOL, IMPERIAL, FLORA, ZLATÁ KOULE, DITRICH ECKARDSHAUS, PALLADIO, DĚKANSTVÍ, (připsáno: od roku 1944 též dům REITENBERGER).
      III. lazaret: SPLENDID, FÜRSTENHOF; MIRAMARE; HAHN, (připsáno: od června 1944 ESPLANADE A GÖDÖLLÖ)
      IV. lazaret: HALBMAYR, Hotel WAGNER, WALHALLA, REGINA
      V. lazaret: BALMORAL-OSBORNE, LAXENBURG, NEAPOL, MINERVA (připsáno: později nemocnice).
      Duchovní v lazaretech: I. - katecheta Gerthard Träger, II. - děkan A.Pöller, III. - kaplan Viktor Krüttner, IV. a V. - kaplan Raymund Klofat, který je zároveň i místním farářem.
      VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ - tak jako vloni musely děti předložit přihlašovací lístek na náboženství. Počet přihlášek opět klesal, přestože velké plakáty na dveřích kostela uváděly, že v roce 1943 bude provedeno biřmování. Na chlapecké obecné škole bylo jen jedno oddělení náboženství se 70 dětmi, na dívčí obecné škole 1 oddělení s 60 dítkami, na hlavní (měšťanské) škole chlapecké bylo oddělení se 42 dětmi, na hlavní dívčí škole jsou dvě oddělení náboženství s 79 děvčaty. Dohromady jde o pět oddělení s 281 dětmi. Každé oddělení je vyučováno 2 hodiny týdně. Přestože se dodatečně ještě přihlásilo 50 dětí, oddělení nemohla být měněna, a tak musela mít jen 1 hodinu týdně, a to zpravidla v poledních nebo odpoledních hodinách. Kaplan Krüttner vyučuje též 2 hodiny týdně v Rájově, kam dochází. Výuka náboženství začala až koncem října. - Minulý rok chodilo na náboženství 401 dětí z celku 795 katolických dětí, letos je to 281 dětí ze 700 katolických dětí.
      SLAVNÝ HOST přijel 21.8.1942. Byl to bulharský král FERDINAND. V děkanském kostele si objednal bohoslužbu, které se také zúčastnil. Má 81 roků.
      DUŠIČKY A VÁNOCE: Dušičky byly opět bez procesí a na Všechny svaté byla jen vojenská mše v 10 hod., ale byla slabě navštívena, protože nebyli všichni vyrozuměni. Vánoce proběhly tak, že na Štědrý den byla v 16 hod. pobožnost u jesliček místo očekávané mše. Byla velmi dobře navštívena stejně jako později pobožnost na Silvestra. Pokaždé bylo 800-900 návštěvníků.
      VARHANNÍ SLUŽBA. Ředitel kúru Krauschner je stále ještě u wehrmachtu, nejprve v Pasově, pak v okrese Stříbro u zemské střelecké kompanie u přihlašovacího úřadu a dosud nebylo vyřízeno požadované přeložení ke stejnému úřadu v Mariánských Lázních. V mezidobí vypomáhaly v této službě sestry z Notre Dame, a to zprvu Consuela Bretl, od adventu sestra Bonifacia Kahl, o nedělích v 9 hod. hrávala slečna Marie Zicklerová. Několikrát hráli na varhany i vojáci z lazaretů, kteří jsou povoláním varhaníci. O druhém vánočním svátku byl tu na dovolené ředitel Krauschner a po dlouhé době vedl opět latinské bohoslužby.
      VYSTUPOVÁNÍ Z CÍRKVE poněkud polevilo. V tomto roce bylo odhlášeno z farní obce 73 jako "gottgläubig"a 5 věřících přestoupilo k církvi evangelické. Podle výsledků sčítání lidu z 17.května 1939 bylo:
 
Obec Katolíků Evangelíků Nevěřících Jiných Celkem
Mariánské Lázně 7242 359 83 22 7706
Úšovice - část 120 6 1 2 129
Závišín - část 8   8
Zádub - část 10 10
Rájov - část 4 4
Valy - část 8 8
Vlkovice - část 6 6
CELKEM 7398 365 84 24 7871

      Od roku 1939 do konce roku 1942 se mnoho změnilo. Katolíků by mělo být kol 7200, z toho 600 narukovaných, evangelíků 380, bez vyznání 300 ("gottgläubig"), z toho nejméně 40 nepokřtěných dětí, jiných vyznání 20 - celkem 7900 duší. Počty z Rájova tvoří lidé na Nimrodu, ze Zádubu lidé na Krakonoši, ze Závišína lidé na Kamzíku a pod.
      V roce 1930 se udávalo po sčítání lidu 6625 katolíků a 730 osob jiného vyznání. Z jinověrců bylo 408 Židů, 182 evangelíků, 40 československé církve, 17 ostatních církví a 83 osob bez vyznání. Národnostně pak bylo 6340 Němců, 408 německých Židů, 520 Čechů a 87 cizinců. Nyní jsou všichni Němci; je tu jen několik příslušníků protektorátu Čechy a Morava.
      VÝVĚSNÍ TABULE byly pořízeny v roce 1942: tři jsou u vchodu do kostela a dobře se osvědčily. O písemnosti se staral ředitel Rücker od roku 1935 a v kostele u vchodu směrem k Belvedere byly vystaveny a těšily se velkému zájmu. V roce 1940 však musely být odstraněny.

Příklady polních opevnění na počátku války, jak doznívaly bojové formy z doby první světové války
 


Válečná kronika v roce 1943

      1.1.1943 Silná sněhová vánice a pluh musel vyjet. Teplota 0°C. Podle sdělení starosty budou uvolněny zemskou radou nejvyšší ceny za nájmy a podnájmy, z prázdných místností, z nocleháren, ze zařízených pokojů a podnájmů z prázdných místností pro město Mariánské Lázně.
      3.1.943 Starosta nařídil regulaci pitné a užitkové vody od 28.12.1942. Cena za kubík pitné vody je 0,04 RM, za kubík užitkové vody 0,03 RM. - Sněžení je takového rázu, že musel být nasazen také motorový sněžný pluh.
      9.1.1943 45.období potravinových lístků od 11.1. do 7.2.1943 má stejné příděly jako dříve. Všichni normální spotřebitelé, kteří nejsou samozásobiteli, dostanou zvláštní příděl 250 g luštěnin a 125 g rýže na zvláštní ústřižky na potravinových lístcích.
      10.1.1943 Sbírka na "Eintopf" - jídlo z jednoho hrnce.
      11.1.1943 V noci mrazy do -14°C a také přes den trvají mrazy -8 až -10°C. Postiženy jsou četné okapy. - Krásné jasné zimní počasí. Školní apel pro vychovatele a učitele v Mariánských Lázních.
      12.1.1943 Obleva a teplota +2°C.
      16.1.1943 V noci shazovala francouzská letadla letáky ve francouzštině. Letáky byly nalezeny u hájenky DIANA a na Schillerově náměstí. //14.1.1943 se konala konference v Casablance, kde byl Roosvelt, Churchill a náčelníci štábů USA a Británie. Rozhodnuto otevřít frontu na Západě v roce 1944, až po invazi na Sicílii a Itálii, dále rozšířit bombardování Německa na denní i noční, poskytnout maximální pomoc Číně a SSSR a válku ukončit bezpodmínečnou kapitulací nepřítele.//
      17.1.1943 V nocí mrazy -4°C a drží po celou neděli.
      19.1.1943 Požár v postranní budově hotelu New York, který je v současnosti neobydlený. S kouřovými maskami a reflektory muselo se proniknout až k hořícímu sporáku. Při akci byli činní také HJ-hasiči.
      20.1.1943 Teplota +2°C a mírné počasí. V sobotu 16.1. byl letecký poplach na nádraží a kontrola přísného zatemnění. - Podle sdělení novin EGERER ZEITUNG z 19.1. měly Mariánské Lázně v roce 1942 návštěvnost 48377 lázeňských hostů a pasantů a 512 944 přenocování. Proti roku 1941 je to více o 9882 hostů a pasantů a o 91137 přenocování. Pasanti byli z velké části návštěvníky lazaretů, při čemž jejich počet zdaleka překročil počet hostů. (Členové rodin většinou nocovali v lazaretech.)
      23.1.1943 Tání s teplotou +5°C - Sbírka pro koncert na přání 24.1. Byla konána spolky různých povolání a u soukromníků úředníky strany, NSV a ženského spolku. Dále se konaly sbírky uliční i domovní pro župu, při čemž se prodávalo 12 druhů odznaků ze skla a na nich hlavy slavných sudetoněmeckých mužů. Nejúspěšnější byla sbírka pro koncert na přání. Konal se v kursálu - vstup 2 RM a lístek do tomboly 1 RM. V domě HELVETIA jsou přesídlenci z Lotrinska, kteří mají být posláni na Východ. Hovoří francouzsky. - Ve vojenském leteckém centru ve Sklářích je 400 děvčat a žen ubytováno při kursu tzv. "Bleskových děvčat" (zpravodajských pomocnic). Nosí uniformy a v sobotu navštěvují Mariánské Lázně a zde nakupují. - Dnes byl stržen Goethův pomník na Goethově náměstí před domem Zelený Kříž pro sběr kovů. Na terase zůstal jen kamenný sokl. Pomník byl dílem akademického sochaře v Šenfeldu u Karlových Var (Krásno) Willi Russe a byl odhalen roku 1932.
      29.1.943 Počasí s táním se drží, ale často sněží. - V 5 hod. ráno bylo slyšet v Mariánských Lázních a v okolí silné hromobití, tak, že dveře a okna se třásla. Podle EGERER ZEITUNG to bylo zemětřesení, které mělo centrum asi 20-30 km odtud. - V kursále se konala ve 20 hod. jako apel slavnostní schůze NSDAP k 10.výročí převzetí moci. Oslavnou řeč měl okresní velitel AMREICH. //27.1.1943 první nálet amerického těžkého letectva na Německo - Wilhelmshaven//
      30.1.1943 Nemohly být vyvěšeny vlajky, protože jsou těžké boje na východě u Stalingradu. Pro školy bylo zajištěno přenášení řeči vůdce mládeže AXMANNA v 9 hod. V Háji hrdinů nad rekvizitárním domem byly položeny věnce od strany a vojska. Hotel New York je stále prázdný.
      31.1.1943 V hospodářské budově Hammerschmiedova domu GLOCKE v ulici Karl Maria von Weber-Strasse vyhořel byt. - Štefanova ulice mezi Tepelským domem a Klingerem byla slavnostně přejmenována na Reinhard Heydrich- Strasse, který byl 27.května 1942 zavražděn v Praze při bombovém atentátu.
      3.2.1943 Po dvouměsíčním obléhání bolševiky padl Stalingrad. Hrdinná šestá armáda tu nalezla čestnou smrt. Všechna divadla, kina, koncerty jsou do 6.2. zakázány. Mnoho vojáků ze Sudet bylo mezi obránci Stalingradu. - Zákon o válečné povinnosti vojenské služby je vyhlášen pro muže od 16 do 65 let, pro ženy od 17 do 45 let. . // Ve Stalingradě se spojila 25. 1. vojska 21. a 62. sovětské armády a 31. 1. 1643 Donský front uzavřel obklíčení německé 6. armády ve Stalingradě. Velitel maršál Paulus kapituloval a byl zajat s celým štábem. 2.2.1943 skončila stalingradské bitva - největší z bitev světových dějin. Ústup 2.armádního sboru schválil Hitler. Italská armáda stažena ze sovětské fronty.//
      4.2.1943 Sněžení při teplotách 0 a -1°C. - Schůze pracovní skupiny cizineckého ruchu v hotelu Mariánskolázeňský Mlýn. Předsezona bude letos znovu trvat do 1.6., hlavní sezona do 31.8. Lázeňští hosté musí mít zvláštní lékařské potvrzení a říšskou šatenku (lístky na šaty) s sebou, která je vystavena na dobu lázeňského pobytu. Lázeňský host smí pobýt v lázních až 4 týdny, delší pobyt je možný jen na doporučení lázeňského lékaře. Personál přijde pravděpodobně z Francie, Holandska a Belgie. Stravování se jeví jako zajištěné, ale víno bude podáváno jen velmi zřídka.
      6.2.1943 5. říšská uliční sbírka úředníky a řemeslníky při odznáčcích 10 hlav loutek z hlíny, ale ještě nedorazily. Domovní sbírka bude konána s listinami a s podpisy všech navštívených. -
      46.období potravinových lístků do 7.3. a žádné změny. Nové lístky pro domácnost. - Lehký mráz. - 9.2. začíná výdej 4. říšských přídělových lístků-šatenek, ale jen proti předložení přídělových lístků z 3.období. Trvání do 25.2. Pro obleky a zimní kabáty je nutný i odběrní poukaz. Řada dříve volně prodejných kusů oděvů se nyní stává ke koupi jen na body - také deštníky, podvazky, šle, šněrovadla a také při opravách punčoch jsou nutné 1 až body.
      8.2.1943 U Lesního pramene mezi Silvou a pěší cestou od Imperialu k Lesnímu prameni jsou poráženy smrky. - V noci na 7.2. ve 3 hod. ráno zemřel inspicient-lékař Rudolf Reiniger. U správy lázní pracují ruští zajatci u prací při slatině a na slatiništi. Dostávají 25 Rpf. denně. Také městská správa používá práce ruských zajatců.
      9.2.1943 Návrat mrazů a teploty -7°C, přes poledne tání.
      10.2.1943 Ve slavnostním rámci lázeňská správa dala přejmenovat ve slavnostně vyzdobeném kursále za přítomnosti zástupců strany, vlády, lékařů z Prahy, Chebu, Františkových Lázní, Karlových Varů a Mariánských Lázní, zástupců obchodu a řemesel Hygienicko-balneologický institut na Institut Karla Zörkendörfera a toto bylo vtěleno do zakládací listiny. Pamětní spis profesora Zörkendörfera z roku 1902 o založení a vedení ústavu byla křestním listem Prvního balneologického ústavu na světě. Institut původně patřil městu, nyní podléhá říšskému ministerstvu financí. V roce 1935 byl městský institut zrušen a byl dále v provozu pod soukromým vedením syna profesorova jako privátní laboratoře. V roce 1939 odešel Prof. Zörkendörfer, který byl také čestným občanem města, do důchodu. Jeho pokračoval dr. Helmrich je t.č. ve wehrmachtu. Zástupci ředitele jsou Dr. Daißkoy a Dr. Schwajol.
      13.2.1943 Po tání v noci přes den zase silná sněhová bouře při teplotě 0°C. Ulice dole v městě jsou beze sněhu, slatina se už se zase vozí na povozech. Sbírka pro "Eintopf"-vaření v jednom hrnci po dny 13. a 14.2.
      17.2.1943 Byly vydány šatenky jako 4.říšské šatové lístky mezi 9. a 25.2. Pro dospělé muže a ženy mají 100 bodů. Od 1.3. a dále se budou vydávat teprve na předvolání. Pro děti od 3 do 15 let jsou šatenky se 120 body do 1.3.1944. Pro dospělé jsou obleky a kabáty jen při předložení odběrního poukazu. Dospělý musí mít k dispozici dva použitelné obleky. U dětí na obleky je 50 bodů trojitě, 40 bodů dvojitě, výdej je v domě Sanssouci v 1.patře - Lehký mráz pod +-0°C.
      25.2.1943 Z domu GERMANIA byla sejmuta měděná střecha. - Stále trvá slunečno, takže sníh až na malá místa z města zmizel.
      26.2.1943 V parku před Novými lázněmi bylo poraženo mnoho stromů. Také v domě Dietrich-Eckhardt-Haus, dříve vila PFLANZ, se zřizuje lazaret. - Obchody mají otvírací doby v čase 8 -12 a 13 - 18 hodin.
      27.2.1943 V Chebu byl včera letecký poplach za dne. Stejně tak tomu bylo i v noci na 26.2. - Byly porady co se týká uzavření obchodů vzhledem ke zvýšenému válečnému nasazení. - Z pracovního úřadu nebyly dosud přiděleny žádné slibované posily.
      2.3.1943 V noci z 1. na 2.3. byl hlášen v lazaretech a v pečovatelských domech hodinový letecký poplach. U Falknova byli chyceni tři parašutisté. Také v Karlových Varech byl v noci z 27. na 28.2. letecký poplach.
      4.3.1943 Na výletě starších školáků z vyšší školy byly nalezeny nepřátelské letáky v okolí Sklářů. - Do lázeňské kapely bylo přijato 6 českých muzikantů, kteří byli ubytování v Tepelském domě.
      5.3.1943 Od 5.3. stojí blok 25 jízdenek na tramvaj pro dospělé 2 RM, pro děti 40 lístků 1 RM. Normální jízdenka stojí 10 Rpf. a 5 Rpf.
      6.3.1943 47.období potravinových lístků od 8.3. do 4.4. při nezměněných přídělech. Máslo zčásti je nahrazeno margarinem, zvláštní příděl je 125 g sýrů. Pro 47. až 50.období se vydávají lístky na mléko, cukr, marmeládu a vejce. - Noční mrazy, zatímco přes den je slunečno. - Na 6. a 7.sbírce pro zimní pomoc - KWHW - příslušníky SA, SS, NSKK, NSFK, NSKOV a NSRKB nejsou žádné odznáčky - je to uliční a domovní sbírka. - Od 1.3. do 31.8. jsou žárovky jen podle příkazu starosty. - V noci i přes den trvá bohaté sněžení při +2°C, ale ten brzy roztává.
      7.3.1943 Všichni soukmenovci (Volksgenossen) mezi 16 a 65 lety z nařízení říšského místodržícího Henleina musí vyplnit tiskopis o své tělesné zdatnosti, o školách, o zvláštních schopnostech a dovednostech, jaká je veřejná a stranická činnost. Konrad Henlein je také říšský komisař obrany v říšské župě Sudety a jako takový zjišťuje použitelnost osob. - Všude jsou vyvěšeny vyhlášky, aby se hlásili k válečnému nasazení muži od 16 do 65 let, ženy od 17 do 45 let. Výjimky jsou stanoveny. - V noci z 6. na 7.3. byly vyzvány technické kontroly, NSKK, hasičstvo a lidobrana, aby prohledalo město a okolí, protože ze zajateckého tábora u Drážďan uprchlo 46 anglických důstojníků.
      10.3.1943 Na nádraží Kynžvart vyhořela Lambertova továrna na sklo. Způsobili to pravděpodobně ruští zajatci, kteří tam pracují. - 12.3.1943 rozdány lístky na zeleninu pro děti do 6 let.
      14.3.1943 Neděle s "Eintopf" - jídlem z jednoho hrnce. Teplota +6°C a sníh leží jen v uličkách, které mají stranu na sever. Mnoho prachu v městě.
      20.3.1943 V domě ZLATÝ SOKOL v 1.patře se zřítil strop. Také jiné stropy jsou tu popraskané. V klenutí domovní-ho přízemí jsou praskliny. Několik nájemníků bylo nutno vystěhovat. // 16.-20.3.1943 boj o konvoj DX 229 a SC 122 a potopeno 21 lodí, zničena jedna ponorka. Největší konvojová bitva v druhé světové válce.//
      21.3.1943 V kursále a v Háji hrdinů se konaly oslavy hrdinů za účasti zástupců úřadů a válečného spolku, NSKK (NS-autoklub), SA, wehrmachtu. Lazarety a veřejné budovy měly vyvěšeny prapory. - Počasí trvale krásné. V noci mráz, ale přes den +6°C. Město odkoupilo kavárnu VIKTORIA.
      26.3.1943 Starosta Dr. Otto Manner slavil 50 let. U spolku Kraft durch Freude bylo možno se přihlásit na 10 představení divadelního kroužku.
      27.3.1943 Dnes a zítra se koná 7. a 8. říšská pouliční sbírka DAF (Německou pracovní frontou) a také domovní se sběrnými listy pro domy a s podpisy. Prodávají se umělé květiny, celkem 10 chráněných druhů domácích, divoce rostoucích, produkty průmyslu Saska a Sudet. - Večer v 20 hod. v kursálu slavnost v předvečer přijímání 14letých chlapců a dívek do Hitlerjugend a do BDM (spolku německých dívek).
      28.3.1943 V 10 hod.dopoledne přijímání čtrnáctiletých do HJ a do BDM.
      29.3.1943 V noci na 29.3. zaváděn opět letní čas a hodiny posunuty o hodinu dopředu. - Dosud stále nebyl přidělen personál do hotelů a cizineckých pensionů. - Dvě noci propršelo a za dne bylo již dosti teplo. - Od 23.3. je vyhlášena uzavírací hodina 23 hod. - Prší, zčásti ještě sněží. - 2.4.1943 Přes den sněhová chumelenice při +2°C.
      3.4.1943 48.období potravinových lístků pro čas 5.4. až 2.5. se stejnými příděly jako v předchozím období. Při dělení tuků bude vydáváno i porážkové sádlo a jedlý olej. Místo 125 g margarinu je 125 g porážkového sádla pro spotřebitelské oprávnění do 14 let. Nad 14 let je to 100 g jedlého oleje na zvláštní ústřižky a zvláštní příděl je sýra. Zemský rad Sundermayer byl přeložen do Krnova, neboť tamní zemský rada musel narukovat. Pro Mariánské Lázně byl jako zemský rada určen zemský rada z Teplé Stopfkuchen. Tímto jsou Mariánské Lázně znovu přičleněny k okresu Teplá jako kdysi. Pro vysoké pracovní nasazení mu-selo být uzavřeno několik obchodů. Jejich uzavření bude překontrolováno, zda se nepostupovalo příliš přísně.
      4.4.1943 Domovní a uliční sbírka na Den wehrmachtu s listinami a podpisy. Koná NS-ženský spolek, protiletecká obrana a válečníci. Prodej 20 knížeček se zprávami o činech padlých nositelů Rytířského kříže. Sobota 3.4. večer byl v kursálu koncert lázeňské kapely a sólistů.
      5.4.1943 Zastavena zimní dodávka vody v domech. Koná se výcvik vzdušné obrany pro všechny obyvatele obvykle odpoledne od 13 do 15 h. na odpadním prostoru u Hleďsebské silnice anebo v garážích MERCEDES. - 7.4.1943 V noci i ve dne silné sněžení, 10 cm sněhu. Teplota 0°C.
      8.4.1943 V noci velmi silné sněžení, 20 cm sněhu. V lese polomy. Jen polední slunce poněkud roztálo sníh. Přes den také chumelenice. Na střechách a domech zůstal ležet sníh. Dům WIESBADEN (dům VARNA čp.179 v Klíčové ulici - židovský majetek) byl prodán jednomu zájemci ze Staré říše (tj. z Německa).
      9.4.1943 V noci opět sněžení, +4°C a sníh až do oběda zmrzlý. - Od 1. do 10.4. se musejí hlásit na bytovém úřadě všichni, kdo mají dva byty. A dále ti, kteří žijí osaměle.
      10.4.1943 Státní hotel GERMANIA (dříve PRAHA) byl otevřen jako první pohostinství. - Odpolední koncerty lázeňského orchestru se konají místo v kursálu v sále hotelu mariánskolázeňského Mlýna. - Sníh znovu roztál a na ulicích na Šenovské ulici je znovu prašno. - Hotely a cizinecké ubytovny dostaly řídící předpisy o provozu na sezónu 1943.- Je 5 dnů před otevřením sezóny. Hosté nyní musejí si vzít s sebou do lázní ještě také říšskou odběrní kartu na cukr, marmeládu, dále šatenku, lístky na mýdlo (za 14 dnů odevzdají odstřižky na 40 g práškového mýdla).
      11. až 19.4.1943 je Týden Hitlerovy mládeže a v neděli v 10 h. ranní apel, v 11 h. veřejné zpívání, hasičské cvičení HJ před Tepelským domem. V neděli 18.4. ve 20 h. je ve Velkém kursále Rodičovský večer. V pondělí 19.4. přijímání 10letých hochů a dívek do mládeže (Jungsvolk a Jungmädelbund). - Počasí se vyjasňuje, teplota stoupá. Potok Schneidbach za divadlem je znovu ohrazen novou prkennou stěnou.
      13.5.1943 Pro 6 až 18leté vydány odběrní lístky na konzervy zeleniny a sušenou zeleninu na zimu 1942/1943. Odběrní ústřižek oznámí vyživovací úřad. 14. až 21.5.1943 týden boje s krysami.
      15.4.1943 Otevření sezóny, ale žádné zvláštní oslavy. Kolonáda teprve bude posypána novým pískem, lavice bíle natřeny. Zprávy budou vysílány z tlampačů.
      17.4.1943 V noci na 17.4. mezi 2 a 3 hodinou letěla 4 čtyřmotorová nepřátelská letadla nad městem. Nad rybníkem u Chodové Plané byla svržena bomba. - U Wiesenthal (Dobřany) četné požáry, takže tamní blázinec musel být vyklizen. Měla být bombardována Plzeň, ale protivzdušná obrana nepřítele zahnala.
      18.4.1943 První domovní sbírka Německého Červeného kříže. - Počasí teplé. - Na uzavřených obchodech visí nápisy "Vedení podniku a osazenstvo stojí v poli" či "Pracují na pro válku rozhodujících místech pro vítězství". - Pěvecký a hudební spolek 1839 Mariánské Lázně měl v Domě strany (býv.VÚB) 105. valnou hromadu. Předseda spolku Pg. Ernst ECKERT, fotograf. Starosta povýšil spolek na "Městský sbor". - Dům SILVA (český majetek) byl prodán německému kupci ze Staré říše.
 

OSLAVY 125.VÝROČÍ POVÝŠENÍ MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ NA VEŘEJNÉ LÁZNĚ
na vojskem zaplněné promenádě, kde již chybí železný hudební pavilónek
 

      19.4.1943 V 16 h. letecký poplach, který trval celou hodinu, neboť Mariánské Lázně ležely v ohroženém prostoru. Obavy z nočního náletu a proto byly všechny domy připraveny, za divadlem natažena obranná hráz (proti vodě).
      20.4.1943 narozeniny Vůdce, domy vyzdobeny vlajkami a ve výkladech busty a obrazy Vůdce. Večer v 20:30 h. oslava v kursálu. - Dopoledne déšť, odpoledne slunečno. - Neodůvodněné cesty o Velikonocích se nemají konat. -
      25.4.1943 Německá péče NSV obdarovávala u příležitosti Vůdcových narozenin a jako Velikonoční pozdravení zraněné v lazaretech v Mariánských Lázních a v Kynžvartu. - V neděli a pondělí o Velikonocích v poledne vyhrávala lázeňská kapela na kolonádě v předsálí pod středem kolonády. Pulty jsou letos zeleně natřené. - Počasi bylo chladné, nestálé a přeháňky. - Z výletních kaváren otevřeny jen ALM a ZOO am BERG. V hospodách po dlouhých časech opět prodáváno víno podle libosti. Cizinecký ruch byl slabý. Hotel New York byl zase otevřen pro hosty. - 30.4.1943 - 49.období potravinových lístků. Beze změn jen místo tuků bude máslo. - Dopoledne v 10 hod. povětří a pak sněžení.
      1.5.1943 Státní svátek, nepracuje se, ale žádné apely ani vlajky. Sbírka papíru prováděná stranou muži vete-ránského svazu. Večer koncert na kolonádě. Chladno a drsno.
      Z farní kroniky je zpráva, že koncem ledna přišlo do Mariánských Lázní z Lotrinska 160 katolíků do domu HELVETIA a 27.4.1943 tu pobýval papežský nuncius Orsenigo z Berlína, doprovázený biskupem Wienchenem z Berlína. Po dvou letech byla opět povolena přítomnost porodních bab u křtu. 19.května šlo do sběru 169 svícnů z roku 1929 (50,2 kg), 6 cínových svícnů z roku 1883 (27,2 kg) a 14 nástěnných svícnů z roku 1928 (9 kg). 21. -23.5. konal tu návštěvu vrchní farář wehrmachtu Franz Albert na faře a v lazaretech. Co se týká prodeje domu VIKTORIA uvádí kronika, že byl majetkem kláštera Teplá a prodán za 100 000 RM. Původně sloužil katolickému spolku, nyní má sloužit ke školských účelům. Má tu být pomocná škola. Z největšího sálu bude udělána tělocvična. - V lazaretě HALBMAYRHAUS je 30letý teolog Gensmantel z Freiburku. Byl činný jako protestantský vikář, ale měl těžké nervové poruchy, při nichž téměř přišel o zrak. Májových oslav se účastnilo v kostele denně 300 osob a v neděli a na závěr 500 osob.
      2.5.1943 Konaly se oslavy 125.výročí povýšení města na lázeňské veřejné místo. Dopoledne bylo shromáždění ve Velkém sále na radnici, kde byli radní, zástupci strany, státu a wehrmachtu (=branné moci). Slavnostní řeč měl starosta. Potom šel průvod z radnice na promenádu za doprovodu kapely HJ, kde utvořily špalír členové BdM, veteránský svaz, NSKK a HJ. Čtyři trubači HJ pozdravili starostu a průvod. Starosta zahájil slavnost otevření pramenů. Před Křížovým pramenem byly dva stožáry s vlajkami, Jako symbol u vlajkoslávy byl povolán muž a žena v chebském kroji, dvě matky rovněž v chebském kroji, dva vojáci, děvče z BdM a hoch z HJ jako představitelé národního společenství. Uprostřed nich stál okresní velitel strany. Těmto na schodech podala děvčata v chebských krojích první doušek vody Křížového pramene. Okresní velitel AMREICH tlumočil pozdrav Vůdci ze slavnosti. Pak bylo uvedeno Beethovenovo "Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre"- Poté se odebral průvod k Heidlerovu domu k uctění památky doktora Heidlera. Slavnostní projev tu měl Prof. Zörkendörfer a pak odhalil starosta bustu dr.Heidlera, které vyhotovil Willi Russ z Horního Slavkova (správně z Krásna). K 125. jubileu města vyhlásil starosta dr. Otto MANNER čestnou cenu města v malířství a grafice, která by měla motiv Mariánských Lázní ve výši 10000 RM. O volbě rozhodne odborná rada a město si vyhradilo předkupní právo na oceněné dílo. Slavnosti se účastnili domácí i lázeňští hosté. Odpoledne se konal z podnětu lázeňské správy slavnostní koncert na PANORAMĚ za řízení ředitele hudby Paula ENGLERA.
      3.5.1943 Do hotelů a cizineckých pensionů byly přiděleny české myčky nádobí a pokojské. - Prohlídky protileteckých krytů a zjišťování nedostatků. - Vyhláška zemské rady, že dávky uhlí mohou být skladovány jen snížené o 25 % proti minulému roku. Dodatečné dodávky nebudou. Do 8.5. je nutno předložit skicy protileteckých úkrytů, aby bylo možno vykopat při eventuálním zasypání zde ukryté občany. - Počasí je velmi krásné a teplé, +4°C.
      6.5.1943 Správa lázní zaznamenala 1039 lázeňských hostů a návštěvy 921 osob. Kurlisty už žádné.
      8.5.1943 Při odhalování Heidlerovy pamětní desky bylo přítomno mnoho příbuzných - pravnučky,které studují medicínu, vnučka, provdaná za soudce, oba spravují Heidlerův statek ve Starém Sedlišti. - Koná se koncert starobylých nástrojů v kursále a otevření divadelní sezony 1943. Intendant Goswin .Moosbauer se skupinou městského divadla z Mostu. Tento už v roce 1938 řídil divadlo s ředitelem Baschem. Otevírací divadelní kus byl "Vesnice u Oděsy", jednoaktovka od Herberta Reineckera. - Lázeňský orchestr hraje ráno a večer. V pondělí má volno.
      9.5.1943 V 15:30 a v 20 h. byla dvě divadelní představení. Také letos se konají KdF-představení a představení pro zraněné. Divadelní lístky jsou malé a nemají uvedeno datum. Návštěvy operet byly silné a dlouhé fronty u pokladen v řadách byly až do poloviny silnice před divadlem.
      14.5.1943 V noci od 1 do 2:30 h. letecký poplach. Více vln těžkých bombardérů letělo ve směru na Plzeň. Lidé vyhledali protiletecké kryty a mnozí utekli do lesa. Noc byla velmi jasná. Bomby byly svrženy na Plzeň, Touškov a Weiden. Ranní vlaky od Touškova měly 2 hodiny zpoždění. Zatemnění v tu noc bylo zbytečné. "Ledoví muži" byli letos velmi teplí a krásní. Holičství už nesmí provádět manikuru - ošetřování rukou. // 13.5.1943 Kapitulace německo-italských vojsk v Africe a konec války zde.//
      15.5.1943 Od 13 do 13:30 letecký poplach. Lidé toho však nedbali. Horko a vlhko. V Plzni až doposud z náletů 50 mrtvých. Byly zasaženy jen atrapy továren a vilová čtvrť.
      16.5.1943 Den Matek.Velká sháňka po květinách, ale jsou velice drahé. Jedna růže stojí 1 RM. Také záhony v parcích byly zpustošeny. - Po nočním povětří s deštěm přes den slunečno. Pole potřebují déšť. Na domy, kde se narodilo v uplynulém roce dítě, byly připevněny ověnčené životní znaky. - V leteckém táboře u Chodové Plané poblíž Regentu byla zřízena továrna na letecké součásti. Má 240 ženských sil. Děvčata sem byla přemístěna z obchodů v městě.
 

2.5.1943 - SLAVNOST OTEVŘENÍ PRAMENŮ
měla městský ráz. Konala se tentokráte bez přítomnosti klášterního duchovenstva.
Okresní velitel strany zdraví stiskem ruky pár v chebských krojích.

Lázeňská děvčata předávají sklenky s Křížovým pramenem řadě představitelů: děvče z
BdM a hoch z HJ, dva vojáci, pár v chebském kroji, dvě matky, velitel strany uprostřed.

 

      18.5.1943 Slunné dny, ráno zima, světlé noci a proto stálé nebezpečí náletů. U Lesního pramene už nehraje lázeňská kapela. Zřízeno zde dětské hřiště. Koncerty budou přenášeny tlampači. - Na tramvaji jsou s výjimkou řidičů už jen ženské průvodčí. //19. 4. 1943 začalo povstání ve varšavském ghettu a 19. 5.1943 skončilo téměř úplným vyhlazením židovského obyvatelstva. 300 000 židů z celkového počtu 360 000 likvidováno ve vyhlazovacím táboře Treblinka.//
      22.5.1943 Konrad Henlein měl v kursále v 13:30 hod. řeč k politickým vedoucím. Dopoledne bylo školení pro úřední správce. Před kursálem byly vyvěšeny dva prapory.
      24.5.1943 Přijel hudební vlak strážní standarty "Feldherrnhalle" v 8 hod. Přivítán na nádraží starostou a okresním velitelem. Od 10 do 12:30 h. měl koncerty v lazaretech, odpoledne byl hudební vlak hostem starosty města a správy lázní. Ve 20 h. byl koncert na kolonádě za silné návštěvy. //Velkoadmirál Dönitz zastavil 24. 5. útoky na spojenecké konvoje v severním Atlantiku. Rozhodující předěl v ponorkové válce.//
      27.5.1943 50.období potravinových lístků od 31.5. do 27.6. Příděly masa byly kráceny všem stupňům spotřebitelů o 100 g týdně. Jen přídavky pro dlouho-, noční, těžce a nejtěžší pracující nejsou kráceny. Místo toho obdrží kategorie postižené krácením na toto období 300 g chleba a 50 g tuků navíc. Od června do září obdrží pak ještě kromě běžných přídělů 500 g ječné krupice, 250 g bramborové mouky nebo ságo, 125 g rýže a zvláštní příděl sýra. Dále zvláštní příděl cukru 1 kg na zavařování. - Od neděle chladno a déšť. Počasí nevlídné. Ve 21:45 h. půlhodinový letecký poplach.
      28.5.1943 Městská rada znovu varuje nevhazovat do popelnic nevhodné předměty jako kameny, protože se tak poškozují vozy na odpadky. Kramolínský Wilhelmův pramen na výjezdu z obce směrem do Buchtálu byl prodán městem jakémusi W.Krämerovi z Chebu, majiteli vinných sklepů Adolf Welzel Cheb. Pramen se používal jako léčivý u žaludečních, ledvinových a jaterních chorob. Roku 1893 byl poprvé jímán, 1894 vyhlášen jako léčivý c.k.místodržitelstvím v Praze a povoleno jeho rozesílání. - 23.5. až 12.6.1943 prováděn sběr tkanin, starých šatů, obuvi pro pracující ve zbrojení. Také celé obleky lze odevzdávat. - Večer vyhrává na balkonu lazaretu WALLHALY (býv.Tajga) kapela válečných poškozenců. Hosté stojí na náměstí a aplaudují.
      K lázeňskému provozu už neslouží domy CARLTON, EGERLÄNDER; FÜRSTENHOF; IMPERIAL; KLINGER; NEAPOL; NIMROD; REGINA; KRAKONOŠ; WALLHALA, z hostinců neslouží LYON A ZUR GRENZE. Z cizineckých pensionů neslouží: GUTENBERG; LISSA; RICHARD; WARTBURG; GÖDÖLLÖ; HAHN; LAXENBURG; MINERVA; NOVÉ LÁZNĚ, TEPELSKÝ DŮM, BELLARINA; PALLADIO; BELVE-DERE; SCHILLER; HEILBRONN; RHEINGOLD; SILVA. GUTENBERG je obsazen pečovatelským personálem. BELLARIA, NOVÉ LÁZNĚ, REINHOLD, SCHILLER, TEPELSKÝ DŮM, SILVA, RICHARD jsou prázdné. Ostatní domy slouží jako lazarety. Z kaváren jsou uzavřeny: NIMROD; PODHORN; JÄGERHEIM; JÄGERHAUS; KRAKONOŠ; FORSTWARTE; GOLF; HÖHENHOTEL EGERLÄNDER. Otevřené zůstávají: PANORAMA ČERVENÁ KARKULKA, ALM, MAXTAL, WALDFRIEDEN (Parkhotel), STEINBÜHL u Vlkovic, ZOO AM BERG, BELLEVUE.
      28.-29.5.1943 se konaly závody mládeže HJ. Představení v divadle jsou dvakrát týdně, úterý a čtvrtek, pro wehrmacht a příslušníky jejich rodin. Zrušeno je poloviční vstupné pro domácí, ale přesto návštěvnost neklesá.
      6.6.1943 Třetí domovní sbírka pro Německý Červený kříž. Pro hosty jsou listy v hotelích a cizineckých pensionech. Kromě toho budou sbírky i po hostincích, s podpisy. - Cvičení ve střelbě, SA a NSKK jsou na střelnici. Šli v čele průvodu z vlaku hudby a dovedli kapelu až na střelnici. - Počasí po deštivých dnech je krásné, ale chladné. - Hostince mají opět šenkovní víno a likéry. - Zemským radou Mariánských Lázní se stal HEGER, dříve zemský rada v Horšovském Týně. - Tenisové kurty v Maxtálu, .tzv.Allwetterplätze, už nejsou v provozu. Cesty jsou tu zarostlé, zadní zeď je pobořena. Sloužila k zachycování střel. Nyní je tu postavena kůlna jako úschovna nářadí. - Dům ANGLICKÝ DVŮR byl přejmenován na NĚMECKÝ DVŮR. - Dům DREI RINGEN byl prodán organizačnímu veliteli NSDAP Nattermüllerovi. V tomto domě čp.169 v ulici Lüderitzstrasse bývala kdysi zednářská lože. - Podle farní kroniky bylo tento den v Mariánských Lázních svaté přijímání 38 hochů a 52 dívek z 2. a 3.tříd. V červnu byla nově zavedena každý čtvrtek v 19:30 hod. pobožnost Srdce Ježíšova.
      7.6.1943 Podle oběžníku říšských míst Reichstelle Kohle N. 20/42 povoluje zemská rada opět topit pro teplou vodu dvakrát týdně ve dvou dnech za sebou. První den bude odběr vody od 7 do 22 hod. Zařízení musí být vypnuto ve 22 hod., kdy musí být kotel odstaven, při čemž teplou vodu je možno dovypouštět. Druhý den může být teplá voda ohřívána a používána od 7 hod., ale topné kotle musí být v 23 hod. vypnuty. - Hosté si stěžují na chladné počasí a parní topení nesmí být puštěno.
      12.6.1943 Hlášeno je 5506 hostů a je velká poptávka po volných místnostech. Všechny hotely i cizinecké domy obsazeny. Mnoho žen nyní nosí kalhoty, což ještě před dvěma lety vyvolávalo pohoršení. Jsou plakáty, na nichž je poukazováno, že nošení kalhot je nezdravé. Ale nic v tom nepomáhá.
      13.6.1943 Stranická slavnost Hölderin byla v 10 h. v divadle. Funkcionář Zörner hovořil o životě a díle Hölderina. - Údolní přehrada je odkryta proti leteckým útokům, proto kamenná hráz přehrady byla pomalována a chodník na hrázi je překryt větvemi. - Je trvale chladno a deštivo. Hosté si naříkají.
      18.6.1943 V Karlových Varech dvakrát letecký poplach, v Mariánských Lázních pouze v lazaretech.
 

OSLAVY 125.VÝROČÍ POVÝŠENÍ MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ NA VEŘEJNÉ LÁZNĚ
byly zahájeny 2. května 1943 slavnostním shromážděním ve Velkém radničním sále.
Řeč měl starosta, přítomni byli zástupci strany NSDAP, státních úřadů a wehrmachtu.

Průvod sestupuje od radnice k Hlavní třídě (mezi vojáky muž a žena v chebském kroji)

 

      19.6.1943 Na Krakonoši je 300 osob z vybombardovaných území, ponejvíce stáří až 80 let a invalidních. Lékař je dr.Fuchs. V Bellarii jsou ubytovány sestry Červeného kříže k ošetření těchto lidí a také těžce nemocných, umístěných v domě SCHILLER. Je uzavřena pobočka Komerční banky v domě Bílá Labuť od 30.6. po uvolnění pracovních sil. Vklady nyní přijímá Deutsche Bank v domě EICHE. Tento dům je totiž nyní majetkem této banky, koupený od Dresdner Bank, která dům zase koupila od Eskomptní banky. - 51.období potravinových lístků od 28.6. do 25.7. a spotřebitelé obdrží 300 g chleba a 50 g za zkrácení týdenního přídělu masa o 100 g. Od masa musí být odstřižek pro 53.období ústřižek 125 g rýže. - Podle farní kroniky bylo Svaté biřmování provedeno 19.6. světícím biskupem Dr.Johanem Reinigerem z Prahy pro vikariát Mariánské Lázně. Karl Bock z Ostrova zároveň provedl vizitaci. Pozdravení obou funkcionářů provedl 19.6. v kostele tepelský opat dr. Helmer a místní kněží. 1.6.1943 bylo 100.výročí založení farnosti. Nyní bylo biřmováno 453 dětí, z toho 165 chlapců a 290 děvčat. Z Mariánských Lázní to bylo 399 dětí. Účastnilo se na 800 osob. V neděli odpoledne bylo pak biřmování v Úšovicích, v pondělí dopoledne ve Velké Hleďsebi a ve Třech Sekerách, odpoledne na Pístově. V úterý dopoledne v Ovesných Kladrubech a v Rájově, ve středu v Sangerbergu a v Mnichově. Církevní funkcionáři bydleli v děkanství v Mariánských Lázních. V pátek bylo ještě biřmování v Dolním Žandově a v Kynžvartě. V sobotu odjížděl biskup do Prahy.
      23.6.1943 Slavnosti slunovratu se nekonaly. Lazarety jsou už skoro prázdné a také Wallhala je vyklizena a přestala tu vyhrávat hudba z balkonu.
      26.6.1943 1.pouliční sbírka pro Německý Červený Kříž členy tohoto kříže a členy DAF (Deutsche Arbeitsfront), ale žádné odznáčky. - Počasí nestálé, chladno a deštivo. Dům FÜRSTENHOF byl prodán bance Kreditanstalt der Deutschen. Hotel NEW YORK koupil jeden hoteliér z rozbombardovaného Rostocku.
      27.6.1943 Závody Hitlerjugend. Oslava začala před Křížovým pramenem, potom šel průvod s bubnováním a hudbou městem na stadion. - V kostele slavnost Božího Těla. - Uzavřeny byly pobočky banky Allgemein Creditbank v domě LUCKER a banky Bayrische Vereinsbank v domě HAMBURG.
      4.7.1943 Na návrh zástupce zemského vedoucího Německého Červeného Kříže z Norimberka, odd.XIII, vedoucího dr.CONRADA byl zřízen v Tepelském domě základní učební kurs pro pomocnice Německého Červeného Kříže. Osobně se dostavil dr.CONRAD a za přítomnosti čestných hostů otevřel novou školu. Byla slavnostní večeře. V prvním patře je učební sál, přednášková místnost, ubytování pro vyučující, návštěvní místnost, v obou horních patrech ložnice pro frekventantky. - Mariánské Lázně mají být průchozí stanicí pro poškozené bombardováním. - Trvá špatné počasí.
      7.7.1943 K tomuto dni celkem 9065 lázeňských hostů, ale jen 3840 bere nějaké procedury.
      11.7.1943 Koná se 4.sbírka Červeného Kříže. Domovní sbírka je také pro lázeňské hosty. //10.7. se vylodila vojska 8.britské armády gen.Montgomeryho a 7.americké armády gen.Eisenhowera na Sicílii a 16.8. Sicílie plně obsazena. //
      12.7.1943 Dnes přišla desetitisící návštěvnice Magda Wiedenmannová z Berlína. Dostala krásnou kytici květin a pamětní složky s kresbami Mariánských Lázní.
      13.7.1943 Ráno v 7 hod. bouřka se silným deštěm.
      16.7.1943 Počasí se konečně vyjasnilo.
      17.7.1943 Je možné se jít opět koupat. LIDO je otevřeno. V sobotu začal slavnostní týden k 75.výročí otevření divadla. Pohostinské vystoupení státního herce Paula WEGENERA a hrála se hra Desátá symfonie o 4 jednáních od Freda Herschelmanna. Předtím se hrály ouvertury Leonore č.3 od Ludwiga van Beethovena. V neděli 18.7. se hrála opereta Paní Luna za přítomnosti skladatele Paula LINCKEHO, který dirigoval ouverturu. (LINCKE v té době již žil v Mariánských Lázních.) V pondělí 19.7. byl kus "Mládež z Langemarcku" od Zerkaulena, v úterý 20.7. Dr.med.Hiob Prätorius od Kurta Götze, ve středu 21.7. pohostinská hra státního herce Paula WENEGERA "Desátá Symfonie", ve čtvrtek 22.7. "Brilianty z Vídně" od C.von Lessena a A.Steinbechera s hostující herečkou Almou Seidlerovou z městského divadla z Vídně, A Alfreda Huttiga z městského divadla z Metzu. V pátek 23.7. Kolbenheyerův večer s hostujícím divadlem z Františkových Lázní "Kolbenheyerův most". V sobotu 24.7. operní pohostinská hra z Františkových Lázní, pohostinská hra Waltera Hageböckera z operního domu Kamenice s Marthou von Flotow. V neděli 25.7. znovu Alma Seidlerová a "Brilianty z Vídně", zpěvohra od Alexandra Steinbechera.
      18.7.1943 Až do 27.7. musí nahlásit majitelé cizineckých pensionů u okresního velitele pohostinských řemesel Schöffela, dům Šípková Růženka, zda mají jeden nebo dva zařízené pokoje k uvolnění pro bombardováním poškozené národní soukmenovce. Vedoucí podniku, který na tuto výzvu nebude reagovat, nemůže pak očekávat žádné ohledy v tomto směru.
      20.7.1943 Mezi 17 a 17:30 hod. se přehnalo přes město krupobití a před Mlýnem ležely kroupy až do výše jednoho metru! Okenní tabulky, zvláště v Úšovicích, byly rozbity. Jeden strom v parku byl vyvrácen z kořenů. Mnoho škod je na ovocných stromech v zahradách. Zádub je poškozen, naproti tomu Buchtál vůbec ne. Silnice a cesty byly pokryty listím a větvemi. V parcích je odklízela Hitlerjugend. - Počasí zůstalo pěkné a dokonce velká horka^. - Hlášeny silné příjezdy.
      21.7.1943 Do 31.7. nutno nahlásit všechna místa, kde jsou měděné kotle. Do 31.7. nutno nahlásit také všechny volné místnosti a rozsah bytu (kuchyň se nepočítá). - Za domy Balmoral-Osborne byly zřízeny okopy chránící před střepinami při bombardování. - Z domu AUSTRIA do lazaretu HALBMAYRHAUS byl prokopán sklep jako spojovací chodba k protiletecké obraně.
      24.7.1943 52.období potravinových lístků. Beze změn. // Začátek náletů na Hamburk do listopadu 1943 33 velkonáletů.//
 

SLAVNOSTNÍ PRŮVOD PO HLAVNÍ TŘÍDĚ PROCHÁZÍ KOLEM TEPELSKÉHO DOMU 

      26.7.1943 Svůj úřad složil italský Mussolini, což vyvolalo mezi hosty velké pobouření, ale nebyly hlášeny žádné odjezdy hostů. - Podle zprávy lázeňské správy v EGERER ZEITUNG je mezi 179 denními hosty i host s pořadovým číslem 13000. Z počtu 13011 hostů jen 5080 osob odebíralo procedury.
      28.7.1943 Odpoledne podniklo úřednictvo strany. Hitlerjugend a veteránský spolek propagační pochod městem. - Letecký poplach 11:45 až 12 hod. a lidé se chovají lhostejně.
      30.7.1943 Počasí je již trvale krásné a horké. Z koupališť jsou otevřeny jen LIDO a KIESELMÜHLE.
4.8.1943 Byla provedena prohlídka všech domů v ulici u Lesního pramen, kde jsou rezervovány prostory pro vojenská zařízení a ubytování vybombardovaných. - Počasí krásné a horké. - Trvá nával hostů. Neklid vyvolávají zprávy z Hamburku a z Berlína. - Velká úroda malin, málo borůvek a hub. K prodeji nejsou vůbec nabízeny.
      7.8.1943 V péči o zraněné vojáky bylo zřízeno od NSV v Mariánských Lázních šest schránek na noviny: na kolonádě, u Ambrožova pramene, u Elektrických hodin, v nádražní hale a v hostinci Bellevue. Výsledky jsou velmi dobré. Denně jde do schránek na 400 novin a časopisů od občanů. - Na Zádubské výšině (Hohendörfer Höhe) byl postaven dřevěný domek pro pozorování oblohy, který až do roku 1943 byl obsluhován vojáky, pak tzv. zpravodajskými pomocnicemi - pozorovatelkami z ženského oddílu. - Cizinecký pension BUDAPEST je zařízen pro zdravotní sestry lazaretů. - Lázeňští hosté se zde nesmějí zdržet déle než 4 týdny a nepomáhají ani lékařská vysvědčení. - Zvěst, že Mariánské Lázně jsou určeny od 1.8. jen pro vybombardované označil starosta jako nepravdivé.
      8.8.1943 5.sbírka pro Červený Kříž - sbírá se po domácnostech, hotelích a cizineckých pensionech. Je deštivo a chladno.
      9.8.1943 Od 9. do 12.8 hostuje na někdejší ploché dráze cirkus SCHREIBER. - Zamračeno, chladno.
      11.8.1943 Letecký poplach v noci od 1 do 2:15 hod. - nebylo slyšet žádná letadla a podle vojenských zpráv byl bombardován Norimberk a velké škody.
      12.8.1943 Okamžité zastavení vydávání látek na šatenkové lístky. //13.8. první nálet na Rakousko z Itálie.//
      15.8.1943 39. lidová slavnost na sportovišti NS-cvičebního spolku, kde jsou jen kolotoče, houpačky, horská dráha, střelnice, cirkus, stánky s buřty, dva stany s pivem. Žádný "přístav štěstí", žádná kapela, ale velmi mnoho lidí. Vstup 0,18 RM. - Golfhotel byl zakoupen jedním vybombardovaným hoteliérem z Hannoveru. Musí však mít v zimě otevřeno kvůli vybombardovaným. Jmenuje se Skadkowsky. - Počasí se zlepšuje - V někdejším Cafí STADTPARK (čp.195 Vuilla König) byla zřízena společná kuchyně pod vedením okresního mistra řemeslnického Schmida. V dolním patře byla zřízena kuchyně a jídelna. Zde může být stravováno až 500 chlapců a děvčat. V prvním patře je jedna volná místnost. V téže budově je zdravotní úřad zemské rady. - Večer sehrálo divadlo z Mostu operetu "Paní Luna". //15.8. v Bologni jednání maršála Rommela, gen.Jodla a italských šéfů o obraně Itálie.//
      20.8.1943 Advokát dr. Garkisch zakoupil zámek AMBRAS (čp.220 v dn. Ruské). Ve všech hotelích a cizineckých pensionech byly zjištěny ubytovací možnosti. Od 17. do 20.78. letecký poplach v lazaretech. - Počasí je krásné a suché. - Spolek majitelů domů a pozemků vydal zvláštní archy majitelům nemovitostí pro případ odškodnění při bombardování. - 18 hotelů a pensionů bylo zabaveno pro umístění nemocnice z Berlína. - Hospodářské otázky vyřizuje starosta města. Do 24.8. musejí lázeňští hosté vyklidit tyto objekty: HVĚZDA, LIPSKO, pensiony WINTERLING, GOETHEHAUS, BAVORSKÝ DVŮR, ZLATÝ ANDĚL (dn.Labe), MERKUR, SLUNCE, AUSTRIA, TŘI LÍPY, OBERON, MOZART, FRANKL. Mnoho hostů by šlo do jiných domů, ale vše je obsazeno.
      21.8.1943 Další domovní a pouliční sbírka pro Červený Kříž. Mají se zřizovat vojenské domovy. Žádné odznaky. - 53.období potravinových lístků - žádný olej. - V divadle se konají pohostinská vystoupení různých revuálních skupin a františkolázeňského městského divadla. // Bitva u Kurska trvala od 5. 7. do 23. 8.1943 - jedna z největších tankových bitev druhé světové války. Bylo rozbito 30 německých divizí a Hitlerova armáda přechází do obrany. //
      28.8.1943 Letecký poplach od 1:45 do 2:45 hod. Na obloze reflektory ze směru Plzeň. Žádné motorové zvuky. Zatemnění se zlepšilo. Podle vojenských zpráv byl zasažen Norimberk bombardováním a těžce poškozen. - Večerní koncerty vojáků z lazaretů Wallhala a Halbmayrhaus znovu začaly. V srpnu bude stržen vysoký komín u kavárny EGERLÄNDER.
      1.9.1943 Noční letecký poplach 0:45 až 2 hod. Zatemnění bylo všeobecně dobré. Žádný hluk motorů. Od západu světelné blesky na obloze, určitě patřící nočním letcům. Byl napaden Berlín a Lipsko. Vrchní starosta Berlína nechal obsadit všechny hotely a cizinecké pensiony. Až dosud zůstávají volné tyto domy: GOETHEHAUS, VILLA STERNBERGER, hotely NEPTUN, HABERMANN. Lázeňští hosté zde mohou eventuálně zůstat. - K večeru silná bouřka a silný déšť. V Chebu byly shozeny nepřátelské letáky, v nichž se vyhrožuje bombardováním sudetských měst. //29.8. dánští námořníci v Kodani potopili lodě, vyhlášen v Dánsku výjimečný stav, vláda odstoupila a velitelem Dánska gen.Hanneken.//
      5.9.1943 Letecký poplach 0:45 do 1:30 hod. Na obloze světla reflektoru. Příčina poplachu je neznámá. Podle vojenských zpráv byla zasažena města Ludwigshaven a Mannheim.
      6.9.1943 Letecký poplach 0:30 až 1:30 hod. Lázeňští hosté už ani nevstávají. Podle vojenských zpráv byl zasažen Mnichov. Domy, které jsou k obsazení nemocnými, mají nápisy "Krankenhaus für Reichshauptstadt Berlin". Do třech dnů musí lázeňští hosté opouštět domy a vznikají různé těžkosti. - Počasí je krásné a teplé, dříve bylo oblačno. // 6.německá armáda zahájila ústup z Donbasu.//
      9.9.1943 Všichni nenastoupení muži mezi 50 a 60 roky se musí nyní hlásit. - Obsazování a zabírání domů a hotelů v městě pokračuje. // 8.9. Itálie vyhlašuje kapitulaci a rychlý postup Spojenců. Ale 9.9.1943 okupace Itálie německým vojskem a 10.9. obsazen Řím. Mussolini osvobozen z vězení a 15.9. vytváří novou fašistickou vládu. - 9.9.1943 Spojenci se vylodili u Salerna a Tarenta.//
      12.9.1943 1. sbírka KWHW. - V divadle se hrají hry pohostinského divadla z Františkových Lázní a představení různých kabaretů. - V kursále byla otevřena putovní výstava "Více mléka" zemského rolnictva Sudet vůdcem zemských rolníků Stiebitzem. - V kině v hotelu Klinger běží denně od 9 do 14 hod. filmy s tématikou mléčného hospodaření. //13.9. Generál Čankajšek presidentem Číny. Od června do srpna čínské protiútoky s podporou amerických letců a ústup Japonců. //
      16.9.1943 V městských parních lázních se už nevydává žádné koupelové prádlo. Sklepy kontrolovány jako místa protiletecké ochrany pro vojáky, např. hotel Café Egerländer. // 4.německá armáda se stahuje za Dněpr.//
      20.9.1943 54.období potravinových lístků. Na zelené lístky je možno dostat příděl ryb a rybích konzerv v období 28.6.1943 až 24.6.1944.
      21.9.1943 Z baráků v domě Centrálních lázní uprchlo 13 ruských zajatců-důstojníků. Pronásledování se ujali určení s bílými pásky na pravé paži a četnictvo. - Počasí deštivé a chladné. - Stále ještě přijíždějí lázeňští hosté. Jsou zaváděny večery stranických buněk. Soudruzi straničtí a lidoví jsou zváni s podpisy. Projednávají se dobové události, předkládají se přání, dotazy, kritika. //22.9. vyhlášení všeobecné mobilizace v Japonsku.//
      25.9.1943 V sobotu a v neděli byla 1.pouliční sbírka pro KWHW, sbírali sportovci, pěvci, cvičitelé. Výtěžek je určen pro matky a děti. Prodával se malý sešit s písničkami.
      26.9.1943 Den bojové obrany. Soutěže začaly již v neděli. K průvodu byli pozváni všichni lidoví soudruzi (Volksgenossen) a proti podpisu se zavázali. Shromaždištěm byl stadion a plochá dráha /Trabrennplatz) ve 12:30 hod. Dopoledne zpívání pěveckého sboru na kolonádě. Průvodu městem se zúčastnili lidoví soudruzi z Teplé, Kynžvartu, Mnichova a Raušenbachu, kteří přijeli povozy, železnicí či auty. Město bylo ověnčeno prapory od 8 do 18 hod. Vyhrávaly dvě kapely (SA-kapela), které doprovázely průvod po Nákladní ulici, Hitlerově třídě, třídě SA, Chebské třídě až k elektrickým hodinám a odtud zase zpět na stadion. Zde konal apel okresní velitel spolu se Sturmbannführerem Riessem za přítomnosti 10000 osob. Celkem se průvodu účastnilo 3474 osob.
      26.9.1943 Poslední divadelní večer hostujícího karlovarského divadelního souboru. Konají se porady o možnostech prodloužení hracího období.
      29.9.1943 Byla zřízena lékárna pro nemocnici z Berlína ve skladech parfumerie Rücker v domě Hahn na Hitlerově třídě. Před rokem 1938 zde bývala lékárna Mariatherma .- Vysílání rozhlasu - zprávy ve 22 hod. jsou přehrávány hudbou, snad aby byly přehlušeny cizí vysílače. - Počasí je chladné a deštivé.
      30.9.1943 V důsledku 5.výročí připojení Sudet k Říši se konal Vzpomínkový pochod městem se srazem 17:30 hod. u tržnice. Obchody byly zavřeny. Domy byly ozdobeny vlajkami od východu slunce až do 1.10. do západu slunce. Obchody měly ve výkladech obraz Vůdce a některé i obraz Konrada Henleina. Vzpomínkový pochod se vydal do Úšovic a zpět na kolonádu, kde měl řeč ve slavnostně vlajkami ozdobené hale Křížového pramene okresní velitel AMREICH.
      1.10.1943 Slavnostní shromáždění v 20:30 hod. v kursále. Přestože je většina domů před uzavřením, stále přijíždějí noví a noví hosté. - Počasí je teplé a krásné. 4.10. se zavádí zimní čas.
      3.10.1943 V kursále se koná výstava tvořící mládeže. Zůstane otevřena dnů a bude také v učňovské škole (Berufsschule). - Učnice-kuchařky bydlí nyní v domě RAUSCHER (čp.140). Dosud bydlely v domě STÖHR (dn. Luxor) na Schillerově náměstí, ale tento dům nyní slouží jako nemocnice.
      10.10.1943 2.sbírka pro WHW a domovní sbírka s listy a podpisy. // 4.10. osvobozena Korsika a Sardinie.//
      17.10.1943 55.období potravinových lístků. Příděl chleba je nyní nižší než v roce 1939, jinak nic nezměněno. Lístky na brambory dosud nejsou, snad půjde o 150 kg brambor na osobu s uložením na zimu až do 23.7. Podle novinových zpráv smí přijít na osobu 100 kg brambor s uložením do 23.3. Existují dopravní těžkosti. - Počasí je stále teplé a ani v noci není zima. Všichni hosté, kteří zde jsou déle než 21 dnů, musí být hlášeni. 17.10. se koná poslední kolonádní koncert. Lázně a prameny budou uzamčeny, sezóna 1943 se blíží ke konci. Zásobování uhlím bude kráceno o 30 % a to je špatné vzhledem k drsnému klimatu a ke špatné kvalitě uhlí. S tím sotva vydrží lidé přes zimu. Také dřevo je těžko k sehnání, pokud si je sami neopatří z lesa. - Hotely New York a Evropa byly zabrány nemocnicí z Berlína. - K 10.10. je třeba provést výpočet stavu obyvatelstva v městě a každý přednosta domácnosti již obdržel tiskopisy. - Ročníky 1926 a 1927 jsou povolávány k výcviku k protiletadlovému dělostřelectvu a odjíždějí na výcvik do Halle an der Saale. Účty na světlo a vodu musí být předpisovány na každé tři měsíce. Z hostinců jsou otevřeny: NEPTUN, KURTWEIL, MARIENBADER MÜHLE, CONTINENTAL, ANGLICKÝ DVŮR (název Německý dvůr se nějak neujal); GERMANIA; WEISSE RÖSSL; EGERIA. Velký nával je v neděli. Mezi školní mládeží se objevují případy difterie. Lahůdkářský obchodník Mischka se přestěhoval do vily GÜTTER(čp.315).
      20.10.1943 Letecký poplach 9:15 až 10:15 hod. Nebylo slyšet žádný hluk letadel. Šlo jen o průzkumná letadla pravděpodobně nad Falknovem, Kamenicí a Plavnem.
      23.10.1943 2. pouliční sbírka pro KWHW s heslem "Pracující sbírají, pracující dávají" - Také domovní sbírka s podpisy a bez odznáčků.
      24.10.1943 V divadle zimní provoz - večer písní - stejně jako před týdnem jsou kabaretní vystoupení. Čistý výtěžek určen na stavební fond zimních vystupování v divadle. Jsou vydávány lístky na brambory pro 15.11. až 23.7.1944. Pro župu Sudety je příděl 100 kg do 23.3. a 50 kg přijde později. Pomník Dr. Herziga v městském parku byl technickou nouzovou službou snesen pro válečné účely. - V 15 hod. měl přijet nositel Rytířského kříže svobodník RIESS. Na nádraží čekal starosta a úřednictvo, členstvo strany, s velkým množstvím lidí. radnice byla ozdobena květy, zdobnými stromy a koberci. Riess ale nepřijel !!! Otto Riess byl druhým synem manželů Franze a Terezie Riessových, majitelů dánského krejčovství v Mariánských Lázních, dům WORMS. Narodil se 12.8.1921 a dobrovolně odešel k wehrmachtu, když se vyučuil v rodinném obchodě. Přes Belgii, Francii odešel na ruskou frontu po dvakrát. Poprvé to bylo 1941 E.K.2 a dostal odznak infantérie, po druhé v červenci 1943 E.K. 1 a Rytířský kříž obdržel 11.9.1943 za rozstřílení 10 tanků z 27 tanků, které prorazily frontu. Zabránil tak proražení fronty severně od azovského moře.
      25.10.1943 Dosud navštívilo Mariánské Lázně 22360 lázeňských hostů, když 2.9. překročil počet hostů hranici 20000. Počet lazaretů byl nyní menší, protože byly slabě obsazeny. Až na podzim to bylo více. Když byla přeložena vyšší finanční správa z Karlových Varů do Drážďan, byly také okresní školní úřady přeloženy do Liberce. - Počasí je trvalé mírné a krásné, jen občas zataženo. 23. až 30.10. Týden spořivosti.
      26.10.1943 Do domu HELVETIA přišlo 160 německých soukmenovců z Ukrajiny. - V 15 hod. přijel Otto Riess do Mariánských Lázní. Přivítala ho na nádraží jménem mládeže dceruška velitele ortsgrupy Wacha s básní. Hugo Land jako předseda - der Vüahstäiha der Eghalända Gmoi - uzavřel přivítání slavnostní řečí. Průvod vedený kapelou SA přivedl ho až na radnici. Okresní velitel AMREICH nositele Rytířského kříže srdečně přivítal stejně jako zemský rada Dr. Heger. Řečnil také starosta Dr. MANNER s tím, že město je hrdé na Riesse. Za souhlasu městské rady přidělil hrdinovi pozemek pro stavbu jeho vily v Úšovicích (vedle vily REINIGER). Pak pochodovaly před Riessem jako prvním nositelem Rytířského kříže okresu Mariánské Lázně útvary. 23.10. nemohl přijet, protože v Norimberku jeho mateřský vojenský útvar oslavoval jeho dekorování. 27.10.1943 Otto Riess spadl z kola a zranil se na obličeji.
      28.10.1943 Divadelní představení předplatné skupina A a B budou v zimní sezóně 1943/44 pořádána spolkem Kraft durch Freude, celkem 12 představení od 15.11. do 15.4.1944, tedy měsíčně dvě představení.. Lístky k předprodeji jsou v kreditním institutu domě HAMBURG (čp.48). - Namísto ruských zajatců obdržela lázeňská správa italské zajatce, kteří nyní pomáhají při čištění rybníka.
      1.11.1943 Počasí je velice krásné. Ovšem den po dni je chladněji. Ještě nepřišel mráz, jen jinovatka. Zákopové kryty za domy Balmoral-Osborne stále zdokonalovány. Další kryty se staví za domem REITENBERGER.
      2.11.1943 Na hřbitově méně věnců k Dušičkám, protože není drát na jejich zhotovení.- Mnoho děvčat bylo nasazeno v Holýšově do továrny na kovovou výrobu, ale mají se v létě vrátit zpět domů.
      3.11.1943 Starosta vydal vyhlášku pro majitele domů o šetření s vodou. Jako příčina se uvádí suché léto, šetřením se má ušetřit 40 %. Ale příčinou je stále větší obsazení Mariánských Lázní lazarety, nemocnicemi z Berlína a úřady, vybombardovanými z jiných měst, které vodou nešetří. Na ulicích je takový provoz jako nikdy v tuto dobu - návštěvy nemocných, ošetřující personál.
      4.11.1943 Prof. Hilarius EGERER, nemocniční duchovní musel uvolnit služební byt v nemocnici a bydlí od 2.11. na děkanství. 23.12. slaví 70 let. - Ráno vypukl požár ve sklepě Tepelského domu na Schillerově náměstí. Příčinou bylo samovznícení uhlí. Hustým dým vadil hasičům, ale byl brzy zlikvidován.
      7.11.1943 3.sbírka pro WHW. - Zprvu bylo větší sněžení, teplota +2°C. - Ortsgrupa NSDAP Mariánské Lázně-Sever pořádala v neděli v 10 hod. dopoledne v kursále slavnost uctění památky hrdinů. Pokládaly se věnce v Háji hrdinů za přítomnosti velitele skupiny Wacha, starosty dr.Mannera, zástupců nacistické strany, wehrmachtu a dalších těles. // Vojska 1. ukrajinského frontu (v něm i Svobodova 1. čs.brigáda ) osvobodila 6. 11. 1943 hlavní město Ukrajiny - Kyjev.//
      11.11.1943 Sudetská župa patří k těm oblastem, kam se musí značné množství brambor z jiných oblastí dodávat. Z dopravních důvodů nejsou chybějící brambory dosud opatřeny a od 15.11. dostane každý spotřebitel 2,5 kg na hlavu a týden. Místo 1 kg brambor, což byla původní přídělová kvóta, může se zaměnit 175 g potravin - pšeničné mouky a 75 g žitné mouky nebi 100 g chleba. Příděl se dává na zvláštní odběrní poukaz. Úroda brambor byla na okrese Mariánské Lázně, zvláště na severu a nedostává se ani na sadbové brambory. - 56.období potravinových lístků nemá žádné významnější změny. Majitelé domů, obsazených berlínskou nemocnicí nedostanou žádný nájem, ale mohou si požádat o zálohu.
      14.11.1943 Koncerty lázeňské kapely se konají ve středu a v sobotu večer v Mlýně a v neděli odpoledne v kursále. Od 11. do 16.listopadu hraje v divadle "Frontbühne" (před oponou ?). - Dva dny trvaly větší srážky deště se sněhem, ale vše zase roztálo.
      18.11.1943 Letecký poplach 20:30 až 21:30 hod. a napaden Berlín a Mannheim. // Partyzánské vojsko gen. Saburova 17. 11. 1943 po 20hodinovém boji s osmitisícovou německou posádkou města Ovruče se zmocnilo města a udržel ho do příchodu Rudé armády, v boji padl čs. partyzán kpt. Nálepka. - Britské letectvo zahájilo 18. listopadu 1943 leteckou bitvu o Berlín, která trvala do března 1944. V pěti náletech svrhlo 2212 letadel 8656 tun pum, 123 letadel sestřeleno, 2 700 mrtvých. 12.11.1943 osvobozen Žitomír, ale 19.11.znovu dobyt Němci, a až 31.12.1943 znovu osvobozen Rudou armádou. //
      19.11.1943 Pro berlínskou nemocnici bylo zabaveno dalších 25 domů. Vyšel nový příkaz starosty o šetření s vodou. V případě, že se nebude šetřit, bude voda zavírána po hodině. - 20.11.1943 První představení divadla v zimní sezóně. Intendant Goswin Moosbauer.
      21.11.1943 3. pouliční sbírka WHW. Sbírku provádějí orgány strany s SA, NSDAP, SS, NSFK. Žádné odznaky. - Na několika místech bude hrát kapela SA. - V lese zůstává poprašek sněhu.
      22.11.1943 Letecký poplach 8:45 až 9:30 hod. a opět Berlín cílem náletů. //22.-26.11. První Kahirská konference Roosvelt-Churchill-Čankajšek o pomoci Ćíně proti Japonsku.//
      23.11.1943 Mráz -1°C - Divadelní představení pro wehrmacht, pro nemocnici Berlín a pro orgány Kraft durch Freude.
      26.11.1943 Letecký poplach 18:45 až 20:15hod. a slyšet střelbu. Jedno letadlo přeletělo Mariánské Lázně a ze Zádubské výšiny bylo vidět záblesky a světlomet. - Nálety na Berlin a Stuttgart.
      27.11.1943 Z nádraží byli převáženi četní zranění z náletů na Berlín. Při převozu pomáhalo vojsko. // V Teheránu začala 28. 11. 1943 konference "Eureka" J. V. Stalina. F. D. Roosevelta a W. Churchilla. Schválen plán válečných operací, Stalinem zamítnut plán na vylodění se na Balkáně , poválečné rozdělení Německa. Schválena deklarace o pomoci jugoslávským partyzánům, o vojenské spolupráci s Tureckem. Časové sladěni invaze do Francie na květen 1944.//
      30.11.1943 Silný déšť v noci a ráno +3°C. Nový protiletecký kryt byl zřízen v domě STUTTGART (čp.69 Horník) pro vojáky z lazaretu Balmoral-Osborne a u hotelu EGERLÄNDER (čp.70). Podzemní sklepy domů jsou spojeny chodbou probouráním. FARNÍ KRONIKA uvádí změny církevní. Polevily výstupy z církve a vy-stoupilo 23 osob, z toho 3 evangelíci. Naopak 12 osob se vrátilo do církve, z toho 7 evangelíků, 1 ortho-doxní. Tři pokřtění pocházejí z řad ukrajinských Němců, kteří prchli z Ukrajiny a bydlí v HELVETII. Boho-služby jsou denně ve všední dny v 6:15, 7:00 a 8:30 h.s kázáním, v 10:30 h. velká s německým zpěvem.
      2.12.1943 Náhradní lístky na 50 kg brambor, které v Sudetech neplatí, jsou náhradními lístky na potraviny a mouku do února 1944. Za domem METROPOL, kde je lazaret SS, byl vybudován nový protiletecký kryt.
      3.12.1943 Sníh zůstal a teplota -4°C. //Druhá Kahirská konference Roosvelt-Churchill-prezident Turecka Inönü odmítl vstup do války.- 3.12. začal zimníb útok Němců proti jugoslávským partyzánům a trval do 31.12.///
      4.12.1943 Letecký poplach hned ráno a zatemnění nejhorší mají jako obvykle sestry z berlínské nemocnice. Nálet na Berlín a na Lipsko.
      5.12.1943 Sbírka pro vaření z jednoho hrnce.
      6.12.1943 V noci -8°C. Cesty v parcích jsou průchodné jen na vlastní nebezpečí. Ve výlohách se objevily dětské hračky, zčásti vyrobené podniky. Pokud nebudou darovány dětem vojáků, zbytek přijde na vánoční trh.
      11.12.1943 57.období potravinových lístků se zvláštními vánočními příděly platné od 13.12. do 6.2. Je stejné pro děti i dospělé. Děti jen nedostanou lihoviny - 500 g pšeničné mouky, 125 g másla, 250 g cukru, 125 g cukrovinek nebo 100 g cukru, 50 g zrnkové kávy, 1/2 lahve likéru. V restauracích musí hosté odevzdat lístky na brambory nebo si donést vlastní brambory s sebou. - Začalo se s poskytováním útulků pro vybombardované.
      12.12.1943 Volná představení jsou v úterý a v sobotu. V neděli jsou jen slabě navštívena. - Sníh není. Teplota -2°C.
      15.12.1943 Prodej vánočních stromků na nádraží. Ceny podle velikosti. Od 12. do 18.12. výstava Hitlerjugend v čítárně v kursále. Od 19.12. prodej vánočních dárků.
      17.12.1943 Otevřena opatrovna dětí v hotelu TERST, který byl na tři roky uzavřen.
      20.12.1943 Tání a déšť. Letecký poplach a nálet na Frankfurt a Mannheim.
      21.12.1943 Bylo opět přivezeno mnoho raněných z Berlína. Vánoční prázdniny školní jsou od 21.12. do 20.1.1944. Není žádné kluziště a děti bruslí na městském rybníku. Každý obyvatel dostane příděl 250 g (kapr nebo úhoř).
      24.12.1943 Letecký poplach 3:30 až 4:20 hod. a nálety na Berlín a Cáchy.
26.12.1943 Vánoce při 0°C a v hospodách musely být odevzdány lístky nebo přinesené brambory, a to i při bramborové polévce !!! Plně obsazeny jsou ANGLICKÝ DVŮR, GERMANIA, MLÝN, CONTINENTAL, EGERIA, ŠENOV, STINGER, ANKER, ZELENÝ KŘÍŽ a MAGDEBURG. Ještě 20.12. večer letecký poplach, nálety na Frankfurt a Mannheim. Narukovali muži starší 50 let (šedesátníci) a povolání je až 5.1.1944. //Potopena v Severním ledovém oceánu německá bitevní loď SCHARNHORST.//
      27.12.1943 Starší žáci ročník 1928 povolání k protiletecké obraně.
      29.12.1943 Letecký poplach večer - divadlo museli opustit návštěvníci a ukryli se do protileteckých krytů v Evropě a v hotelu OTT. Les u Sadové ulice byl prosvětlen.
      FARNI KRONIKA 1943 zaznamenává velké oživení návštěvnosti v zimním období 1943. Starobince z Dortmundu a Bochumu byly umístěny na Krakonoši a v domě Schiller (čp.111). Už více než 90 domů používá berlínská nemocnice a zdravotní sestry z berlínské nemocnice pilně navštěvují bohoslužby. Měsíčně umírá 90-100 osob a mezi nimi je mnoho evangelíků. Roku 1943 bylo zaopatřeno 209 osob přijetím svátosti. V městě jsou uprchlíci z Polska, Besarabie, Bukoviny, Lotrinska a Ukrajiny. V lazaretu BRISTOL je kaplan Kassel z Porýní, v lazaretu WAGNER františkán Schürmann z Westfálska jako nemocní. Na místo vikáře Lenze byl ustanoven farář Filip Kattner ze Sangerbergu jako vikariátní sekretář.


 

Válečná kronika v roce 1944

      1.1.1944 Silná vánice, -5°C. Z Berlína jsou přiváženi zranění. Na Silvestra bylo podáváno v hostincích víno.
      2.1.1944 Letecký poplach 3:30 až 4:20 hod. V noci silné sněžení s deštěm, teplota později až +4°C, ráno nasazen sněžný pluh.- Podle zprávy wehrmachtu byl letecky napaden Berlín. - Vánocích vystupoval na různých místech kabaret vojáků pod vedením Günthera Schwerkolta a také balet. - 1.1.1944 byl přejmenován lázeňský orchestr (Kurorchester) na Kulturní orchestr (Kulturorchester). V této slavnostní hodině ve slavnostně vyzdobených místnostech správyí lázní byla tato přeměna sdělena svolaným členům orchestru ředitelem orchestru DREYHAUPTEM. V delší řeči vylíčil DREYHAUPT historii lázeňské kapely. Slavnosti byl přítomen v zastoupení karlovarského vládního presidenta lázeňský komisař MAURER, který hovořil o povinnostech muzikantů v současné vážné době. - Nemocnice Berlín vyplácela zálohy na nájem hotelům a pensionům. - Tepelský opat dr.Gilbert HELMER slaví 80. narozeniny.
      5.1.1944 Opět -5°C, jinovatka, protože den předtím pršelo. Mariánskolázeňští žáci vyšší školy (Oberschule) v Plané odjeli jako pomocná služba protiletecké obrany do Halle - ročník 1928.
      8.1.1944 Tání a teploměr opět na nule. 58.období potravinových lístků bez změn. - Další domy zabavovány berlínskou nemocnicí.
      9.1.1944 Obětní neděle. Opět "Eintopf" - jídlo z jednoho hrnce. Tání. 8.1. ve 20 hod. apel protiletecké obrany v Mariánských Lázních. Vydány nové směrnice pro protileteckou obranu. Na půdach mají být odstraněna všechna dřevěná zařízení. Za provedení je odpovědná protiletecká obrana. Členové budou kontrolovat půdy. Nemocnice a lazarety jsou za protileteckou obranu podřízeny vrchnímu starostovi Berlína a vojensky nejstaršímu důstojníkovi v Mariánských Lázních. - V divadle od 9:30 do 10 hod. ranní oslava (Morgenfeier) pořádaná okresním vedením. Motiv: Víra v německou duši. Řečnění, písně, hudební vložky Kulturního orchestru a jevištní obraz.
      10.1.1944 Nová pravidla vyhlašování leteckých poplachů: I. Výstraha - třikrát vysoký dlouhý tón, II. Poplach - jedna minuta kvílení naghoru a dolů, znamení nebezpečí a vyhledání úkrytu. III. Jako I. znamení blížícího se konce poplachu. IV. Konec poplachu - nepřerušený dlouhotrvající vysoký tón.
      14.1.1944 Sbírka strany na divadelní vstupné pro vojáky. Déšť, tání, +4°C. Letecký poplach 1. a 2. stupně 19:45 až 21:00 hod. Pokusy náletů na střední Německo. - Včera byly na mnohých výlohách načrtnuty postavy mužů zezadu černou barvou a v nich otazník? - Byly sjednoceny nemocenské pokladny Mariánských Lázní, Teplé, Plané a Tachova v jedné správě. - Aby byla zrychlena poštovní doprava, byla zavedena směrovací čísla. Budou se označovat v kruhu velikosti desetifeniku před názvem místa. Mariánské Lázně mají 11a.
      15.1.1944 Na Tepelsku rozšiřovány falešné cestovní potravinové lístky. Dva muži byli chyceni a odsouzeni. V sobotu požadovány všechny lístky nově orazítkované a hlavně cestovní lístky. V pondělí bylo opatření s orazítkováváním zase odvoláno.
      19.1.1944 Silnie jsou zledovatělé a nutno je sypat pískem. Postavy černých mužů ve výlohách znamenají: "Pozor! Nepřítel naslouchá!"
      20.1.1944 Letecký poplach 19:30 až 20:30 hod. a nálet na dělnickou čtvrť v Berlíně. V kině bylo přerušeno promítání. Vyhlásí-li se poplach v první hodině představení, vrací se návštěvníkovi kina polovina vstupného. V divadle však může představení po poplachu pokračovat.
      21.1.1944 Letecký poplach 21:45 až 0:05 h. - jen 1.stupeň poplachu a jeho odvolání. Nálety na západní a střední Německo - menší škody v Magdeburku. Zrána mráz, pak +3°C. Znovu začíná škola. Večer dvakrát obchůzky kontrol v 19:00 a v 21:30 hod. a provedeny kontroly zatemnění a nasazeny protiletecké hlídky (Luftschutzwarte).
      22.1.1944 Odvody ročníku 1927 (sedmnáctiletí) do 15.února. Odvedenci nosí kytičky, ale nemají označení barevnou stuhou. 22.-23.1. župní sbírka a sbírá strana a různé hospodářské organizace. Lékaři dali po 500 RM, právníci po 100 RM, majitelé domů 20 až 50 RM, majitelé hotelů 200 až 400 RM. - sbírka byla pouliční bez odznáčků. Domovní sbírka proběhla s archy a podpisy. - V sobotu a neděli se konaly koncerty na přání. Slosování a výhry - také zajíci, plechové konvice a různé darované předměty. - Zavedení lístků na brambory pro hostince opět zrušeno. Toto odevzdávání lístků na brambory nebo přinesení si 20 dkg svých brambor do restaurace bylo zavedeno, jak se ukázalo, jen v Mariánských Lázních .
      24.1.1944 Domovní průkazy jsou vydávány hospodářským úřadem v domě SANSSOUCI pro živnostenské výrobky, pokud již nebyly zavedeny průkazy podle obecně platných říšských zásad. Letecký poplach 12:15 až 13:15 hod. Zpráva vojska uváděla svržení bomb v západním říšském území. Bombardéry měly letět ve směru na Plzeň, Žandov, Cheb a Plavno.
      25.1.1944 Od 7 do 12 hod. nepřetržitý příliv zraněných a nemocných do lazaretů a nemocnic. Deštivé počasí, sníh na ulicích a v lese roztál.
      27.1.1944 Letecký poplach 20:45 až 22:30 hod. Nad Mariánskými Lázněmi kroužila dlouho nepřátelská letadla. Bylo slyšet střelbu. Podle zprávy vojska byl velký útok na Berlín. Škody na obyvatelstvu a bydlištích. - Večerní představení v divadle, ale návštěvníci museli do protileteckých krytů v hotelu OTT a v domě APOLLO. - Ve Františkových Lázních jsou přípravy na otevření lázeňské sezóny již 17.dubna, ale v Mariánských Lázních není nic známo o otevření sezóny. Stále je tu ještě asi 2000 pokojů k dispozici pro lázeňské hosty. - Prší sníh očividně mizí. - Protiletecké kursy jsou ve škole Hermann-Esser-Schule.
      30.1.1944 Nepřátelská letadle shodila 27.1. dlouhé černě zbarvené staniolové pásky 27 cm dlouhé a padělané cestovní potravinové lístky. - Dopoledne se konal průvod členů strany od Šenova do kursálu s hudbou. Následovaly oslavy v Háji hrdinů s pokládáním věnců. - 29.1 byl zaplaven fotbalový stadion pod Viktorií a muselo zasáhnout hasičstvo
      1.2.1944 Za budovou Brunneninspektion mezi rekvizitářským domem (čp.190) a plotem inspekční zahrady byl Mlýnský potok přehrazen větší betonovou přehradou na příkaz vojska, aby byl zajištěn dostatek vody pro lazarety Imperial, Bristol, Flora. Stavitel Anton DIETSCH, radní z Mariánských Lázní. - Počasí trvale deštivé. - U Michalových Hor se měl zřítit jeden bombardér (Terrorbomber). Děti byly poraněny, když se prodíraly k místu, kde se zřítil (27.1.1944). - Lázeňská správa zaslala hotelům a ubytovacím zařízením pokyny pro příjem pacientů na rok 1944.
      6.2.1944 Dva dny opět sněží a napadlo skoro decimetr sněhu.Teplota +1°C. - 59.období potravinových lístků od 7.2. do 5.3.1944. Místo 90 g přepuštěného másla se vydává 250 g vepřového masa. Musí se sepsat zásoby uskladněných brambor a místo nedodaných brambor bude zvláštní příděl chleba a krupice. - Opět sbírka na WHW a sbírají protiletecké hlídky. - V Chebu nouzově přistálo anglické letadlo s 11 lidmi na palubě! (Odpovídá pravdě!) - Ranní slavnost příslušníků NSDAP v divadle. - Od poloviny ledna se nebudou tisknout programy divadla a kin. Divadelní programy jsou jen psané strojem a ručně a obtaženy.
      8.2.1944 Letecký poplach 4:30 až 4:55 hod. s bombardováním v západním a jihozápadním Německu. V přístavbě sálu CONTINENTAL jsou přechovávány výrobky zbrojního podniku ISOFLEX z kavárny VIKTORIA.
      10.2.1944 Několik dnů sněžení a muselo být použito sněžného pluhu. Teplota 0°C a před den nad nulou.
      11.2.1944 Hotely a pensiony se opět vyzývají podat požadavky na personál na sezónu 1944 na úřadě v domě BERCHTESGADEN (čp. 217) do 20.2.1944.
      14.2.1944 Sezóna má být otevřena již 1.dubna - lázně, kursál, prameny. Na hlavní poště mají být odebrány u dveří mosazné kliky a nahrazeny dřevěnými. - Velké krápníky na domech, zejména na divadle.
      16.2.1944 Z válečné porodnice BELVEDERE nahlášeno za rok 1943 narození 225 dětí s dvěma případy dvojčat - 120 chlapců a 105 děvčat. - Domy SCHÖNHEIM a TRANSVAAL slouží jako záchytné domovy. V domě NORDSTERN (dnes zbořeno) byly přestavěny mansardy na byty. - Také programy kin jsou už psány na psacích strojích. - Hotely a pensiony, dosud neobsazené, se vyzývají, aby 1.dubna zahájily provoz, protože poptávka po ubytování je veliká.
      18.2.1944 Další sněžení a ráno -8°C.
      20.2.1944 Obětní neděle pro zimní pomoc WHW. Letecký poplach o 4:30 hod. Znamení bylo málo slyšet, siréna na radnice je poškozena. Poplach musel být vyhlašován pomocí sirény auta, které projíždělo městem. Podle zprávy vojska bombardováno Lipsko a několik měst ve středním Německu. Ztráty na životech.
      22.2.1944 Letecký poplach 13:30 až 14:30 hod. a nálety na střední Německo a protektorát. Mnoho nemocných v nemocnicích a ve starobinci SCHILLER zemřelo. - Teploty trvale pod nulou a škody z mrazů.
      24.2.1944 Letecký poplach 14:00 až 14:45 hod. Lidé toho už málo dbají a ulice i v té době oživeny. - Ráno -10°C. Sluneční svit. - V okolí Plzně prý některé vsi zapáleny leteckými bombami. - Žáci 4. a 5.tříd museli společně s žáky hotelové školy a učňovské školy společně čistit koleje elektriky od nádraží k Šenovu. - Letecký poplach 23:30 až 0:30 hod. Bombardován Schweinfurth a Gotha. Bylo slyšet silnou dělostřelbu a na západě vidět záři. Okna ve spodní části města se otřásala.
      25.2.1944 Letecký poplach 13 až 14 hod. a slyšet hučení letadel. Druhý letecký poplach 14:30 až 14:50 h. s útoky na Augsburg, Regensburg a Furth. U několika domů natřeny půdní trámy vápnem, který prý ochrání před vznícením na dobu tří let. Údajně na státní útraty byly takto natřeny v domech EGERLÄNDER, STUTT-GART a LUCKER. Majitel domu EICHE, Německá banka, nechala přemalovat dům - stálo to 1000 RM.
      27.2.1944 Byli přijati do strany 17letí a 18letí. Přijímání se konalo v kursále v 18.hod. za přítomnosti župního velitele Konráda HENLEINA. Účastníci dostanou stranickou legitimaci poštou.
      28.2.1944 V Mlýně v 15 hod. se konala plenární schůze odboru říšské skupiny pro cizinecký ruch za předsednictví okresního vedoucího Karla SCHÖFFLA, hostinského v domě Šípková Růženka čp. 418. Přítomen byl okresní velitel AMREICH, starosta dr. MANNER, přednosta Pracovního úřadu dr. MROZIK, okresní velitel rolníků (Kreisbauernführer) BARTH, okresní velitel pro cizinecký ruch Franz WALTER. Zemský rada nepřišel a omluvil se. - Denně se smí vydávat 2,5 dkg brambor na osobu. Kde to nepostačí, tomu má být vydán chléb. Neboť nejen sklizeň cukrové řepy, ale i brambor byla špatná. - Stále chybí ještě 200 osob personálu. Protože Francie ani protektorát nemohou dodat potřebné množství, má být dodán personál z Itálie a z Riviéry. Vyhlídky jsou špatné - možná, že bude nutno pracovní síly znovu přerozdělit. - Z podniku ISOFLEX (hotel VIKTORIA) a z Holýšova (továrna na prach) se mají vrátit děvčata 15.března 1944. V Holýšově je jich 50. - Hlavní sezóna trvá od 15.5. do 31.8. předsezóna od 1.dubna a posezóna do 15.října. Od 1.dubna bude otevřen Křížový pramen, Rudolfův pramen, slatinné lázně v Centrálních lázních a uhličité lázně. Lékařský atest (doporučení do lázní) musí být ještě potvrzen lázeňskou správou a teprve potom se může lázeňský host ubytovat. - 4. říšská šatenka musí být potvrzena hostům hned při nástupu. Otázkou zůstává, zda je zajištěno dosti otopu k topení domů od landrátu (zemské rady), jinak budou lázeňští hosté trpět zimou. - Podle zprávy lázeňského ředitele DREYHAUPTA bylo v sezóně v roce 1943 celkem 22 360 hostů, 6 000 lůžek, 653 000 přenocování. Porovnání s předchozími roky: 1939 uvádí 310 000 přenocování, 1941 bylo 493 000 přenocování, 1942 už 512000 přenocování.
      Za poznamenání stojí, že v hotelu Mariánskolázeňský Mlýn (Cristal) byly ke kávě servírovány malé polévkové lžíce místo kávových lžiček, protože i v jiných hostincích jsou odcizovány hosty stříbrné příbory. - Příchod mrazů byl vítán pro doplnění ledu do ledových sklípků. //14.1. až 1.3.1944 ruský útok u Leningradu a Novgorodu. Koncem ledna 1944 definitivní konec blokády Leningradu, která trvala 900 dnů. //
      2.3.1944 Sněžení, teplota stoupá na -1 až -2°C. Letecký poplach 12:30 až 13 hod. Nálety v západním a jihozápadním Německu.
      4.3.1944 Letecký poplach 14:10 až 14:25 hod. Nálet na Kolín, Bonn, Berlín. - Ráno -6°C. - 60. období potravinových lístků a místo vepřového masa opět přepuštěné máslo. .Lístky na potraviny, maso a tuky mají přetisk "Regierungsbezirk Karlsbad" (= jde o vládní kraj Cheb, ale se sídlem v Karlových Varech). Dosud bývalo na potravinových lístcích jen razítko Potravinového úřadu v Mariánských Lázních. - Sněží a náledí. - 6. říšská pouliční sbírka s odznáčky - 10 různých pohádkových figur z porcelánu. Sbírají útvary SS, SA, NSKK, NSFK, NSKOV a příslušníci různých válečných spolků. Domovní sbírky tentokráte bez archů. - Ranní oslava (Morgenfeier) v divadle pro SS, SA, NSKK a válečné spolky za přítomnosti příslušníků HJ. Pak cvičení na střelnici a bitva sněhovými koulemi - koulování. Veřejný koncert před domem OTT a pak průvod městem.- Uvedena v divadel hra "Marie Magdalena" od Fried-richa Hebbela. Před sto lety byla poprvé uvedena v Mannheimu. - Přes den taje, v noci mrzne, takže sníh roztává pomalu.
      5.3.1944 Zemřel tepelský opat dr. Gilbert HELMER, který byl opatem 1900-1944. Nedávno oslavil osmdesátiny. Zemřel na záchvat mrtvice, duševně byl ještě čilý, ale skoro slepý. Před volbou opatem učil na gymnáziu v Plzni jako profesor němčiny. Jako člen senátu za Rakouska-Uherska si znepřátel svým nacionálním duchem Čechy. Dařilo se mu vládnout nad Mariánskými Lázněmi až do doby, kdy předal klášterní majetek Velkoněmecké Říši. Jenom jeden opat opatoval déle než on - vizitátor Zikmund (1458-1506).
      11.3.1944 Celé dopoledne silné sněžení, 0°C. V kursále slavnostní předání Rytířského kříže nadporučíkovi v záloze Karlu WANKOVI. Plukovník MESSERSCHMIDT, tchán hrdiny ponorek Priena, předal Wankovi kříž. Hrdinný čin vykonal Wanka 23.2.1944. Dále řečnil okresní velitel AMREICH, zemský rada dr. HEGER, starosta dr.MANNER, který zdůraznil, že je to již druhý případ udělení Rytířského kříže v Mariánských Lázních. Městská rada předala WANKOVI stavební parcelu na hranicích obce vedle jeho rodného domu ELDORADO k výstavbě vlastního domu. Jeho sousedem je nositel Rytířského kříže RICHTEIN. Nový nositel Rytířského kříže je syn hostinského v Úšovicích, narozen 1.6.1914, povoláním učitel. Byl poctěn slavnostním pochodem oddílů.
      12.3.1944 Sněžení a nasazen sněžný pluh. - Každoroční uctění památky hrdinů se konalo v kursále. Na jevišti byla říšská vlajka a jako symbol ocelová helma a vpochodoval tam čestný oddíl wehrmachtu. Byli přítomní pozůstalí po hrdinech a mariánskolázeňský orchestr uvedl Concerto Crosso od Corelliho. Předřečník byl příslušník wehrmachtu a slavnostní řeč velitel místní posádky. Pak pochodovali účastníci slavnosti do Háje hrdinů, kde za víření bubnů položili okresní velitel AMREICH spolu s velitelem posádky wehrmachtu věnce. - 13.3.1944 sněží ale i taje.
      16.3.1944 Sněží dále, rampouchy, 0°C, vyjel sněžný pluh, provoz autobusů zastaven. - Letecký poplach 12:30 až 12:45 hod. - Rakve se zemřelými z nemocnic jsou odváženy na otevřených nákladních vozech, často i sedm rakví najednou na hřbitov. Mnohdy tam čekalo až 28 nebožtíků na pohřbení. - Dům FLORIDA zabaven pro berlínskou nemocnici. Asi 20 osob z tohoto domu se muselo ohlédnout po nové práci i po ubytování. - Pro provoz otevřen dům SILVA.
Vojenská výstroj a výzbroj německé wehrmacht u pěchoty - námořnictva - letectva      17.3.1944 Sněží a na chodnících je břečka. Koleje elektrické dráhy a sněhy na nich musely být znovu odhazovány lopatami. V noci na 17.3. vypukl požár v komíně domu SCHILLER (Donnhäuserstraße 11), který slouží jako starobinec pro místní občany. Byl uhašen hasiči.
      18.3.1944 Letecký poplach 14 až 15 hod. Nálet na Mnichov a Friedrichshafen. Pouliční sbírka wehrmachtu a také válečného tělesa (NSKK) se sběrnými archy a s pokladničkou.
      19.3.1944 Taje a na chodnících břečka. +4°C, silnice a chodníky ve sněhové kaši. - Po tři dny je uváděna hra "Soudce ze Salamea" s herci Heinrichem Georgem, souborem z divadla Schiller z Berlína. Vyprodáno. - Několik herců bylo ubytováno s povolením nemocnice Berlín v Heidlerově domě, protože nejsou nikde volné pokoje. Když však nebylo opilým hercům v noci hned otevřeno, rozbili spodní část domovních dveří - zvláštní to chování představitelů kultury! //Operace "Margarethe I" - německá vojenská okupace Maďarska 19.3.1944. //
      20.3.1944 Sněhová vánice a 1°C.
      21.3.1944 Sněžení. +1°C. Vyjel sněžný pluh a v ulicích odstraňují sníh ruští zajatci.
      22.3.1944 Teplota -3°C. Každou hodinu jsou vydávána hlášení o náletech v Německu.
      24.3.1944 Letecký poplach 9:35 až 10:15 hod. a nálety na Porýní a kraj kolem Mohanu, zvláště Frankfurt n.M. - Od 23:30 do 24 hod. nový letecký poplach a útok na Berlín.
      26.3.1944 V kursále se konal slib mládeže Vůdci - při odvodech. K mládeži promluvil Otto WACH, vedoucí ortsgrupy. Vůdce družiny GÜNTHER v sále přednášel přísahu, která byla společně opakována účastníky shromáždění. Takto byli odvedeni 14letí hoši. - Od 26.3.194 opět jezdí tramvaj od nádraží od 5.15 hod. každých 15 minut. Poslední vůz jede z města dolů v 22:45 hod.
      29.3.1944 Sněžení.
      30.3.1944 Začalo tání a hlavně ve spodní části města sníh mizí. V ulici Alleegasse nahoře v městě byly probourány sklepy a spojeny chodbou. - 61.období potravinových lístků od 3.4. do 30.4. Mají opět přetisk "Regierungsberizrk Karlsbad". Beze změn, 25 dkg bramborů, určité množství rýže a vydává se též brandy.
      31.3.1944 Letecký poplach 12:45 až 14:30 hod. Nálet na Norimberk a slyšet střelbu a hučení letadel. Bylo zničeno 132 čtyřmotorových letadel. Varování leteckého poplachu 8:30 až 8:45 hod. Ve zprávě vojska nebylo však nic uvedeno. - V domě SILVA muselo být uvolněno jedno poschodí pro berlínskou nemocnici.
      1.4.1944 Lehké sněžení. Silnice a chodníky jsou plné sněhové břečky. Kolonáda je ještě zakryta prkny jako každou zimu. Sněhové hromady rostou a přibývají. To je začátek sezóny roku 1944. Přijelo několik hostů - 7. a poslední pouliční sbírka DAF, při které jsou prodávány malé hliněné figurky z pohádkového světa jako zbytky předchozích sbírek. Také se konají domovní sbírky s archy a podpisy.
      2.4.1944 Ranní oslava v 9 hod. NSDAP v divadle k uctění památky padlých kamarádů z místní skupiny. - Slunečno, ale chladno.
      3.4.1944 Zavedení letního času a hodiny posunuty o 1 hodinu dopředu. Teplota -2°C.
      4.4.1944 Prohlídky soukromých bytů místním správcem strany, aby se zjistilo, kolik místností lze skutečně použít pro vybombardované. - Na Šenově už sníh roztál, ale od domu NIZZA nahoru mohou být používány ještě sáně. Ve čtvrtek dopoledne zůstanou obchody uzavřeny. Cesty na Velikonoce se budou konat jen na zvláštní povolení, - Villa KRAUS (čp.62 resp. 197) na Ferdinandově třídě (před lety mateřská školka 9.května) zůstává dosud prázdná. - V Tepelském domě je umístěna jednak škola zdravotních sester, městský stavební úřad, "parkové strany" (Parkseite) na straně do Schillerova náměstí, a druhé patro slouží pro vybombardované rodiny a dětmi. Pomník opata Reitenbergera na promenádě nebyl tentokráte přes zimu zašalován. - Podle zprávy EGERER ZEITUNG se uvádí, že 1.dubna se otevírá "jako každý rok" provoz lázní v Mariánských Lázních. Ale lázeňská sezóna vždy začínala 1. května, poslední roky 15.dubna. V každém případě je toto otevření lázní předčasné pro nepříznivé počasí. Jaké důvody vedly k tomu, že byl určen 1.duben k otevření lázní, není známo. Občanstvo je neschopné pochopit toto rozhodnutí. - Protože jsou nadále nové a nové domy zabírány berlínskou nemocnicí. musejí si lázeňští hosté shánět ubytování dům od domu. To je pro ně rozčarování. Musejí předkládat lékařské atesty na správě lázní a tam jsou znovu posuzovány jednotlivé případy nějakou slečnou, která získala vzdělání ve zdravotnictví kdesi na Východě. Jen případy pochybné jsou předkládány vedoucímu okresnímu lékaři. Revmatismus, ischias a určité srdeční choroby nejsou v Mariánských Lázních léčeny - jen poruchy výměny látkové a poruchy krevního oběhu. Lidé nad 65 let jsou v lázních odmítáni. V jednom případě byl odmítnut host, který jezdil do Mariánských Lázní již 44krát! Takto je nutné se obávat, že takováto praxe bude mít neblahé následky pro budoucnost Mariánských Lázní. Uhličité lázně jsou podávány v Nových lázních, slatinné koupele v Centrálních lázních, pitné kúry Křížového a Rudolfova pramene u Křížového pramene. V kursále je otevřena čítárna.
      6.4.1944 Starosta projednává zakoupení domu TAORMINA na Bellevue k rozšíření městské nemocnice. - Lékaři berlínské nemocnice v zabavených domech udílejí lékařské rady a přijímají i soukromé pacienty.
      10.4.1944 Velikonoční neděle - slunečná, ale později déšť. Silný lázeňský provoz. Některé hotely již obsazeny.
      11.4.1944 Letecký poplach 9:45 až 10:45 hod. Nálety na střední a severní Německo. Štětín má škody. //Evakuace německých vojsk z Oděsy přes moře.//
      12.4.1944 Letecký poplach 11:45 až 12:00 hod. Nálety ve středním Německu.
      13.4.1944 Otevřena lékárna U černého orla, ale v domě BÜCKLER (Hitlerova třída čp.42).
      14.4.1944 Na domě ZLATÝ SOKOL musel být vyzděn oblouk vrat. a klenutí, protože vše hrozilo zřícením.- Čištění ulic provádějí zase ruští zajatci. V osmi dnech sníh z ulic rychle zmizel a na ulicích už se opět práší.
      16.4.1944 až do 19.4.1944 koná se Týden Hitlerovy mládeže. Ve středu 19.4. slavnost přijímání desetiletých mladíků a dívek do Deutsche Jungvolk a Jungmädelbund ve slavnostním sále školy Jih. -
      Dopoledne v 9 hod. apel protiletecké obrany v kursále. - Od 1.4 otevřeny kavárny BELLEVUE a ALM. - Nové odvody mužů do 60 let. - Počasí je slunečné a teplé. Zima způsobila na fasádách velké škody. Opravy ale smějí být prováděny pouze tam, kde hrozí nebezpečí na chodnících - HALBMAYRSHAUS, TEPELSKÝ DŮM, VILLA KRAUS (mateřská školka). - Ačkoliv jsou zakázány reklamní články o lázních, přinesl týdeník "Das Reich" delší článek o termálních lázních GASTEIN. V novinách EGERER ZEITUNG se uvádí, že Františkovy Lázně jsou nejlépe ze všech sudetských lázní připraveny na sezónu. Mariánské Lázně že bojují neustále s těžkostmi. - 16.4. bylo sehráno poslední představení zimního období v divadle "Schwank mit Musik" od Walter Kollose. V celku bylo sehráno 15 kusů a 4 pohádky. Posuzujícím byl v EGERER ZEITUING studijní acessor Dr. Otto Glay na vyšší škole pro chlapce z Mariánských Lázní. Letní sezóna začne 7.května pod vedením intendanta Odwina Moosbauera. Od 18. do 23.4.1944 hostuje berlínské umělecké divadlo ze scény komedie "Ein Sommer lang".
      20.4.1944 Narozeniny Vůdce. Na výzvu ministra propagandy Dr. Goebbelse domy ozdobeny prapory, lazarety válečnými vlajkami. Ve výlohách obchodů jsou obrazy Vůdce ozdobeny květinami a stuhami v národních barvách. Oslava se konala už ve středu v 20 hod. v kursále. - Státní sekretář pro cizinecký ruch nařídil, aby hlavní jídlo bylo připraveno z chlebových a moučných výrobků. Za jídlo smějí být žádány potravinové lístky 100 g žita a bílého pečiva nebo 50 g jiných potravin.
      23.4.1944 První sbírka pro Německý Červený kříž v roce 1944 s archy a podpisy po domech.
      24.4.1944 Z četných domů, zabavených od 1.4.1944 pro berlínskou nemocnici, není dosud ani jediný obsazen. Těmito domy byl odebrán prostor, nutný pro lázeňské hosty. Správa lázní si pomáhá tím, že zpřísnila podmínky k udělování povolení k pobytu. Přednost mají jiná lázeňská místa. - Policie prohlíží jednotlivé domy: na půdách nesmějí být mezistěny ze dřeva. Jsou zabaveny pro pomocné ubytovny, které se zřizují v Mariánských Lázních pro vybombardované.
      25.4.1944 Po řadě krásných dnů znovu deště se sněžením. - 24. až 29.4. akce hubení krys. - V Karlových Varech jednání o stížnostech proti berlínské nemocnici za přítomnosti zemského rady dr. Hegera a ředitele lázní Schneidera. - Pokojské, domovníci a kuchařky, ale nikoliv klíčnice, dostanou zase týdenní přídavky na 20 g margarinu, 200 g masa, 520 g chleba nebo 375 g mouky. Vedoucí provozů nedostanou žádné přídavky. Přídělové karty nedostanou duševně pracující.
      26.4.1944 V domech berlínské nemocnice je nyní v Mariánských Lázních umístěno asi 1800 nemocných a 900 zdravotních sester. Tím je péče o nemocné sice zajištěna, ale zdravotní personál obsadil ty nejlepší domy jako HEIDLERSHAUS, DREI LINDEN, HABERMANN, MOZART, ZVON. Je podivný zvyk střídat osazenstvo sestry a personál, čímž trpí kvalita domů. Správa nemocnice má obsazen dům MAXHOF, kde žije také hudební skladatel operet a šlágrů Paul LINCKE, nositel Goethovy medaile. Zůstává tu přes celou zimu. Také dům ŘÍMAN byl zabaven berlínskou nemocnicí, ale dosud tam bydlí městský radní HINKEL s manželkou. Bydlí ve čtyřpokojovém bytě v 1.poschodí. - Kolonáda byla nyní vysypána pískem a umístěny v parku bílé lavičky. Počet lázeňských hostů je 400. - Ve dvorech některých domů stále ještě leží sníh. //Končí německá operace "Little Blitz" náletů na Londýn a jižní Anglii, která začala 21.1.1944. Poslední německý nálet na Londýn 29.5.1944.//
      28.4.1944 V Mlýně ser konala schůze provozovatelů ubytovacích zařízení. Starosta dr.MANNER vyhlásil zásady ubytovávání hostů. Vedoucí SCHÖFFERL podal zprávu o přidání spropitného zaměstnancům do mzdové daně. Z kruhu hostů se opakuje stížnost, že není dostatek personálu, zatímco v nemocnicích je vidět nadbytek služebnictva, které se viditelně nudí. Pracovní úřad prohlásil, že se s tím nedá nic dělat. Každý majitel pensionu si má zajistit personál. Vedoucí pracovního úřadu slíbil, že přijetí personálu zaměstnavatelům potvrdí. Je otázka, k čemu pak vlastně pracovní úřad je, neboť má 80 zaměstnanců a zabírá celé dva domy. Dříve mívaly Mariánské Lázně tři či čtyři soukromé zprostředkovatelny práce a byl dostatek služebnictva i přes první světovou válku. Vedoucí SCHÖPPERL poukázal nato, že je možno použít lidí, kteří přišli z Východu. Jednotlivci, které lze vidět na ulicích, působí zpustlým zevnějškem. Každopádně by museli být nejprve řádně očištěni a nově oblečeni.
      29.4.1944 62.období potravinových lístků a v nich cukr i na 63. a 64.období. Poprvé 187 g škvařeného sádla. - ráno a přes den lehké sněhové přeháňky, chladno +3°C. Nebezpečí, že vybombardovaní budou umísťováni do pensionů pro hosty, jestliže pensiony nebudou včas a plně otevřeny. Majitelé pensionů budou nuceni shánět personál, kde se dá. Pondělí 1.května je státní svátek i pro obchody s potravinami. V neděli 30.dubna dopoledne je slavnost, ale žádné prapory nebudou vyvěšovány. - Také v roce 1944 nebudou opět žádné kurlisty!!! -V lese u přehrady byla postavena malá strážní chata pro hlídání přehrady. Za první světové války zajišťovali hlídání veteráni a studenti.
      1.5.1944 Lázeňská kapela, nyní Kulturní orchestr začal hrát. - V lese u přehrady nalezeny platinové pásky, třásně shozené nepřátelskými letadly. Teplota až +20°C.
      4.5.1944 Letecký poplach 11:15 až 11:30 hod. Na domech na domovních dveřích a sklepních oknech, kde jsou protiletecké úkryty, jsou namalovány šipky bílou barvou. Ředitel lázní DANGHAUPT byl povolán do wehrmachtu a poslán do Itálie. - V kavárně EGERLÄNDER zřízeny porodnice pro ženy SS. //Námořní boje o Sevastopol a evakuace německých vojsk přes moře.//
      7.5.1944 Začal v divadle letní sezóna za ředitele MOOSBAUERA. Dosavadní posuzovatel divadla dr.Glay byl vyrozuměn dopisem starosty, aby přestal posuzovat jednotlivé divadelní kusy, protože jeho posudky nebyly nijak blahovolné. - Lázeňská sezóna začala 7.5. slavnostním otevřením pramenů u Křížového pramene. Výzdoba byla jako v roce 1943. Řečnil starosta dr. MANNER a zástupce okresního vedení dr.GRIGL. Po skončení oslavy pochodovaly útvary a účastníci ke střelnici u hájenky DIANA k absolvování střelby. Byli vedeni kapelou SA. Střelby se konaly na 30 drahách. Střílelo se vojenskými zbraněmi, 5 ran vleže libovolně. Nejlepší střelci od 52 bodů do 60 dosažitelných bodů obdrželi listinu SA. Velitel SA-Obersturmführer STINGL oznámil okresnímu veliteli účast 117 mužů a 44 členů HJ. Po skončení střelby a stažení vlajky pochodovali účastníci v 14:30 hod. k tělocvičně přes město, doprovázeni opět kapelou SA. Po skončení oslav otevírání pramenů se dal slavnostní pochod, vedený zastupujícím okresním velitelem dr. GRIGLEM, starostou dr.MANNREM, velitelem místní skupiny WACHEM v čele strany, útvarů a wehrmachtu k radnici, kde okresní velitel poděkoval zástupcům útvarů kamarádským podáním ruky a rozloučil se s nimi. - Říšský komisař pro sběr surovin Hans HECK vydal výzvu ke sběru tkanin, obleků a prádla od 7. do 29.5.1944.
      9.5.1944 Tramvaje je používáno nad míru a musí mít dva přívěsy.
      12.5.1944 Letecký poplach 13:15 až 14:45 hod. Napaden Most. Škody. Nepřátelská letadla letěla přes Lindenau a Karlovy Vary. // Ruská armáda osvobodila zcela Krym.//
      13.5.1944 Teploty poklesly. Starosta apeluje na školáky, aby pokud možno nepoužívali tramvaje a šetřili městské parky. To bylo nutné, protože na Schillerově náměstí byly poškozeny keře a svahy, a to dětmi, které nejsou z Mariánských Lázní. - Mariánskolázeňští studenti, vycvičeni v Halle u protiletecké obrany, byli přeloženi do Plzně. - V sobotu a v neděli druhá sbírka Německého Červeného kříže. - Pro letní školu zprostředkoval KdF dva divadelní kroužky. Každý bude mít 8 představení od 15.5. do 15.9. Přihlášky přijímá kancelář KdF v domě HAMBURG (čp. 48).
      14.5.1944 Zemřel vedoucí kúru premonstrát Ernst SCHNEIDER v klášteře Teplá. Byl posledním ředitelem německého gymnázia v Plzni, které bylo zrušeno v ČSR v roce1924. Potom byl 1924-1930 na soukromém nižším gymnáziu v Mariánských Lázních. Byl velmi dobrým zpěvákem.
      16.5.1944 Nadále chladno, +5°C. Domy musí být vytápěny. Novým opatem premonstrátského kláštera v Teplé byl jmenován vedením premonstrátského řádu v Římě Petr MÖHLER po té, když odmítl obvyklé volení řádovými členy v Teplé. Stal se 50.opatem kláštera. - V klášteře Teplá byla uložena část pruské státní knihovny. Knihy byly převáženy lodí do Ústí nad Labem a odtud vlakem do Teplé. Bylo jich 35 vagónů. Ostatní části knihovny jsou uloženy v jiných klášterech. Knihy tu jsou uloženy ve vrstvách do výšky jednoho muže. Při transportu a ukládání nebylo nic poškozeno. .- Při leteckém útoku na Most 12.5. byla těžce poškozena chemická továrna s vyřazením provozu na tři měsíce. Asi 600 mrtvých v městě a okolních vsích. - Zamračeno a deštivo.
      19.5.1944 Ulicemi Mariánských Lázní projížděly kolony aut s nápisem NSKK - výcvik žen. Je to autoškola pro ženy, které se nyní učí řídit auta.
      20.5.1944 Letecký poplach 11:30 až 11:45 hod. s nálety na Berlín a Braunschweig.
      21.5.1944 Dražba koupaliště ve Velké Hleďsebi se bude konat 12.6. při odhadní ceně areálu s veškerým příslušenstvím 204212,11 RM. Základní vyvolávací cena bude 126 144,74 RM. Toto koupaliště (čp.220) prožilo největší rozkvět ve 20.letech, kde se tu konaly pravidelně velké slavnosti. O nedělích tu bývalo vyprodáno. Mnoho autobusů sem jezdilo od Mlýna v Mariánských Lázních. tehdy koupaliště patřilo jistému G. Sonnenscheinovi. (Slo o koupaliště Kieselmühle, nikoliv Riviéru.) - Slavnost Svátku Matek v kursále v 9 hod. - Letecký poplach 14 až 14:30 hod. jako předpoplach. Nálety ve středním Německu. Na Svátek Matek byly jen těžko k sehnání květiny a tak došlo opět k trhání v parcích. Hlášeno 1732 lázeňských hostů.
      23.5.1944 Ráno +3°C. střídavě slunečno s lehkým sněžením.
      24.5.1944 Letecký poplach 8:00 až 8:35 hod. a napaden Berlín, Weimar a okolí Vidně. - Oslavy 80 let Prof.Karla Zörkendörfera v Balneologickém ústavu se zástupci státu, stran,. lékařů a města. Teploty +5 až +7°C.
      25..5.1944 Ve 12 h. průvod 120 mužů SA-Standarty Feldherrnhalle s hudbou (měl tu být již v 10 h.). Oddíl se nachází na pochodu Chebskem. Dopoledne průvod a vyvěšení vlajek na kolonádě. Oběd na Bellevue - jako hosté starosty města., V 19 h. sejmutí vlajky a pochod místní standarty 46., členstva a politického vedení na kolonádu. Ve 20:15 hod. slavnostní hodinka v kursále (podle EGERER ZEITUNG 26.5.1944).
      27.5.1944 63.období potravinových lístků. od 29.5.do 26.6. a přiložen dobropis o vydání brandy. Jinak beze změn, jen místo tuku škvařené sádlo.
      28.5.1944 Slunečno. Letecký poplach 12:45 až 13:15 hod. s útokem na střední Německo - Lipsko. Teplota +12°C. Krásné letní počasí. Slabý cestovní ruch z důvodu ztíženého cestování.
      30.5.1944 Letecký poplach 11:30 až 11:45 hod. Nálety na Durynsko. Pěkné počasí.
      31.5.1944 Sbírka textilu stranou NSDAP a HJ a odvážení z domů. Přes den slabá bouřka s teplem.
      1.6.1944 Divadlo začíná hrát v 8 hod. a končí u operet v 11 hod. večer. - Sportovní říšské závody Německé mládeže. - 3. sbírka Červeného kříže. - Tulipánové záhony na Schillerově náměstí jsou často poškozeny. - Cvičení protiletecké obrany ve dnech 2. až 4.6. //Strategický útok amerického letectva na Japonsko od června 1944 do listopadu - letadel B29 z čínských a indických základen. Druhé období začalo 24.11.1944 jako denní nálety a do února 1945.//
      2.6.1944 Hitlerjugend malovala na chodníky a na výklady nápisy jako "Bomby jsou rychlejší - při poplachu protiletecké kryty", "Být připraven je všechno". -
      3.6.1944 Dopoledne generální přezkoušení protiletecké obrany zástupci strany a protiletecké obrany. - Večer ve 20 hod. veřejné předvádění sebeobrany na stadiónu. - V neděli v 7 hod. ráno budíček a průvody městem HJ s fanfárami a vyvoláváním hesel po ulicích. V 8 hod. se shromáždili obyvatelé na stanovištích blokových velitelů, v 8:50 h. generální protiletecký apel na stadionu. Nositelé uniforem povinně v uniformách. V 10 hod. odchod na pracoviště. Nad domem ERICA se kope obranná štola do vrchu EGERLÄNDER. - Při kopání štoly nutno mít na paměti, že může dojít k nahromadění plynu. Vrty by mohly ovlivnit systém minerálních pramenů. // 4.6.1944 obsazen Řím Spojenci.//
 


      6.6.1944 Provoz telefonu a telegrafu na jeden den zastaven. Začíná invaze na Západě mezi Cherbourgem a Le Havre. - V lázních 2 638 hostů. //Operace "Overlord" 6.6. invaze Spojenců v severní Francii 26.6. obsazen Cherbourg.//
      9.6.1944 Letecký poplach 10:30 až 11:20 hod. Nálet na Mnichov. - V neděli 4.6. se konalo protiletecké cvičení na Šenově od domu Herrmannstadt k nádraží. Od 14 do 17 hod. - Od pondělka prší a je chladno. - Obyvatelstvo je vyzváno stranou, aby pomohlo při budování protileteckých příkopů vodních nádrží.
      13.6.1944 Letecký poplach 10:00 až 10:45 hod. a opět napaden Mnichov. Při dopoledních náletech se vyučování ve škole přerušuje. Žáci jdou do obranných příkopů nebo domů, pokud ovšem bydlí v blízkosti. - Od 13.6. nosí příslušníci SA uniformy po celý den a také státní a městské služby. - Od 18.6. odpadají všechny rychlíky a osobní vlaky na železnici. Materiál a úřednictvo bude použito k provádění válečně důležitých úkolů. //První útok raket V-1 na Londýn a pokračující raketové útoky.//
      17.6.1944 První pouliční sbírka DRK - Německého Červeného kříže. Sbírají muži a ženy Červeného kříže a DAF. Také sběr po domech s listinami, uvedením jmen a příspěvku, s podpisy. - Trvá špatné deštivé počasí.
      21.6.1944 Letecký poplach 10:30 až 11:15 hod. Nálety na Berlín. 64.období potravinových lístků od 26.6. do 23.7. a místo přeškvařeného sádla, které nebylo v oblibě budou vydávány jiné tuky a máslo. Jsou v platnosti lístky a brambory od 26.6. do 12.11.1944. Auta Koprophor (na plyn) už nemohou jezdit, protože není pohonná hmota - plyn. Mléko se musí vozit do mlékárny koňskými potahy. - Ze zabavených 17 domů pro nemocnici Berlín, bylo znovu uvolněno deset. Trvá nedostatek ubytovacího prostoru. - Příděl brandy, ohlašovaný na Velikonoce, teprve došel. Jde o 0,35 litru na osobu. - Po 4 letech se opět koná návrat slunovratu na stadionu u Viktorie.
      24.6.1944 Sportovní slavnost HJ a mládeže na stadionu a také 25.6. - Také tento týden musí nosit členové SA uniformy.
      29.6.1944 Letecký poplach 8:30 až 9:30 hod. s nálety na střední Německo, zvláště Magdeburk a Wittenberg. - Střídavě déšť a slunce. // Útoky ruských vojsk na Karelské šiji proti Finsku.//
      1.7.1944 Hlášeno 4 132 lázeňských hostů. - Sportovní slavnost škol.
      2.7.1944 Geologové (Prof.Dr.Ing. Schumacher z Freiburgu) vyšetřovali u Sangerbergu obsah asbestu v hornině. Byli tu už vloni, ale výtěžky nepatrné.
      7.7.1944 Přijelo mnoho zraněných vojáků. Mají být zabaveny domy pro SD (Sicherheitsdienst - politická pátrací služba). - Mnoho pasantů je bez ubytování. Hotely, které by měly držet pokoje pro pasanty, nemají volné pokoje, protože je vše obsazeno lázeňskými hosty. - Pensiony zase nemohou poskytovat ubytování pasantům, protože je v platnosti ještě staré české nařízení z roku 1927, podle něhož není dovoleno přijímat pasanty. Nebylo dosud zrušeno. - Letecký poplach 9:25 až 10:50 hod. s náletem na Lipsko a Horní Slezsko. //Od 23.6. tzv. Běloruská operace s útokem ruských armád, 3.7. osvobozen Minsk, 13.7. osvobozen Vilnius, 20.7. překročena polská hranice.//
      8.-9.7.1944 4. sbírka Červeného kříže s listinami a podpisy. - Opakovací školení pro pomocníky protiletecké obrany. - Již tři dny trvá velké horko.
      11.7.1944 Letecký poplach 12:30 až 12:50 hod. s útokem na Mnichov.
      12.7.1944 Ochlazení s lijáky.
      16.7.1944 Letecký poplach 10:25 až 10:50 hod.
      18.7.1944 Ráno přijeli uprchlíci z východního Pruska. a z Východu a z župy Warthegau, protože 16.7. se Sověti dostali ke Grodnu. 17.7. bylo vyklizeno. To leží 100 km od východopruských hranic.Mezi uprchlíky byli zčásti i Berlínští, kteří byli dříve přesídleni do Warthegau. Útěk byl překotný, jak je vidět z předmětů, které nemají žádný účel a které s sebou přitáhli, jako například věšáky na šaty, postelové přehozy, šicí stroje aj. Byli ubytováni v bývalé české škole Jih. Jde o 600 osob, převážně žen a dětí. Ze zabavených domů sem byly přestěhovány otomany a matrace. Uprchlíci budou ubytováni zčásti v Mariánských Lázních zčásti v okolních obcích,
      19.7.1944 Hlášeno 5 757 lázeňských hostů.- Letecký poplach 11:15 až 12:15 hod.
      20.7.1944 Letecký poplach 11 až 12 hod. s náletem na jižní Německo.
      21.7.1944 Letecký poplach 11:00 až 12:45 hod.s nálety na jižní Německo a Sudety. - V 7 h. velké shromáždění na kolonádě z důvodu atentátu na Vůdce.
      22.7.1944 Letecký poplach 1 až 1:45 hod. s náletem na jižní Německo.
      25.7.1944 Vloupání do kavárny Maxtal - odcizeny potravinové lístky.
      28.7.1944 Letecký poplach 9:00 až 10:00 hod., další poplach 10:10 až 10:30 hod. s nálety na Rakousko.
      29.7.1944 Letecký poplach 10 až 11 hod. s nálety na jižní Německo. //Překročena Visla a osvobozování Ukrajiny končí.//
      30.7.1944 Pršelo celý týden. - Velké množství koksu bylo složeno vojáky u domu SILVA na Sangerbergské silnici a za domem KORNBLUME jako zásoby pro armádu.
      5.8.1944 V sobotu i v neděli 5. sbírka Červeného kříže. A také domovní sbírka mezi lázeňskými hosty. //1.8. vypuklo povstání ve Varšavě. Trvalo do 2.10. a bylo potlačeno. - V Itálii osvobozena Florencie a postup na Ravennu.//
      7.8.1944 Několik krásných dnů. Poptávka po pokojích, zvláště u hostů a návštěvníků lazaretů a nemocnic velice velká.
      8.8.1944 Počet lázeňských hostů 7 518 osob. - V 16 h. bouřka s průtrží mračen a s menším krupobitím. V Zádubu škody na polích. - Pro zpáteční cestu si musí lázeňští hosté nechat znovu orazítkovat šatenku, čímž ztrácejí možnost v tomto roce ještě jednou vycestovat na cestu přes 100 km. Pro cestu do Mariánských Lázní postačuje lékařský atest nebo dovolenka. - Šíří se pověsti, že má být sezóna ukončena 15.srpna. - K prodeji není nabízeno dřevo. Muselo by se dělat v lese. Dříví je přiváženo pouze pro nemocnice, lazarety a pro domy, kde bydlí sestry.
      10.8.1944 Letecký poplach 10:40 až 11:30 hod.
      15.8.1944 Obvyklá lidová slavnost, která se tou dobou koná - letos již po čtyřicáté - nebude konána. Místo ní budou na cvičišti u tělocvičny kolotoče, houpačky, horská a údolní dráha. Příjmy z atrakcí se proti loňsku zdvojnásobily. // Námořní výsadková operace v jižní Francii a vylodění Spojenců. 23.8. obsazen Toulon a Grenoble.//
      16.8.1944 První představení kina v prostorách u Křížového pramene začíná v 9:30 h. a předprodej od 9 hodin.
      19.8.1944 Další sbírka Červeného kříže pouliční i domovní s listinami a podpisy. - Hotel ESPLANADE zabaven pro lazaretní účely, ale později 1.9. byl opět uvolněn. - Pokoje v soukromí jsou zabavovány pro poškozené bombardováním. - 66.období potravinových lístků beze změn. Lístky na brambory od 13.11. 1944 do 22.7.1945. // 19.8. Japonci vytlačeni z Indie, kam vpadli 12.3.1944//.
      20.8.1944 Příděly tabáku byly kráceny o třetinu.
      24.8.1944 Dívčí škola v domě REITENBERGER se stěhuje do školy Sever a místo ní přijde do staré školy lazaret. - Dvakrát v poledne letecký poplach. - Trvá slunečné teplé počasí. - 8745 hostů do této doby. // 23.8. povstání v Rumunsku a svržena Antoneskova vláda. 24.8. vyhlásilo Rumunsko válku Německu. - 25.8. osvobozena Paříž. - 26.8.1944 vydal Hitler rozkaz vyklidit Řecko a egejské ostrovy, 12.9. evakuace Kréty.//
      31.8.1944 Poslední představení operety "Vetter aus Dingsda" a divadlo se tímto uzavírá v průběhu totálního nasazení na neurčito. Celý balet byl převeden na práce v ISOFLEXU v kavárně VIKTORIA. //Rudá armáda vstoupila do Bukurešti. Vylodění Rusů v Konstanci. Vyřazení německého loďstva z Černého moře. - V Marseille protifašistické povstání a osvobození města 28.8.//
      4.9.1944 Velký požár ve Stanovišti, při němž vyhořely zcela dva selské dvory. - Další domy v městě zabaveny pro berlínsko nemocnici od 15.9. a další od 15.10. // 4.9. přerušilo Finsko styky s Německem a 19.9. podepsáno příměří s SSSR a Británií. Evakuace německých vojsk z Finska přes moře.//
      9.9.1944 Vpád chladného počasí. V sobotu a v neděli nová sbírka pro zimní pomoc. Je to domovní sbírka s listinami a podpisy. - Malý požár v kursále. - Na vývěskách kin už nejsou žádné fotografie, jen psané programy. //5.9. Rudá armáda vstoupila do Dobrudži a vyhlášena válka Bulharsku. Hned nato Bulharsko přerušilo styky s Německem a vyhlásilo mu válku. 9.9. v Sofii vypuklo protifašistické povstání. - První raketový útok V-2 na Londýn a trvala raketová válka do 27.3.1945. Poslední V-2 spadlo na Lutych 5.4.1945.//
      10.9.1944 Branné závody na stadionu u VIKTORIE.- Letecký poplach 11:05 až 11:45 hod. s náletem na Norimberk.
      11.9.1944 Další letecké útoky na zbrojní podniky od 11 do 12.50 hod. //Osvobozena Belgie.//
      12.9.1944 V poledne dvakrát letecký poplach 11:45 hod. až do 14 hod. Nad Mariánskými Lázněmi kroužilo více letadel. Byly napadeny znovu Karlovy Vary, zasažena tam radnice, spořitelna, tržnice, bunkr u nádraží, poškozena hlavní pošta, dům Holland, nemocnice. Mnoho zabitých a raněných. Také u Sangerbergu byly shozeny bomby.
      13.9.1944 Letecký poplach 11 až 12 hod. V Karlových Varech je ministerstvo letectví, které je asi nepřítelem hledáno.
      14.9.1944 Lázeňský orchestr přestal hrát k 1.9. a muzikanti nasazeni na válečnou výrobu do továrny ISOFLEX ve VIKTORII.
      16.9.1944 67.období potravinových lístků. Na lístcích na chléb je o 500 g mouky méně, také je méně cukru.
      17.9.1944 V časopise ZEIT, což jsou úřední noviny pro Sudety, vydávané v Liberci, stojí neuvěřitelná zpráva, že od 15.9.1944 v Sudetech budou lázněmi pouze Karlovy Vary, Jáchymov, Teplice-Šanov, Janské Lázně a Františkovy Lázně. Ruší se Mariánské Lázně, které se stanou lazaretním a nemocničním městem. Tím je toto město jako nejmladší a dřív nejvýznamnější lázeňské místo považováno za "postradatelné". Kdy a jak nabudou Mariánské Lázně znovu svého dávného postavení je nejisté. Nynější zodpovědní pracovníci vůbec nechápou toto nebezpečí. Hloupým způsobem se nechala odpovědná místa slyšet, že Mariánské Lázně byly beztoho využívány jen bohatými Židy. Stejně tak hloupé jako závistivé bylo tvrzení o plutokratech, kteří bývali v Mariánských Lázních. Že Mariánské Lázně celé své okolí hospodářsky a společensky pozvedly, že si obyvatelstvo celého okresu Mariánské Lázně mohlo dovolit lepší životní standard než kdyby zůstalo chudými rolníky a že konečně město i celá společnost mohla takto získat a ráda vysokými daněmi, o tom přivandrovalý cizinec neví vůbec nic. Starosta svolal schůzi městských pánů, zástupců lázní, představitelů pohostinského svazu a poslal varování říšskému místodržiteli a čestnému občanovi Mariánských Lázní Konrádu Henleinovi do Liberce. Bude to však k něčemu užitečné ? - Mnozí v minulosti varovali přeměnit Mariánské Lázně na státní lázně a jejich varování se nyní jeví oprávněné.
      18.9.1944 Před protileteckým krytem radnice je vybudován nouzový východ z krytu, betonový, přímo proti domu SPLENDID. - Deštivo, chladno. // 17.9. výsadková operace u Arnheimu./
      23.9.1944 Letecký poplach 12:45 hod. do 14:15 hod. Nálety v Sudetech. - Pouliční i domovní sbírka pro zimní pomoc s listinami a podpisy. // Rudá armáda osvobodila Tallin. Osvobozování pobaltských republik. Evakuace německých vojsk z Estonska přes moře. Německý protiútok s vyloděním na ostrově Suursaari ve Finském zálivu.//
      28.9.1944 Letecký poplach 13:45 h. do 14:15 hod. s nálety v jižním Německu. - Na vojenských lazaretech byly vyvěšeny vlajky s červeným křížem. Někde dokonce i dvě vlajky. Je totiž nebezpečí, že by tu mohli Američané shodit bomby. Zdá se, že Mariánské Lázně mají být přivedeny cílevědomě "zu grund". - Chladno ale krásně. - Na kolonádě vyhrává při pitných hodinách gramofonová hudba. V novinách EGERER ZEITUING stojí zpráva, že také v zimě se budou podávat rašelinné a uhličité koupele. K čemu takové zprávy v novinách, když stát neuznává více Mariánské Lázně jako lázně.
      30.9.1944 Na kolonádě v 7 h. vzpomínkový apel na 6.výročí začlenění Sudet do Velkoněmecké Říše. Vlajky na domech od soboty 17 hod. do neděle do 20 hod. Ve výlohách obrazy Vůdce.
      1.10.1944 V Háji hrdinů slavnost a na transparentech hesla "My nebudeme nikdy kapitulovat!" nebo "1909-1944"
      2.10.1944 V noci z 1. na 2.10. posunuty hodiny o hodinu zpět na středoevropský čas. -3.10.1944 Letecký poplach v poledne. Nálety na střední Německo. - Počasí se vyjasnilo, ale chladno. - Kopule Křížového pramene je nově natřena. // Osvobozena Moldavie a útok na Bulharsko. - Sovětské ponorky zahájily útoky v Baltském moři. - 4.10. vstup anglického vojska do Řecka.//
      7.10.1944 Letecký poplach 12:00 až 13:45 hod. a letadla nad Cvikovem - 2. sbírka na zimní válečnou pomoc s listinami a podpisy. V časopise TAG je znovu vyjmenováno 15 lázeňských míst, které zůstávají nadále lázněmi. Nejsou mezi nimi Mariánské Lázně, ale kupodivu ani Teplice-Šanov, Janské Lázně ani Jáchymov. Naproti tomu jsou v seznamu zcela bezvýznamné lázně jako Salzuflen či Wiessee. Citát z novin: "Patnáct lázeňských míst pro civilní lázeňský provoz. Berlín. Jak se uvádí v oběžníku presidenta spolku pro cizinecký ruch, zůstávají po předání některých ubytoven pro vojenské lazarety některé lázně otevřeny pro civilní provoz. Jsou to pro ženské nemoci: Františkovy Lázně, Bad Elster, Schwalbach. Pro dětské nemoci: Dürrheim, Kosen. Pro nemoci srdeční: Kudowa, Naiheim, Salzuflen, Wiessee. Pro revmatické choroby: Bad Elster, Františkovy Lázně, Woldbach. Pro nemoci výměny látkové: Karlovy Vary, Bad Kissingen, Wildungen." - Pozdvižení v Mariánských Lázních je velké. //9.10. první nasazení letců-sebevrahů "kamikadze"u ostrova Leyte. První nasazení raketových "kamikadze" 18.3.1945.//
      12.10.1944 Letecký poplach 3:45 až 4:15 hod. s nálety na Vídeň a na Moravu. - Slunečno a teplo, ve stínu chladno. - Hotel RAUSCHER (čp.140) , který byl zabaven berlínskou nemocnicí, zůstane otevřen celoročně jako hotel.
      15.10.1944 68.období potravinových lístků. Jsou základní lístky pro odběratele přes 18 a do 18 let, k tomu doplňovací lístky pro děti do 6 let. Na lístkách jsou ústřižky pro všechny druhy potravin spojeny. Samostatné lístky zůstávají na mléko. Lístky na mýdlo jsou jen na měsíc, lístky na kouření na čtyři období, potravinové lístky jsou na 4 období, chléb je krácen o 200 g na týden a také mouky je méně. Maso zůstává. //Debrecínská operace v Maďarsku, Horthy odstraněn, vládu v Maďarsku převzal Szalási. Boj Budapešť byl nekonečný: od 29.10. 1944 do 13.2.1945. - Vylodění Britů v Řecku v přístavu Pireus.//
      16.10.1944 Letecký poplach 11:30 až 13 hod. Město přeletěla nepřátelská letadla, železniční trať Stříbro-Plzeň. - Slunečný den. - V časopise ZEIT se uvádí, že se mohou v zimě dělat pitné kúry, takže tu bude poprvé zimní sezóna. Totéž uvádí EGERER ZEITUNG. 15.10. byla ukončena letní sezóna.
      18.10.1944 V mnoha výkladech visí výzva Vůdce k domobraně (tzv. Volkssturm).
      20.10.1944 Letecký poplach 12:30 až 14:00 hod. Četná letadla přeletěla město směrem na Plzeň. Velké škody v Mostě.//Bělehradská operace společně 3.ukrajinský front, jugoslávská a bulharská armáda - 20.10. osvobozen Bělehrad.//
      21.10.1944 Na kolonádě proslov okresního velitele k domobraně. Před tím se konal pochodňový průvod městem ke škole Jih a odtud opět příchod na kolonádu v 18:30 hod. Vpředu kolonády byly osvětleny dva sloupy. Vyhrávaly dvě kapely.
      22.10.1944 Pouliční sbírka pro zimní pomoc konaná stranickými orgány.
      23.10.1944 Letecký poplach 12:00 až 14:00 hod. a útok na Cheb, kde zničeno staré gymnasium, železniční most, továrny. Bylo slyšet hučení. Mariánské Lázně byly přeletěny. Zemský rada dr.Heger byl povolán do válečné služby. Nový zemský rada byl dr. ZITZLER. - Počasí se horší. Ráno +8°C, mlhy. - Přijeli uprchlíci z Litzmannstadu a ze Slovenska. Týden 23. až 28.10. byl ve školách tzv. varovný (Warnwoche), v němž byli žáci varováni, aby nehovořili na veřejnosti o válečně důležitých věcech a také aby každého v tomto smyslu varovali. // 25.10. dokončeno osvobození Sedmihradska.//
      28.10.1944 Domobrana dala ročníkům od 16 do 60 let podle nařízení strany předvolání, aby se hlásili od soboty do pondělí. - Kavárna PANORAMA byla zabavena starostou. - Rozšířily se pověsti, žen 28.10. státního svátku ČSR bude na Sudety jako odplata za protektorát podniknut velký útok. Odkud tyto pověsti přišly, nikdo neví, udánlivě byla tato hrozba na letácích, ale nikdo takový leták nenašel ani nečetl. A nic se nepřihodilo. - Dům UNION byl zabaven pro vybombardované, pokud tu ještě nějaké místnosti zbyly. - Ve škole Hermann-Essera v Brucknerově ulici čp.449 - hotelová, obchodní a vyšší škola - byla ze žáků zřízena stálá dozorčí služba ve dne i v noci. Žáci dostanou odškodnění v penězích.
      29.10.1944 Letecký poplach 12:00 až 13:10 hod. Cíl Norimberk. - Zataženo a chladno. - Pouliční sbírka SA pro zimní pomoc bez odznaků a bez listin. // 31.10. Vylodění Britů v Řecku v Soluni.//
      2.11.1944 Včera i dnes pracovní dny. 2.11. letecký poplach 12:40 až 13:20 hod..Cíl jižní Německo. Goethův dům a Zelený kříž (čp. 11 a 10) jsou záchytné domy při náletech.
      4.11.1944 Paní Elise Kretschmerová a Anna Grimmová, dcery zemřelého budovatele kavárny EGERLÄNDER Kašpara Otta, darovaly městskému muzeu své sbírky a nádhernou světnici Chebska s kroji a figurami z kavárny. Je to dar mimořádné hodnoty. - V Mariánských Lázních je slyšet všechny možné jazyky - italsky, holandsky, francouzsky, česky, a mnoho řečí z Ruska, jmenovitě z Ukrajiny. Dále je tu vidět ruské popy a jeptišky, je držena ruská mše. Mezitím se mluví také německy. Jako vtip se vypráví, že jak jeden mariánskolázeňský občan sděloval druhému, co se mu přihodilo na Goethově náměstí. Potkal tam jiného mariánskolázeňského! - Z restaurací zůstává na zimu otevřen jen TEPEKLSKÝ DŮM a KURSÁL. - Příděl koksu je těsný, je dodáván plynný koks místo tavícího, který chybí. - Vojenské lazarety už vyvěsily vedle vlajek Červeného kříže také říšskou válečnou vlajku. Na střechách lazaretů je jen červený kříž. - V klášterním sklípku hotelu OTT byl zřízen operační sál. - Veřejná protiletecká obrana je podřízena vedení strany. Nejvyšším velitelem protiletecké obrany je okresní velitel strany, dřívější činitelé protiletečtí pomocníci jsou mu při ruce jako blokoví a buňkoví velitelé. - Teplota +1°C, v 7:30 hod. Je deštivo a chladno. -
      Na Všechny Svaté mohly být pokládány na hroby pouze kytice, neboť chybí drát na pletení věnců. Za novým hřbitovem byl založen berlínský hřbitov pro zemřelé z berlínské nemocnice. Rychle se plní,m ačkoliv ze země dosud trčí pařezy a místo nebylo ještě upraveno. - Les za tělocvičnou a pod kavárnou EGERLÄNDER byl vykácen. - Národní příslušníci z Maďarska jsou v domě HELVETIA (z Banátu). - V jednotlivých nemocničních domech a lazaretech se objevily štěnice a švábi (Halbmayrhaus, Austria, Flora).
      4.11.1944 Letecký poplach 11:45 až 12:15 hod. a velké škody ve Vídni.
      5.11.1944 Teplota +5°C, deštivo. Přišli Holanďané a byli umístěni v Úšovicích.
      6.-7.11.1944 3.domovní sbírka pro KWHW.
      8.11.1944 Ráno střechy pokryty sněhem. Vlhké chladné počasí. Letecký poplach 11:45-12:30 h.Škody ve Vídni.
      9.11.1944 Ráno +1°C, ve městě sněžení. Na okolních výšinách leží sníh. Ve škole prohlíženy děti, zda nemají vši. V lékárnách totiž není k dostání žádná mast proti vším. Ve škole Hermann-Essera, Brucknerova ulice čp.449, byla umístěna chlapecká obecná škola, protože ve škole Jih, někdejší české škole, byl umístěn lazaret. - 9.11. se nekonala žádná oslava.
      11.11.1944 Letecký poplach 11:00 až 11:20 hod. a 13 až 13:15 hod. Sníh napadlý přes noc zůstal ležet. Teplota +1°C, na Schillerově náměstí.
      12.11.1944 V noci sněžilo a mráz. Ráno +1°C. 69.období potravinových lístků. Zkrácena mouka a zase více masa. Místo 62,5 g sýra může být vybráno 125 g masa. To platí i pro 70. období. Škrobové výrobky zkráceny na polovinu. Také příděl potravin je krácen. Normální spotřebitel obdrží za tento ústřižek pouze 4 lístky (?). - Základním lístkem pro potraviny je doplňující lístek s 50 body, na něž se bude prodávat podle zvláštního oznámení. Lístky na mýdlo na listopad a prosinec jsou na základních lístkách. - V 7:30 hod. se shromáždili 16letí příslušníci Volkssturmu (domobrany) před vilou KÖNIGSVILLA - sídlem velitelství 804.zeměbraneckého batalionu (praporu). Následovaly cvičení v parku před školou Hermann-Essera. - V tělocvičně školy Jih byli umístěni němečtí uprchlíci z Banátu, ponejvíce ženy v černých šatech a děti. Nástup a pochod volkssturmu od 8:30 hod. nahoru na kolonádu. Pokládání věnců v Háji hrdinů. Řeč měl okresí velitel Amreich. // Od října 1944 všeobecný ústup německých armád "E" z Jugoslávie, 14.10. vyklizena Niš, 13.11.1944 Skoplje.//
      14.11.1944 Ráno 0°C. Goethovy místnosti v muzeu (čp.55) převzala policie k uskladnění plynových masek a přileb, které nemají už být na radnici. Místnost sloužila po připojení Sudet jako kancelář okresního velitele myslivců. Veliteli praporů volkssturmu byli určeni učitelé Schirmer, Wiederer a Stingl. - Sníh už zůstal ležet.
      15.11.1944 Letecký poplach 11:45 až 12:15 hod. s náletem na Mnichov a Vídeň.
      18.11.1944 Letecký poplach 11:45 až 12:45 hod. 2. domovní sbírka na místo pouliční od ženského spolku. Za dne tání, které zesílilo teplem, které vyzařuje ústřední topení nemocničních domů. Potom v noci klesla teplota pod 0°C a Hitlerova třída a přilehlé ulice s klouzačkou.
      19.11.1944 Letecký poplach 11:45 až 12:20 hod. - Nejprve bylo slyšet silné hučení letadel a teprve pak vyhlášen poplach! - Hotel RAUSCHER byl zabaven pro nemocnici Berlín, ale restaurace zůstala otevřena. - Muži z volkssturmu byli předvoláni k zjištění nemocí k lékařské prohlídce.
      21.11.1944 Letecký předpoplach 11:55 až 12:15 hod. nálet na jižní Německo a Berlín.
      22.11.1944 Letecký poplach 12:25 až 13:15 hod. nálet na jižní Německo. Po dešti sníh zcela zmizel. - Podle úředního sdělení správy lázní bylo v Mariánských Lázních od 1.4. do 15.10.1944 celkem 10 887 osob. Počet koupelí na jednoho hosta činil 12,5 koupelí. Na prvním místě jsou hosté s nemocemi oběhového ústrojí, pak zažívacího ústrojí, pak nemoci ženské, nemoci jater a žlučníku, nemoci výměna látkové a pak revmatici. - Raněných bylo poskytnuto 3500 uhličitých koupelí a 5100 slatinných koupelí. Kulturní orchestr hrál do 31.8. a gramofonové desky do 15.10. - Za Křížovým pramenem se nachází plnící prostor do lahví, který byl nyní přeměněn v malou halu s možnostmi posezení. V Nových lázních zůstává na zimu 12 kabin se 14 vanami a lehárnou a odpočívárnou. Jsou to uhličité lázně kategorie č.5. V nových Slatinných lázních je polovina traktu určena k zimnímu provozu. Vedle 5 kabin pro slatinné zábaly zůstává pro použití 8 slatinných koupelí. - Čítárna je otevřena v kursále pro hosty s lázeňskými kartami. Je to poprvé, co běží v Mariánských Lázních zimní sezóna. - Naléhavě nutné toto ovšem není. Bude potřeba hodně uhlí, které je v současné době nutnější jako topení pro soukromníky a pro mariánskolázeňské. Takové zvláštnosti by se měly zkoušet v mírových dobách. Neboř mariánskolázeňští občané musejí topit velice úsporně a šetřit, neboť mrznou. Lépe by bylo, kdyby šetřily domy berlínské nemocnice. Ale ti počítají i s poškozením zařízení svých domů.
      25.11.1944 Po tři dny deštivé počasí a teploty až +8°C. Letecký poplach 11:55 až 12:10 hod. - Kavárna SENNHOF je obsazena pracovně nasazenými dívkami, kavárna NIMROD je obsazena vojáky.
      29.11.1944 Starosta dal kolovat nařízení, podle kterého je nutno šetřit se světlem a s vodou. Toto nařízení by mělo kolovat především v nemocnicích a lazaretech, kde se doslova mrhá. Také vybombardovaní a přivandrovalí mají všechna možná elektrická zařízení, která používají bezohledně a bez rozpaků. - Konečně je kapacita elektrárny a vodárny dostačující pro 15 000 osob, a to v letní sezóně, ale nikoliv pro 24 000 osob celoročně. - Musí být ovšem zjištěno, proč se ještě dnes svítí někde šestiramennými světly, jak lze pozorovat při příchodu šera nebo brzy ráno. - Včera večer v 8 hod. bylo slyšet dělostřelecké dunění. - Dnes -2°C, lehké sněžení a ráno jinovatka.
      30.11.1944 Letecký poplach 13:00 až 13:30 hod.
      1.12.1944 Letecký předpoplach 14:30 až 14:50 hod. Žádný sníh a +3°C.
      3.12.1944 4.řádná sbírka pro KWHW a domovní listy. Výcvik ostatních členů domobrany (z venkova) na střelnici od 8 do 11 hodin.
      4.12.1944 Letecký poplach 13:00 až 13:40 hod. V noci předtím déšť. Divadelní kavárna v hotelu EGERLÄNDER bude zařízena jako zábavní podnik pro obyvatele berlínské nemocnice. - Kavárna P/ODHORA obsazena vojáky Ukrajinci.
      6.12.1944 Letecký poplach 21:00 až 21:35 hod. Bylo slyšet silné střílení. V některých domech dokonce řinčela okna. Krátce před poplachem došlo k výpadku elektrické energie, což trvalo půl hodiny. Ve zprávách branné moci nejsou přesně uváděna města, která byla bombardována. Jenom se uvádí - Jihozápad, Jihovýchod Německa. - Vánoční prázdniny ve škole jsou od 22.12. do 10.1.1945. Velká poptávka po vánočních dárkách pro děti. Není jich mnoho v nabídce.
      9.12.1944 Letecký poplach 11:45 až 14:30 hod. a je slyšet hučení letadel. 70.období potravinových lístků. Nejsou žádné přídavky (vánoční), ani mouky, ani brandy ani cukru. Jen 25 dkg masa je více. - Ze střední školy (Oberschule) dosud padli profesor dr.Otto Schmid, 41 žáků, další čtyři jsou nezvěstní. - Hotel STÖHR a STERN musel byl čistěn plynem, protože se tu rozmnožily štěnice. Přitom hotel STERN je nejlépe zařízeným hotelem v Mariánských Lázních a je to bezohlednost zničit hotel snad jednou provždy zaplyněním.
      10.12.1944 Letecký poplach 11:00 až 11:30 hod. a znovu 12:10 až 12:40 hod. Nad městem kroužilo pět letadel. Byl proveden nálet na závody ŠKODA v Plzni. - Teplota klesla na 0°C, žádný sníh, snad jenom trochu na výšinách a v lese. - 90 mužů volkssturmu z Mariánských Lázní bylo povoláno na budování obranných valů do Rakouska. Mezi nimi bylo také 20 mužů z berlínské nemocnice a 40 mužů z Úšovic.
      12.12.1945 Letecký poplach 13:10 až 13:30 hod. Nasazení muži z volkssturmu si musí s sebou vzít 2 deky, lopatu a sekeru. - Sněžení v noci přešlo ve sněhovou břečku při teplotě +3°C.
      13.12.1944 Letecký poplach 13:10 až 14:20 hod. Muži z volkssturmu stále ještě neodjeli. Silná ledovka.
      15.12.1944 Letecký poplach 14:00 až 14:20 hod.
      16.12.1944 Letecký poplach 11:45 až 14:20 hod. a bylo slyšet kroužit letadla nad Mariánskými Lázněmi.
      17.12.1944 Letecký poplach 11:35 až 12:45 hod. - Pouliční sbírka pro zimní pomoc od SA, HJ a BdM při prodeji malých dřevěných figurek.- - Stále větší potíže dělá odvoz odpadků. Před domy, na dvorech a v bednách leží odpadky a popel, protože vozy tažené koňmi nestačí odpadky odvážet. Od 11.12. nebyly popelnice vůbec vyprázdněny. Příčina je v tom, že stále více domů bylo zabaveno, které jsou bohatě zásobovány topnými látkami a z nich přibývá odpadků. - Vánoční prázdniny mají být prodlouženy, protože 50 % učitelů pod 60 let muselo nastoupit na opevňovací práce. //Útok německých vojsk v Ardenách operace "Wacht am Rhein". Až 16.1.1945 protiútok Spojenců.//
      18.12.1944 Letecký poplach 9:45 až 10:45 hod. Hosté z hotelu GOLF se museli vystěhovat, protože tam přišli francouzští členové vlády, kteří byli předtím pravděpodobně ve Wiesbadenu. - Teplota -3°C, téměř žádný sníh. - V kavárně SENNHOF (majitel Löschner) se nyní nachází 72 dětí s učitelem, učitelkou a zdravotními sestrami. - Kavárna FORSTWARTE (majitel Egerer) byla obsazena vojáky z Kavkazu. - Obyvatelstvo Mariánských Lázní je natolik promíšeno národnostně, že jsou zde také maďarští vojáci.
      20.12.1944 Letecký poplach 11:40 až 13:35 hod. - Vánoční stromky jsou ve dvoře vily HERMANN na silnici SA. Cena je podle výšky. Mnozí však si berou stromky jednoduše v lese. Na chodnících města ledovka při +2°C.
      22.12.1944 Náhlý vpád zimy na -11°C. Letecký předpoplach 11:30 až 13:15 hod. Stále žádný sníh.
      23.12.1944 Letecký předpoplach 11:30 až 12:35 hod. Trvá zima beze sněhu. Jsou obavy o zasetá pole s ozimy, protože na polích je velice málo sněhu. - Vánoční dárky budou letos velice skromné, protože obchody jsou stále vyprodány. V novinách je velká poptávka po dětských hračkách. - Pro Vánoce je příděl ryby na osobu 20 dkg. - Při koupi jízdenky u okénka na nádraží musí cestující platit 10 Rpf. na zimní pomoc.
      24.12.1944 Letecký poplach 11:30 až 12:35 hod. Asi 50 letadel přeletělo Mariánské Lázně , nejprve bylo vidět kondensovaný pruh na jasném modrém nebi a pak byly už okem viditelné. Byl to nebezpečný pohled. Po asi 30 minutách letadla zmizela. Lidé stáli znovu na ulicích. - Je známo, že cigareta na černém trhu stojí již 1,50 RM, 1 domácí králík 50 RM, 1 kg másla 60-70 RM. - V Teplé dopadla bomba a pobořila stavení, 6 mrtvých a 15 těžce zraněných.
      25.12.1944 Letecký poplach 11:40 až 12:45 hod. Asi 5 letadel přeletělo Mariánské Lázně. - Spojení s nádražím udržují dva fiakry a jeden sluha. Autotaxi jsou zastaveny. - Protože kluziště u VIKTORIE není zařízeno, je nouzově používáno rybníčku pod Tepelským domem jako kluziště. - Svah pod Reitenbergerovým pomníkem je používán jako každoročně k sáňkování a lyžování.
      28.12.1944 Letecký poplach 11:30 až 13:15 hod. Trvalé krásné počasí, ale bez sněhu. Teplota -5°C, na horách leží slabá vrstva sněhu.. Sáňkařská dráha běží dolů až k Esplanade.
      29.12.1944 Letecký poplach 12:25 až 13:45 hod. Parkové cesty se používají jen na vlastní nebezpečí, protože chybějí pracovní síly k úklidu. Visí potřebné varovné vyhlášky.
      31.12.1944 V noci začalo silně sněžit, tak že ráno musely být prohazovány chodníky. Celý den sněžilo. Večer v kursále kabaretní večer a účinkovali herci místního divadla. - Uzavírací hodina nebyla prodloužena. Odpadkové hromady leží nyní i na Hitlerově třídě, např. u New Yorku. Jak lehce by mohl pomoci nákladní vůz lázeňské správy k odstranění nečistot, ale ten přiváží nepřetržitě koks pro lázně a pro lidi, kteří jinak s lázněmi nemají nic společného. Občané musejí vynakládat mnoho sil, aby vyžebrali od uhlířů pár kilo koksu. Působí to v městě rozčílení. //Operace "Nordwind" - útok německých vojsk v Alsasku.//
 


Válečná kronika v roce 1945

      1.1.1945 Letecký poplach 13:00 až 13:35 hod. Občas sněží. Sál divadelní kavárny hotelu EGERLAND (Opera) si nárokují pacienti berlínské nemocnice pro svůj zábavní program. - Kavárna SENNHOF (Bezkyd) musela být dětmi vyklízena, protože tu nikdo nemohl odklidit odpadové vody. //Poslední velký německý nálet na letiště v Holandsku, Belgii a severní Francii v tzv. operaci Bodenplatte. 1035 stíhaček vyřadilo 479 spojeneckých letadel při vlastních ztrátách 279 letadel.//
      2.1.1945 Letecký předpoplach 13:15 až 13:30 hod. a poplach od 19:30 do 20:05 hod. Bylo slyšet střelbu a vidět světlomety a jejich záři na západě. Norimberk byl těžce bombardován.
      6.1.145 71. období potravinových lístků (od 7.1. do 4.2.1945). Má všechny potraviny s výjimkou mléka. Je šest druhů lístků: 1. děti do 3 let, 2. děti 3-6 let, 3. děti 6-10 let, 4. velké děti 10-14 let, 5. mládež 14-18 let, 6. dospělí. K tomu jsou dvoje doplňkové lístky - jedny pro děti do 6 let, druhé nad 6 let až dospělé. Odstřižky na lístkách jsou platné také pro marmeládu.
      8.1.1945 Letecký poplach 13:00 až 13:45 hod. Letci nad Bavorskem, Horním a Dolním Dunajem. Jak mnoho přibylo obyvatel v městě, je vidět z tohoto příkladu. V zimě 1939 bylo v domech HEIMDALL (čp.428) , WESTEND (čp.342), GÖTEBORG: FORTUNA (čp.97) , APOLLO (čp.105), SCHILLER, BELLARIA, KOLUMBUS, VILLA HAMMERSCHMIED, VILLA BUSCH (čp.185), TUSCULUM (čp.175), Haus DIETRICH ECKHARDT (čp.172) a v rekvizitárním domě 20 domácností a v nich 64 osob. 7.ledna tam bylo 70 domácnosti a 199 osob. Přitom jsou domy KOLUMBUS, SCHILLER, HAMMERSCHMIED, BUSCH, ECKARDT nemocnice resp. lazarety, vedlejší SCHILLER je starobinec a BELLARIA slouží jako ubytovna zdravotních sester.
      10.1.1945 V Balneologickém ústavu (nazývá se Institut ZÖRKENDÖRFER) se konala v 20 h. přednáška Prof.Dr.Ing. Grundnera z Hornické akademie z Freiburgu, týkající se moderní přípravy lázeňské slatiny k léčivým účelům se zvláštním zřetelem k poměrům v Mariánských Lázních. Slatina je tu používána z rájovské těžby. Okolí Nimrodu má mít lepší, vydatnější slatinu než je dnes používaná a vyluhovaná slatina z Hackerova slatiniště. Na četných skicách byly znázorněny stroje a zařízení, v nichž se slatina rozemílá na drobno a tím se připravuje k použití. Toto se projednávalo na základě nějaké stížnosti. - V Mariánských Lázních bude vybudováno s podporou R.F.M. pokusné zařízení, které bude příkladem pro ostatní lázně se slatinou. Přednášky se zúčastnili okresní velitel strany AMREICH, starosta města, civilní a vojenští lékaři, vedení lázní, zástupci pohostinských podniků a živností, zástupci střední školy (Oberschule) za řízení vládního ředitele MAURERA z Karlových Varů. Zdá se, že Mariánské Lázně nechtějí být opomenuty jako lázeňské místo. Pozvání profesora Grundnera provedl lázeňský úřad.
      12.1.1945 V noci silná vánice a vyjel sněžný pluh na Hitlerovu třídu.Na ulicích pracovali i cizinci jako odhazovači sněhu.
      14.1.1945 Letecký předpoplach od 21:30 do 0:30 hod., poplach 0:30 až 1:45 hod. Ráno jinovatka, teplota -10°C, mimo město dokonce -20°C. Již několik dnů se rozváží led do hostinců.
      16.1.1945 Letecký poplach od 11:45 do 14 hod. a od 21:45 do 23:45 hod. V domě WINDSOR zřízena služba pro "přeškolení poškozenců z wehrmachtu a zbraní SS".
      17.1.1945 Byly otevřeny místnosti pro národní dary ve škole Sever, v cestovní kanceláři BÄR v Sanssouci, dále v hotelu SCHÖNAU (Šenov), v zadním traktu EMILIENHOFU od 13 do 17 hod., v Úšovicích v úřadovně NSDAP v domě GERMANIA (dříve obecní úřad). Mnoho děvčat z obchodů, písařky z kanceláří, z podniků jako je ISOFLEX bylo povoláno k protiletadlovému dělostřelectvu jako pomocnice.
      20.1.1945 Poplach od 12 do 13:30 hod. a letci se objevili nad jižní částí města. Letecký souboj nad Třemi Sekerami, při čemž se německý letec zřítil.
      21.1.1945 První velké shromáždění za německou národní oběť ("Volksopfer"). Zástupci strany, volkssturmu a wehrmachtu připomínali, že v neděli bude provedena sbírka. Četné dary do sbírek jsou odváženi na sáňkách. Mráz -5°C, sněžení.
      22.1.1945 Veškerý provoz rychlíků se zastavuje. Nemocní vojáci z lazaretů z Východu se dopravují do Mariánských Lázní. Má být přivezeno na 1000 zraněných. Učitelům obecných škol byla dána rada od příslušných úřadů, aby byly děti vyučovány v soukromí, protože školy nyní nemohou být vytápěny. V jiných školách se má učit jen jeden den v týdnu od rána do večera, ostatní dny mají děti psát úkoly doma.
      23.1.1945 Na poštovních známkách jsou připevněny bílé malé lístky s pokyny o poště: poštovní lístky a dopisy v místě a poštovní označování oblastí. Nadále jen poštovní lístky, ceniny spořitelny a šeky. Polní pošta není nijak omezena. - Dům LUCKER byl obsazen velitelstvím letectva.
      25.1.1945 Předpoplach od 13:30 do 14 hod.
      26.1.1945 Budova HERMANN-ESSER-SCHULE (čp. 449 - hotelová škola) se stává lazaretem s výjimkou třetího patra, kde zůstává stále hotelová škola. Střední škola (Oberschule) dostala jen tři místnosti v parteru a několik místností na škole Sever. Zranění vojáci měli přijít ve 20 hod., ale v sobotu tu ještě stále nebyli. Jsou připraveny papírové pytle se slámou, 1 polštář, 1 deka a povlaky pro každého nemocného. - Dopoledne se konal pohřeb německého letce, který padl 20.1. jako zde sedmým. Na hřbitov vyrukovala SA.
      28.1.1945 Poplach 20:30 až 20:50 hod. Koná se domovní sbírka náhradou za uliční sbírky. Listiny musí podepsat dárci. - Dopisy do 20 g mohou být opět odesílány. Hotel CORSO zřízen jako záchytné místo pro uprchlíky z Východu. Jsou to Němci s malými dětmi. - Také generál VLASOV, vůdce Rusů a národů Ruska, které se chtějí osvobodit od bolševismu, bydlí v devítipokojovém bytě v domě WALDSCHLÖSSCHEN. Jeho štáb bydlí v domě LUCKER. Na dveřích je tam napsáno rusky a německy "ČISTIT BOTY." Maršál PETAINE má prý bydlet na Golfu. Francouzi se tu často účastní bohoslužeb v katolickém kostele. Teplota trvale -5°C.
      30.1.1945 V kursále ve 20 hod. vzpomínkové shromáždění s apelem k 12. výročí převzetí moci Hitlerem. Řečníkem Prof.Dr.PREISSLER z Falknova. V 22:15 hod. hovořil Vůdce v rozhlase. Žádná vlajka nebyla vyvěšena.
      31.1.1945 Tání +2°C. Některé hotely a lazarety již nemají koks k vytápění. Nedostatek uhlí trvá. Sbírka národní oběti (Volksopfer) pokračuje až do 11. února 1945.
      1.2.1945 Na tramvaji se budou prodávat jen jednotlivé lístky jednotně za 20 Rpf, měsíční jízdenka bez fotografie za 5 RM, týdenka za 1,20 RM, ostatní druhy jízdenek odpadají. Předprodej lístků je v bance KRANICH, v hotelu RAUSCHER, ve filiálce Městské spořitelny v domě STRASSBURG (dn.železářství MAT) a v trafice na nádraží. Zastávky tramvaje jsou Nádraží-Nemocnice-TERST-dům STEYER-Konečná. Odpadají tedy dosavadní zastávky u CONTINENTALu a u MLÝNA. V domech, patřících k Berlínské nemocnici, dochází často ke krádežím a ke škodám majitelů domů. Zaměstnanci pak otevírají dveře paklíčem nebo je prostě poškodí, že nejdou zavřít (STÖHR, VILLA BUSCH). Policie uvádí, že se nedá nic dělat. Nastalo tání s deštěm. Utečenci z Moravské Ostravy a z Poodří přijdou. Noviny vycházejí jen s jedním listem,resp. s 2 stranami.
      3.2.1945 Mimořádná sbírka NSDAP s domovními listy a s podpisy. ISOFLEX v hospodě VIKTORIA musel zastavit na několik dnů práci, protože není uhlí.
      4.2.1945 72.období potravinových lístků. Lístky pro kuřáky od 4.2. do 5.3.1945. V radiu oznámeno, že lístky na 72. a 73.období musí vystačit ne na 8, ale 9 týdnů. Další změny ve výdeji potravin jsou nutné, protože ve východních částech Říše je válečný stav. Válečné vlajky přestaly být vyvěšovány na lazaretech. Hotel NEPTUN se stává lazaretem.
      5.2.1945 Poplach od 12:40 do 14:10 hod. Nálety na Řezno, na Bavorsko. Také dům ANKER (Kotva) zabaven wehrmachtem. Hotel ROYAL obsazuje městská nemocnice.
      6.2.1945 Letecký poplach 10:45 až 12 hod. Je slyšet střelbu. V 19 hod. prováděno přezkoušení zatemnění a zbývá ještě mnoho ke zlepšování. Ale lidé nemají žádný papír. - V této zimě nebyl zašalován Reitenbergerův pomník ani kašna na Schillerově náměstí. - Příděl chleba je omezen, máslo a zelenina jsou jen velmi zřídka. Z čeho mají lidé žít ? - Střední škola (Oberschule) má ve škole Jih jen tři místnosti pro šest tříd. Vyučování je obden a celoodpolední. Pro obecnou školu zůstaly ve škole JIH jen dvě místnosti. - Na 72. období lístků jsou jen ústřižky na mýdlo. Není žádný mýdlový prášek.
      9.2.1945 Předpoplach 12 až 12:50 hod. Nálety na Duryňsko. Sníh při teplotě +2°C, a při dešťových přeháňkách rychle roztává. - V Nových lázních zastaveno podávání uhličitých koupelí. - Sběr předmětů pro akci národní oběti (Volksopfer) byl přeložen na cestovní kanceláře BÄR do tzv. NEULANDU.
      10.2.1945 Poplach od 12:30 do 12:50 hod. Lehké sněžení, teplota +1°C,.
      11.2.1945 Mají být uvolněny postele pro 2000 zraněných vojáků. Mnoho zraněných přišlo do berlínské nemocnice a mnoho utečenců také - pro uděláno místo v okolních vesnicích.
      13.2.1945 Zemřel Prof. Dr.Karl ZÖRKENDÖRFER, zakladatel a vedoucí Balneologického institutu v Mariánských Lázních. Byl též profesorem na německé Karlově univerzitě v Praze. - Poplach 22:30 až 23:15 hod. Bylo slyšet hučení letadel nízko letících nad městem.
      14.2.1945 Poplach od 1:00 do 9 hod. tentokráte znovu stíhači, ale ne tolik silně. - Vilu MADRID jednoduše zabavili pro sebe Vlasovovi ruští vojáci. Starosta schválil obsazení až dodatečně. - Letecký poplach 12 až 13:35 hod. a slyšet hučení letadel. - Mírné jarní počasí.
      15.2.1945 Letecký poplach od 1 do 3 hod. Ve dnech 14. a 15.2. zničeny Drážďany, Kamenice a Tachov. Letecký poplach 11 až 12:20 hod., znovu 12:45 až 13:45 hod.
      17.2.1945 Předpoplach 12:30 až 13.55 hod. Krásné počasí - sníh na mnoha místech roztál. - Letecký poplach od 20:30 do 22 hod. a slyšet silné hučení letadel. - 19.2.1945 -předpoplach 12:20 až 13:50 hod.
      20.2.1945 Poplach 4 až 5 hod. Druhý od 12 do 14:30 hod. a útok hloubkařů na tachovský vlak.
      21.2.1945 Poplach 11 až 11:30 hod. a ještě po odvolání poplachu bylo slyšet protileteckou střelbu. - Zemská rada a berlínská nemocnice pokračují dále v zabírání domů.
      22.2.1945 Letecký poplach 12 až 13.45 hod. večer od 19:30 přezkušování zatemnění. Každý týden musí být kontrolován v jednom bloku (Block) jedna buňka (Zelle).
      23.2.1945 Letecký poplach 11:50 až 13 h. Slyšet střelbu. Ráno mráz, přes den +1°C. V Mariánských Lázních žije asi 56 tisíc lidí. Tento odhad je asi nadnesený. Je velmi těžké dostat chleba, protože pekaři musejí péct především pro lazarety, které dosud dostávaly chleba z Chebu. Vlakové spojení je nyní ztíženo. Také do kursálu byli umístěni uprchlíci z Východu.
      24.2.1945 Letecký poplach 11:45 až 12:50 hod. A dále od 13:30 hod. vícekráte poplachy a přerušení. Musel být vyklizen dům TUSCULUM a jsou tam umístěny rodiny vedoucích RAD (Reichsarbeitdienst = Říšská pracovní služba pro mládež do 18 let). Vlak z Chebu do Mariánských Lázní byl ostřelován - dva mrtví a více zraněných.
      25.2.1945 Letecký poplach od 13:30 do 14:30 hod. V několika severních městech (Rumburk aj.) vyzvány ženy a děti, aby opustily město. - Teploty pod nulou. - Hotel EGERLÄNDER (dn.Opera) byl vyklizen zdravotními sestrami berlínské nemocnice, které se přestěhovaly do HEIDLEROVA DOMU na Schillerově náměstí (zbořeno). Do hotelu mají přijít uprchlíci z Východu. - Klášterní sklípek v hotelu OTT byl stavebně zesílen mezistěnami a je používán jako operační sál. Okna do uličky byla zazděna s výjimkou dvou oken, určených pro eventuální nouzový východ. - V kraji u Teplé vyskočili v noci na 23.2. tři parašutisté a byla povolána mariánskolázeňská domobrana, jeden z nich být jí zadržen. Poplach 20:30 až 21 hod.
      26.2.1945 Letecký poplach 20:30 až 12:45 hod.
      27.2.1945 Letecký poplach 13:30 až 14:45 hod.
      28.2.1945 Letecký poplach 11:45 až 12:10 hod. a 15:30 až 17 hod.
      1.3.1945 Letecký poplach 12:10 až 12:40 hod. Mnoho povozů s utečenci projíždí městem.
      2.3.1945 Ochlazení na -2°C, lehké sněžení. - Letecký poplach 10 až 13:20 hod. a slyšet hučení letadel. Letecký poplach 21:30 až 21:55 hod.
      3.3.1945 V noci sněžení. Včera se zřítil autobus s utečenci na svahu před domem WALDIDYLLE (Campanilla u Esplanade) - 2 mrtví. Před týdnem se přihodilo podobné neštěstí pod Esplanadem. Poplach od 10 do 11:05 hod. Noví utečenci všeho druhu přijíždějí s povozy a stojí před Novými lázněmi až dolů k hodinám. Na drahách je mnoho oken vlaků rozbito. Tramvaj vozí ceduli "Jen pro 45 osob." - Silnice a lesy znovu pokryty sněhem. Ochlazení na -2°C a časté sněhové chumelenice.
      4.3.1945 Neděle s jídlem z jednoho hrnce. Poplach v 10 hod.. - Řada kolon vozů z Vratislavi a Ohlau projíždí Marián-skými Lázněmi. Stojí obvykle na Kostelním náměstí nebo u Nových lázní. Letecký poplach 22 až 23 hod.
      5.3.1945 Další sněžení. Letecký poplach 10:30 až 11:15 hod. Kolony projíždějí městem. Jedna velká kolona stojí mezi Novými lázněmi a hodinami.
      7.3.1945 Letecký poplach 11:50 až 12:10 hod. Slunečno a tání. Tramvaj už nejezdí s přívěsem, protože motory jsou příliš slabé. V domě HAMBURG je kancelář "Kraft durch Freude" jako místo informací pro kolony utečenců. - 73. lístkové období a lístky musejí vystačit na 4 a 1/2 týdne. Chléb pro dospělé je krácen o 1000 g, tuk o 125 g, potraviny o 250 g, a taktéž pro mladistvé. Pro děti do 14 let je jen malé krácení potravin. Kuřácké lístky pro muže a pro ženy jsou přetištěny od 5.3. až 1.4.1945. Kolony nadále táhnou městem. Večer sněží a letecký poplach 22 až 22:30 hod.
      8.3.1945 Hotel EGERLÄNDER je již týden prázdný. Od 18.3. zabavena škola SEVER (obecná i hlavní škola) pro uprchlíky z Východu. Střední škola má vyučování ve škole Hermann-Essera v čítárně městské obecní knihovny a v jedné třídě ve 2.patře. Vyučuje se jen některý den. Na dvoře hlavní školy si postavil jeden utečenec dřevěnou chýši.
      9.3.1945 Letecký poplach 12:30 až 12:50 hod. Zastávka tramvaje před domem STEYER dostala jméno "Dr.Turba-Park". Elektriky jsou tak přeplněny, že lidé stojí i na stupátkách a drží se tyčí.
      10.3.1945 V poledne projelo městem 20 nákladních aut Švýcarského Červeného kříže směrem na Karlovy Vary. Vezou milodary pro pány anglické zajatce. - Tání.
      11.3.1945 Vzpomínka na hrdiny I. světové války v Háji hrdinů nad rekvizitárním domem (nad býv.děkanstvím) - účast strana, Hitlerjugend, wehrmacht, RAD.
      12.3.1945 Letecký poplach 14:30 až 14:50 hod. Na nádraží v Chebu požadují zálohu na sklenici, vidličku, nůž a talíř 5 RM, protože by bylo jinak všechno rozkradeno. Byla zavedena tzv. samoobsluha.
      14.3.1945 Předpoplach 2:30 až 2:45 hod. a 3:10 až 3:20 hod. Další letecký poplach 21:10 až 22:25 hod. Předpoplach (Voralarm) se nověji nazývá Malý poplach (Kleinalarm). Denně projíždějí kolony.
      15.3.1945 Jarní počasí a letecké poplachy 13:20 až 14:20 hod. a 16:30 až 16:45 hod.
      16.3.1945 Malý poplach 11:45 až 14:45 hod. S okamžitou platností zastaveno vydávání másla dospělým. - Nový letecký poplach 21:30 až 22:10 hod. a slyšet střelba. V okolních obcích jako je Raušenbach, Rájov, Mnichov, Chodová Planá vedle utečenců z Východu přenocují také angličtí, američtí a ruští vojenští zajatci ve velkých množstvích, ale jsou střeženi. Před dvěma týdny (kol 2.3.) táhly městem tři kolony židovských žen se střežením. //Údajně jeden pochod žen přespával na kolonádě.//
      19.3.1945 Letecký poplach 11 až 15:25 hod. Letadla přeletěla město. Dopoledne procházeli městem angličtí, američtí a kanadští zajatci, kteří přišli od Sklářů přes Šenov a dále po Chebské směrem na Cheb. Mělo jich být 60 000 a přicházejí ze slezských zajateckých táborů.
      20.3.1945 Letecký poplach 11:50 až 13:20 hod. V rohovém krámě v domě ALLIANCE je vydáváno prádlo utečencům. Tramvaj pobere jen 50 osob. Návaly lidí se však nezmenšily. Starosta požaduje, aby se spotřeba elektřiny krátila o 50 %.
      21.3.1945 Letecký poplach 3:45 až 4:25 hod. a nový od 10 do 11:30 hod. Ulice Allegasse (Ibsenova) je už 14 dnů překopána a stále se hledá porucha vodovodního potrubí. Malý poplach 13:15 až 13.30 hod. Také do domu KYFFHÄUSER byla přemístěna část provozu továrny ISOFLEX.
      23.3.1945 Letecký poplach 10:45 až 14 hod. a 14:30 až 15 hod.
      24.3.1945 Letecký poplach 11:20 až 12:30 hod. a 12:45 až 13:30 hod.
      25.3.1945 Letecký poplach 11:20 až 12:40 hod., malý poplach 16 až 16.50 hod. - Už osm dnů trvá nejkrásnější jarní počasí, sníh z ulic zmizel a místo toho jsou oblaka prachu, když projíždí auta nebo povozy. V kursále se koná přísaha mládeže Vůdci. - Dosud nejsou žádné cigarety, jen doutníky a cigaretový tabák, ale chybějí potřebné dutinky.
      26.3.1945 Letecký poplach 10:20 až 13:15 hod. V hostincích je pivo už jen zřídka.
      28.3.1945 Tramvaj smí vézt jen 60 osob, ale opět mívá někdy vlečný vůz.
      31.3.1945 Malý letecký poplach 9:30 až 10:10 hod. - V Nových lázních byl zřízen lazaret RAD a vedoucím lékařem dr. HOCHSIEDER z Mariánských Lázní. - Také v lesích mizí zcela sníh. - Úřady se stěhují z jednoho domu do druhého, šušká se, že město má být vyhlášeno lazaretním a nemocničním městem. Musí prý však odtáhnout Vlasovci a podniky s válečnou výrobou (ISOFLEX). Vlasovci obývají domy LUCKER A WALDSCHLÖSSCHEN. Vlasovci se udánlivě zdráhají opustit město. Tyto pověsti se táhly až do 6.května, kdy přišli Američané..
      1.4.1945 Nejprve malý, pak velký poplach 11:30 až 11:45 hod. a 2:10 až 3:15 hod. Velikonoce proběhly v klidu. Na ploché dráze je mnoho naslouchacích zařízení (Horchgreräte), která nejsou k potřebě. Kola byla sejmuta.
      2.4.1945 Ve 2 hod. v noci zaveden letní čas a hodiny posunuty o hodinu dopředu. Kamenná zeď parku na Schillerově náměstí byla poškozena cizími dětmi. Letecký poplach 9:15 až 9:30 hod.
      3.4.1945 Letecký poplach 11 až 12 hod.
      4.4.1945 Letecký poplach 10 až 12 hod., malý poplach 15:30 až 16:45 hod. a znovu 22 až 23:15 hod. - Několikrát denně houkají sirény jako varovné znamení a lidé musí do krytů a sklepů.
      5.4.1945 Velký letecký poplach 10:30 až 12:10 hod. 74.období potravinových lístků. od9. do 29.4.1945 Jsou jen troje potravinové lístky pro dospělé, pro děti do 6 let a pro mládež 6 až 18 let. Na lístcích je jen chléb, tuk a čerstvé mléko. Volné ústřižky mají čísla 1 až 55 a jsou prý jako rezerva (marmeláda, tuk). Pro mládež jsou ústřižky 1 až 65, pro děti jen chléb a 1/4 litru mléka denně, jinak ústřižky 1 až 55. Na lístcích chybí vydávané potraviny. Místo chleba je možno fasovat mouku. Není tam maso, poživatiny, sýr, cukr, tvaroh, které prý budou vydávány na určité ústřižky s určitými čísly. Také na chléb a tuk jsou čísla.
      6.4.1945 Letecký poplach 10:00 až 13:30 hod.
      7.4.1945 V noci na 7.3. od 1 do 1/2 5 h. vydatná kanonáda byla slyšet. Pravděpodobně šlo o vojenské cvičení střelby u Jedlové (Grafenwöhr)
      8.4.1945 Malý poplach 9:30 až 10:20 hod., velký poplach 12:30 až 13:30 hod. Teplota +1°C, přes den hezké počasí.
      9.4.1945 Malý poplach 8:45 až 9:10 hod., plný poplach 9:45 až 10:30 hod., pak malý poplach 11:45 až 13:15 hod. V Chebu v sobotu velké škody na nádraží, hotelu WELZL a na akciovém pivovaru. Z Mariánských Lázní poslána technická výpomoc a hasičstvo. Začínají se v okolí budovat protitankové zátarasy a zákopy z Pozorky a na Kladské. Na práce jsou odvoláni pracovníci úřadů a škol.
      10.4.1945 Letecký poplach trvá celý den.
      11.4.1945 Dvakrát letecký poplach.
      12.4.1945 Dvakrát letecký poplach. Vydávání kuřáckých lístků pro muže i pro ženy s platností od 9.4. do 6.5.1945. Na železničních mostech, u Velké Hleďsebe, u Drmoulu, u Rájova zřizovány protitankové zátarasy.
      13.4.1945 Odpoledne dvakrát poplach. Nenechá se už časově zachytit, protože signály malého často střídají na velký a naopak, akutní poplach s dvojím houkáním, kdy mají občané ihned opustit ulice.
      14.4.1945 Projíždějí v nepřetržitém sledu ve dne v noci od západu kolony aut s německými důstojníky, s wehrmachtem, s děvčaty a s různým materiálem směrem na Planou. Přes noc stojí vozidla v parku nebo na parkovištích. Mají poznávací značky WL,WH a UT. Střechy lazaretů a fasády v městě jsou pomalovány bílými pruhy s červeným křížem nebo častěji bílým kruhem a uvnitř červený čtyřúhelník. Na výlohách a roletách obchodů se objevily v noci podivné znaky. J.Neubauer se domnívá, že může jít o tzv. vlčí kotvy wervolfu. Letecký poplach 8:45 až 9:20 hod. a 16:20 až 17 hod. V úterý 17.4. bude zemský úřad uzavřen, protože úředníci budou pracovat na obranných valech. V divsadle se koná od 15 do 17 hod. představení, ale jen pro wehrmacht.
      15.4.1945 Celodenní letecký poplach. V 16 hod. bylo bombardováno hloubkaři letiště, jeden hangár rozbořen a jeden barák zničen. Bylo několik mrtvých. Na nádraží zasažena lokomotiva a strojvůdce a topič zaplatili nálet životem. Zasažena byla i elektrárna u nádraží. Ačkoliv se traduje, že Mariánské Lázně ušly náletům, skutečností je, že přímo v ulicích města hloubkoví letci. Tito hloubkaři, zde nazývaní Jambos, ostřelovali, pronásledovali a zapalovali vojenská auta. Večer a v noci projížděla městem četná vojenská nákladní a osobní vozidla, vypadalo to,jako Fackelzug (Pochodňová kolona). - V divadle představení pro wehrmacht. Počasí trvale krásné. - 1.sbírka Červeného kříže.
      16.4.1945 Poplach od 8 hod. a lidé sotva mohli nakoupit. Po krátké přestávce znovu znamení poplachu. Ve velkých množstvích projíždějí vojáci na nákladních autech i na kolech městem. Protiletadloví pomocníci z Aše pochodují pěšky a jsou to velice mladí hoši. Opačným směrem jdou městem kolony amerických a anglických zajatců. Proti nim táhnou ustupující vojáci na náklaďákách, na kolech i pěšky. Divoké zprávy se šíří městem. Je tu prý Hitler a jedná s francouzskou vládou na Golfhotelu. Podle jiné fámy má mít Hitler sídlo v zámku Boru u Tachova. Služba SD (tajná bezpečnostní služba) rychle vyjela z domu HEIMDALL u Lesního pramene (Pax) a opustila město stejně jako vojáci SS z výletní kavárny EGERLÄNDER. Také Vlasovci se prý chystají konečně k odjezdu. Vojáci, přidělení k sanitním oddílům a lékaři nosí na rukávě pásky s označením Červeného kříže, tedy už bez označení Německý Červený kříž. Mazaniny na výlohách, které se objevily ze soboty na neděli i na chodnících a ulicích jako vlčí udice a znamení werwolfů, byly malovány bílými barvami. Ještě v noci dala policie příkaz malby odstranit. Okresní velitel ani velitel ortsgrupy nedali žádný příkaz k tomuto malování, snad to byla iniciativa Hitlerjugend. Z výklad zmizely obrazy Vůdce. Od středy do neděle se konala v akci péče o wehrmacht divadelní představení.
      17.4.1945 Poplach trvá od 4 hod. ráno a trvá bez přerušení celý den. Vyučování na školách je zcela zastaveno až na další. Nekonečné fronty mrznoucích lidí stojí před obchody s potravinami a před spořitelnou. Ani zemská rada nemá žádné peníze.
      18.4.1945 Potraviny jsou vydány na tři týdny dopředu. Stále ještě nebylo rozhodnuto, zda budou Mariánské Lázně otevřeným městem. Denně jsou nálety hloubkařů a také nad krajinou nálety na rolníky na polích. Ráno v 6 hodin se mají sejít všichni práceschopní muži a ženy s nářadím na Stavebním dvoře, aby kopali kryty proti hloubkařům. Nepřišlo jich mnoho.
      19.4.1945 Obchody s potravinami se otvírají v době 6-10 hod. a 16-20 hod. Jiné obchody jsou otevřeny 7-10 hod. a 16-20 hod. Kdo z nasazených dělníků by opustil své pracoviště, např. životně důležité podniky jako pekárny, hostince, bude zastřelen. To se týká především zahraničních dělníků, kteří chtějí utéci ze služby. Počasí je trvala krásné. Lidé se pramálo starají o to, je-li vyhlášen poplach. Když přelétávají nepřátelská letadla přes město, dívají se na ně kukátky na ulicích. Kolonáda je zbavena bednění a dělníci vynášejí z kolonády uložené lavice.
      20.4.1945 Narozeniny Hitlera. Domy nejsou ověnčeny prapory a jen několik obchodů má ve výloze obraz Vůdce. Poplach se od 7:30 hod. střídá s odhoukáním. Hloubkařem byl rozstřílen před domem KORNBLUME (?) vojenský automobil a na Šenově ostřelovány vozy. Byly pobořeny garáže Lappert. V noci živý provoz nákladních aut a pěšky pochodujících vojáků. Vlaky do Karlových Varů a Chebu byly zastaveny a do Plzně jel v noci jeden vlak.
      21.4.1945 Františkovy Lázně mají prý být otevřeným městem, tj. bez obrany. Banky dávají jen omezeně 200 až 500 RM v kovových mincích, spořitelna jen 100 RM. Pokladna landsrátu (zemské rady) už nemá vůbec žádné peníze. - Hloubkaři začínají útočit od 7 hod. ráno a celý den trvá poplach. Šenov i nádraží znovu napadeny palubními zbraněmi a zápalnými střelami. V ohni střelby se ocitly garáže TSCHUSCHNER. Byly ostřelovány všechny volně stojící auta po ulicích. Mouka a kvasnice už nejsou k dostání nebo jen vzácně. Na dvoře domu Heimdall (Pax) stojí auto s nápisem "Létající stanný soud". Dům je zaplněn vysokými důstojníky. - Elektrická dráha je od 19 hod. zastavena. Stále častěji vypíná elektrárna elektrický proud. - Denně je slyšet dunění kanónů ze západu. Telefonické spojení s Chebem a Falknovem je přerušeno. - Vozy i jednotlivé oddíly vojáků, zčásti beze zbraní,m pochodují přes město směrem na Planou. Od 22:30 hod. není elektrický proud. - V noci další průchody vojsk. - Znovu a znovu se diskutuje o vyhlášení Mariánských Lázní lazaretním městem. Vojenské vedení je proti.
      22.4.1945 Teplota po dešti poklesla na +4°C, dopoledne je slyšet kanonádu od západu. Ani přes den nejde elektrický proud. Teprve v 6 hod. večer se v některých částech města rozsvítilo. Při úterním náletu hloubkařů byla poškozena část elektrárny. - Od včerejšího večera jsou Mariánské Lázně vyhlášeny jako l a z a r e t n í m ě s t o. Celý den se neobjevil žádný hloubkař. - Počasí bylo ovšem velmi špatné, bouřkové a deštivé se sněhovými přeháňkami. - Na příjezdech do města se objevily tabule LAZARETNÍ MĚSTO. PARKOVANÍ ZAKÁZÁNO. - Také dům STUTTGART byl rychle přeměněn v lazaret číslo IV., dosud ho měla berlínská nemocnice. Protože nejde rádio a čtyři dny nepřišly žádné noviny, je město odkázáno na různé pověsti.
      23.4.1945 Hotel LESNÍ MLÝN se stal přijímacím místem pro vojáky. V noci byl v městě velmi rušný ruch pochodujících vojáků a vozidel. Večer v 8 hod. projížděly městem dva pancéřové vozy s křičícími a zpívajícími vojáky. Byla mezi nimi i děvčata. - Lázeňský ředitel SCHNEIDER byl pověřen starostou města, aby řídil ubytování pro projíždějící kolony. - Sněží a zůstává mokrý sníh. - Letecký poplach od 15 do 16 hod. - V pondělí byly beze zbytku rozdány z vojenských zásob v Hamrníkách kožichy a prádlo ze stavu armády. Obojí dostali nejen zdejší lidé. Lidé se o to přímo rvali. V pondělí a v úterý byly také rozdávány boty a zimní obuv, ovšem na odběrové poukazy. Fronty před obchody rostou a lidé musejí pobíhat od jednoho obchodu k druhému, aby sehnali nutné potraviny. Odpoledne sněhová vánice.
      24.4.1945 Sangerberg má být opevněn a hájen. Tankové špice se blíží k Chebu a Tirschenreuthu. Letecký poplach 14-15 hod. a konec poplachu až 21:15 hod.
      25.4.1945 Uplynulý týden projížděla bez přestání vozidla a vojska městem. - První poplach v 11:30 hod. a pak střídavě celý den. - Znamením napětí je, že kina jsou slabě navštívena, na jednom představení bylo jen 20 osob. - Vojenská auta se řítí velkou rychlostí městem. Jako by to bylo nezbytně nutné ? Mezitím pochoduje infanterie, často beze zbraní a opírající se jen o hole. Tabule LAZARETNÍ MĚSTO byly opět odstraněny- prý na příkaz vojska. Zranění vojáci, kteří však mohou chodit, byli posláni domů. - Župní velitel Konrád HENLEIN vydal přes noc provolání k mužům, ženám i mládeži bojovat do posledního dechu. Bylo vyvěšeno na domech. - Teplota poklesla na 8 až 10°C. - Les v okolí je očišťován od keřů. Ze zásob skladů je rozdáváno prádlo. Také dům NIZZA se stal lazaretem.
      26.4.1945 Od 8:45 hod. poplach a po celý den střídavě až do 19 hod., kdy byl ukončen. Studené ale krásné počasí. Dále pokračují průchody menších oddílů vojáků, ale jen málokteří mají zbraň. Vyšly noviny EGERER ZEITUNG s datem 25.4., ale jen jako nástěnné noviny v několika výlohách. A v domě BREGENZ u vydavatelství novin. Ke koupení nejsou. Je tu líčen boj o Berlín. Vyšel DIE ZEIT, ale žádné jiné noviny se neobjevují. - Domobrana držela noční hlídky po dvou mužích u protitankových zátarasů - zejména u domu WALDFRIEDEN. - Jednotlivé kandelábry městského osvětlení jsou poškozeny bláznivou jízdou aut. Například před hotelem ERWIN jsou poškozeny také čtyři výkladní skříně.
      27.4.1945 Pokračuje rozdělování armádních zásob. Košile, pláště a blůzy jsou bez výběru brány lidmi. Ve městě nyní chodí mnoho lidí v kožiších, na které dříve ani nepomysleli. Naši vojáci museli být v zimě v jednoduchých kabátcích a přitom byli ještě zranění. Včera padl Cheb. Večer v 21 h. bylo slyšet střelbu ve směru od Závišína. Byla ostřelována také kavárna FORSTWARTE. V noci pokračoval průchod vojsk ale trval i ve dne. Auto za autem. Bez konce. Počasí deštivé. Vyvěšeny stále noviny z 25.4. Poplach od 15 do 17 hod. První bouřka v 21 hod.
      28.4.1945 Průjezdy auty pokračují ve dne v noci a také jedou tanky TIGER a PANTHER. Od Chebu je stále slyšet střelbu. Zdá se, že se tam ještě bojuje. Dům ANKER byl obsazen rezervním obranným oddělením IV., ale bydlejí tam i jiní lidé. - Dnes poprvé vyšly Marienbader Kriegszeitung, které mají vycházet každé úterý, čtvrtek a sobotu. Vydává je okresní vedení, redaktor Max Höhne. TEPELSKÝ DůM byl převeden k lazaretům a hostinec v něm zrušen. - Dva tramvajové vozy stojí na kolejích - jeden u zastávky Město a druhý trochu níže u dětského hřiště, protože nejezdí. - Privátně je povoleno svítit 25 W žárovkou tři hodiny denně. - Včera byly rozdávány v hotelu RAUSCHER vojenské pláště a blůzy. - Celý den bylo slyšet střelbu od Dolního Žandova. Večer se objevila na západě veliká záře jako od požáru.
      29.4.1945 Náhle tichnou průchody městem. Ve srovnání s předchozími dny je klid. Poplach v 16 až 17:30 hod. Ráno lehké sněžení a pak vyjasnění. Také v neděli pokračovalo rozdávání oděvů. Reiter v domě EICHE, Zuber na MIRAMONTE a Fritsch v ALLIANCE. Na kolonádě stojí auta Červeného kříže. Dům WINDIRSCH se stal rezervním lazaretem. - Protitankové zátarasy jsou na Staré a Nové karlovarské silnici, kde se tyto stýkají, pod Závišínským rybníkem. - V 19 hod. ohromná rána, když byly vyhozeny do vzduchu benzinové nádrže na letišti ve Sklářích.
      30.4.1945 Byly bombardovány Úšovice u ploché dráhy a poškozeno tu více domů. Shozené bomby a zápalné kanystry patřily zde rozmístěným radarům na dvoukolákách. Lidé z okolních vesnic (Tři Sekery, Valy) přicházejí do města na nákup a shánějí potraviny. Poplach 8:30 až 9:30 a 15 až 17:10 hod. Ráno a po celý den je slyšet dělostřelbu. Sněhová vánice. Tachov prý byl zapálen, jako jedna z více pověstí. - Kavárna BELLEVUE se otevírá.
      1.5.1945 Prvomájový den a domy nejsou ozdobeny prapory. Obchody jsou otevřeny, ale jsou prázdné. Banky a spořitelny jsou zavřeny. Městské úřady prý úřadují. Je slyšet dělostřelbu. Prý se bojuje na Dyleni. V lesích a na střechách leží sníh, který napadl přes noc. Je jen +5°C,. Oznámeno, že 74.období potravinových lístků platí i pro 75.období. Ústřižky s čísly budou použity podle dodávky zboží. Musí se čekat, jak se to osvědčí. Kupcům se tímto dává velká důvěra. Lidé stojí fronty od 4 hod. ráno před obchody, ale zpravidla nedostanou nic. Není maso, máslo, mouka. Na krámech visí nápisy "Vyprodáno". Nikdo netuší, kdy něco přijde. Po marném čekání jdou lidé domů. Z vesnic přicházejí lidé nakoupit potraviny. Marně. Naproti tomu pokračuje rozdávání oděvního zboží, kalhot, plavek apod. Rozdává se náhodně, někdo dostane více kusů stejného zboží, jiný vůbec nic. Chybí tu spravedlivý způsob rozdělování zboží. Ale žádný letecký poplach!
      2.5.1945 Shromaždiště pro zraněné je určeno ve škole Hermann-Esser (Hotelová škola čp.449). Místní velitelství obrany je v domě Bílý Kříž (Mars čp.166). Dům LUTHER se stal lazaretem. Na křižovatkách u hodin, u Terstu a před domem Bílý Kříž stojí strážní vojenské hlídky. Rozdělování ve vojenských skladech pokračuje. Některé obchody mají pořád ceduli VYPRODÁNO. Kina nehrají, poněvadž nepřišly žádné filmy. Přichází zpráva, že Adolf Hitler, Vůdce a říšský kancléř, je mrtev. Na veřejných budovách jsou vyvěšeny prapory na půl žerdě, v obchodech jsou vystaveny obrazy Vůdce. Odpoledne obchody zavřeny. Chladno, a stále žádný letecký poplach.
      3. 5.1945 Prohlášení župního velitele Konráda Henleina z Kladské, že Vůdce zemřel hrdinskou smrtí a že je přesto nutno dál bojovat. Vyhlásil, že i Mariánské Lázně se budou bránit do posledního muže. V noci jinovatka. Nevyplácejí se na poště ani na finančním úřadě žádné renty ani důchody, protože úřady nemají peníze. Do vily Luginsland (Lil) bylo umístěno vojenské komando. Před domem stojí auta Červeného kříže. Letecký poplach 22:30 až 23 hod.
      4. 5.1945 Pátek - v noci až do rána bylo slyšet silnou střelbu od 6 hod. ze směrů Drmoul, Tři Sekery. Okna se třásla. Poplach nepřetržitě od 8 do 19:15 h. Hotel PRIMAVERA (čp. 207) prý zakoupil jakýsi Josef Paul, hoteliér z Karlových Varů za 100 864 RM. K prodeji je i dům LOCARNO (dříve Stark, čp.213) za 87 000 RM (oba domy v dn.Třebízského ulici). Stále nejasné, zda budou Mariánské Lázně "otevřeným městem" nebo ne ? Vojenské kruhy prosazují obranu.
      5.5.1945 Celou sobotu zněla dělostřelba, tu silněji tu slaběji, podobně jako předchozí noc. V poledne zazněla silná exploze - byly vyhozeny do povětří nádrže pohonných hmot na letišti ve Sklářích. - Chodová Planá a Planá prý obsazeny Američany. Deštivo. Dům LOHENGRIN předán pro berlínskou nemocnici. Villa RHEINGOLD určena pro zraněné SS. Na kolonádu byly dány v pořádku lavice.
      6.5.1945 Neděle - pozorováno z rohového okna domu Fortuna (vedle hotelu Evropa):
      "V 10:40 hod. projíždějí první americké tanky (Raupenpanzer) po hlavní třídě až k domu Westend (čp.342 v Třebízského ulici) a zase zpět s vojáky, sedícími na nich. Americká infanterie (pěchota), obsazuje ulice a náměstí. Jsou ozbrojeni strojními puškami. Lidé musejí opustit ulice. Jen sestry Červeného kříže smějí přejít ulici. Vojáci si sedají před domy a pojídají konzervy. - Také ze směru od Kynžvartu přijíždějí auta s vojáky. Mladí silní lidé, středně velcí, oholení nebo s krátkými knírky. Asi po hodině zůstávají na rozích ulic pouze hlídky. Ostatní táhnou ke kolonádě a na Goethovo náměstí. Ulice jsou okamžitě pokryty papíry, krabicemi a roztrhanými obaly. Jeden oddíl německých vojáků, beze zbraní, je zadržen a odváděn dál. - U jiného oddílu německých vojáků s bílým praporem, zčásti poraněných, nesl jeden pušku. Byla mu okamžitě odňata a před domem EGERLÄNDER (Opera) hlaveň ohnuta a závěr roztříštěn. Mnoho vojáků se shromáždilo před hotelem Corso. Vojáci vcházejí do jednotlivých domů a ptají se po zbraních., ale pak táhnou dál, aniž by domy prohlíželi. Občas je slyšet z dálky dělostřelbu, zdá se, že se v některých místech ještě bojuje. Američtí vojáci jsou ověšeni různými zbraněmi. Jeden má nůž ve šněrovací botě pod krátkými kamašemi, podešve bot mají z gumy. Na mnoha místech lidé hovoří s Američany a také němečtí vojáci. - Ve 13 hod. už není vidět jediného Američana v horní části města. Přestává pršet, vyjasňuje se, ale odpoledne znovu prší. Bylo oznámeno, že pětiminutová siréna ohlásí příchod tankových špicí. Ale žádné znamení sirény se neozvalo. S příchodem Američanů tedy definitivně rozhodnuto, že Mariánské Lázně jsou otevřeným městem, což se prý rozhodlo už včera. - Civilisté se mohou pohybovat v době 8-10 a 16-18 hodin po ulicích, zdravotní sestry s průkazem od 7 do 19 hodin. Sdělil to starosta městskými ampliony (jsou u Terstu, na kolonádě a u elektrických hodin před Nizzou). Mlýn (Cristal) je obsazen Američany stejně jako hotel New-York (Polonia). Jinak projíždějí auta s vojáky po městě. Hlavní třída byla do 18 hod. hustě zalidněna a také z venkova přišli lidé, aby viděli Američany a obsazení města. - Radnice je obsazena Američany. Zahraniční dělníci nosí na pravé paži kokardy ve svých národních barvách. -Američané táhnou směrem na Teplou. Také nemocnice jsou prohledávány. Z jednotlivých domů při vjezdu do města proti hotelu Emma a proti městskému zahradnictví jsou vyvěšeny bílé prapory. Je vidět hodně sanitárních vojáků, kteří mají na helmě vpředu, vzadu, vlevo i vpravo červený kříž na bílém pruhu. A také na levé paži. Tak chodí mnoho lidí s označením Červeného kříže, který u nich předtím nikdo nikdy neviděl."
      7.5.1945 Před hotelem GERMANIA (čp.69 Praha) leží od včerejška v kamenném žlebu čtyři pancéřové pěsti, které tu nechali uprchlíci z tohoto hotelu. Do Domu strany NSDAP (býv.VÚB v Ruské ul.) vniklo mnoho lidí a rozebrali různé papíry. Naproti v tiskárně se rozdávají různé látky. - Pošta je uzavřena a střežena. Jinak se provoz uklidňuje. Na ulicích je vidět málo Američanů. Ruští zajatci chodí volně po ulicích a také jiní vězňové. Starosta dr.Manner má předat svůj úřad, ale dosud neví komu. - Mnoho malých čtyřsedadlových aut s přívěsy projíždí městem. Zdá se, že Američané nevyřizují nic pěšky. Většina aut má anténu. V uzavírací době od 10 do 16 hod. jsou na ulicích pouze sestry Červeného kříže a několik zvědavců. - Ve 14 hod. přišly nové trupy Američanů, umísťují se v parcích a čekají na ubytování. Nad hotelem WEIMAR (Kavkaz) vlaje americká vlajka. Byly zabaveny hotely GERMANIA (Praha), KÖNIGSVILLA (čp.133), BÍLÝ KŘÍŽ (Mars), WESTEND (čp.342 v Třebízského ul.), WALDSCHLÖSSCHEN (čp.107 vedle divadla, Koševoj). Z vily GUT (čp.280 Lincoln) a z ostatních domů se musely partaje vystěhovat během dvou hodin. Také ve vilkové čtvrti ANKER (vilková čtvrť pod ČSAD) je obsazeno mnoho domů. Obchody dostaly tabulky "OFF LIMITS".
      Na lazaretech a nemocnicích jsou nápisy "KEEP OUT - cizincům a utečencům vstup zakázán." Městem byla položena telefonní vedení, jednoduše na chodnících. Jen vysilač Praha může být považován za německý vysilač, ale ten vysílá česky, protože v Praze vznikly nepokoje. Noviny s výjimkou "Marienbader Kriegszeitung" nevycházejí, takže je obyvatelstvo odkázáno na různé pověsti. Postávání před mlékárnami a obchody podporuje vznik a šíření pověstí. Je vidět obyvatele s vozíky všeho druhu, jak odvážejí svoje svršky. Děkan Adolf Pöller byl předvolán na místní velitelství."
      8.5.1945 Byly zabaveny další domy: Heimdall (Pax), Kornblume, Windsor (Ostrava), Turba (knihovna), Continental (Slovanský dům), Villa Frank (Optika). Od Nizzy k Mlýnu stojí americké vozy a děla v parku, a také tam, kde stávala synagoga. Vojáci si čistí zbraně. Ruch je na ulicích. Zástupy lidí před obchody. Připevněny tabulky: "Rabování bude trestáno smrtí." - anglicky, německy, francouzsky, polsky, česky a italsky. Podpis: A M G.
      Od včerejška od 14 hod. je prý klid zbraní, ale jen proti Angličanům a Američanům. Američané vysvětlují, že město prý osvobodili pro Rusy. Obyvatelé lazaretů jsou považováni za zajatce a nesmějí domy opouštět. Před lazaraty stojí hlídky. Dr. Manner má opět převzít úřad starosty, když úřední ředitel, krajský rada Klement toto místo odmítl. - Ulice Alleegasse před domem Columbus je ještě rozkopána. Včera odjel autobus s francouzskými dělníky, dnes odjel autobus s nápisem HOLLAND. Byly zabaveny domy Lübeck (čp.147), Herbert a v domě Linz (vše v Lidické ulici) je kuchyně. - Také Lesní mlýn je obsazen. Od zítřka je dovoleno vycházení od 7 do 19 hod. Každý německý voják se musí hlásit. Opilost se trestá, a zdá se že několik německých děvčat bylo opito od amerických vojáků. - V době omezení jsou ulice kontrolovány vojáky. Počasí je slunečné a teplé. V mnoha zabavených domech jsou obsazeny i byty majitelů domů, např. ve Windsoru a Heimdallu."
      9.5.1945 V 9:30 h. opouští největší část amerických sil město i s vozy a se zbraněmi, směrem na jih, pravděpodobně na Plzeň. Na místě zůstaly strážní hlídky. Lidé se derou na radnici, aby získali pasy k odcestování.
      Včera ve 14 hod. na Goethově náměstí byla přečtena americkým vojákům řeč Winstona Churchilla a vyhlášen klid zbraní a také mír s Rusy. Zprávy pro obyvatelstvo jsou dosud jen přes ampliony, a to denně v 17 h. V Praze byla znovu vyhlášena Československá republika a Rudé armádě vysloveny díky za osvobození od německé tyranie (rádio v 10 h.). Ostré slunce, horko. Na Egerländeru (dn.Monty) je lazaret. Přijely nové americké jednotky a také bydlí v hotelu GERMANIA. V ulicích jsou občané s bílou páskou na ruce a s nápisem HILFSPOLIZIST německy a anglicky a podpisy AMG. - Byly spatřeny dva ruské vozy s důstojníky. - Divadlo bylo vyklizeno sa jen přes noc bylo obsazeno několika vojáky.
      10.5.1945 Dalekohledy a fotoaparáty jakož i zbraně se odevzdávají na radnici v místnosti čís. 20. Na nárožích je vyvěšena proklamace čís. I. Eisenhower je vrchním velitelem v obsazených zemích a k tomu patří také Československo. Občané jsou vyzváni zachovat klid a plnit své povinnosti až do jmenováni nové vlády. Provolání jsou vytištěna nejprve v anglickém jazyce, později i v českém. 17 těžkých tanků zaparkovalo v aleji u Lesního pramene u domu PALLADIO. Také kavárna BELLEVUE je obsazena americkými vojáky a rovněž ŚÍPKOVÁ RŮŽENKA.
      V 17 hodin oznámil rozhlas, aby všichni Čechoslováci nosili kokardu nebo trikoloru v československých barvách. Zatemnění je zrušeno. Uzavírací hodina je 19 hod. Zítra se mají dostavit v 8 hod. všichni práceschopní muži mezi 20 až 60 lety s lopatami a sekerami do Stavebního dvora. - Budou vydány nové kuřácké karty. Nouzoví kuřáci: lístky pro okres Mariánských Lázních platí od 7.5. do 3.6.1945. V domě PETERSBURG zasedá smíšena komise V důsledku rychlé jízdy zvláště pásových tanků byly ulice silně poškozeny. Na mnoha místech je asfalt vydrolen až na kameny. V 15 hodin: Dalekohledy, fotoaparáty a polní nože není už nutno odevzdávat, jen pušky, šavle, dýky a pistole. - Krásné teplé počasí. - Hlídání v ulicích bylo uvolněno. - Mnoho nákladních aut s vojáky a civilním obyvatelstvem opouští město.
      11.5.1945 10 hodin: Mnohé vozy s německými vojáky opouštějí hotel KLINGER a vyjíždějí z Mariánských Lázní směrem na jih. Loučení se zdravotními sestrami a přítelkyněmi. Městem projelo auto s československými vlajkami a s rudou sovětskou hvězdou. - Asi 900 osob bylo uvězněno za překročení uzavírací hodiny. - V parcích a na trávnících leží lidé a děti a opalují se, zvláště pak na Schillerově náměstí s kašnou vzniklo jakési dětské hřiště. Trávníky a lavice jsou poškozovány.
      12.5.1945 Kavárna WALDFRIEDEN byla zabavena a majitelé se musí někam přestěhovat. Vyhlášen nový čas vycházení od 5 do 21 hodin. Všichni němečtí vojáci se musejí hlásit, i ti, kteří byli od 6.6.1944 propuštěni. - Kolem 13:30 hod. táhnou po hlavní třídě velké oddíly německých vojáků. - Večer v 18 hod. deset nákladních vozů s německými vojáky odjelo směrem na Závišín. Před domem WEIMAR jsou zaparkovány tanky jako vozová hradba. - V městském rybníčku u Tepelského domu se koupají děti. Na trávnících se bílí prádlo. - Přes obchod Kraft durch Freude v domě HAMBURG je nahoře nataženo červené vlajkové plátno. Rusové mají být už v Karlových Varech. - V hotelu GERMANIA jsou od včerejška americké branné pomocnice (ženy z wehrmachtu ?).
      13.5.1945 Ve výloze domu HAMBURG se nachází také československá vlajka. Je tu zřízena kancelář. - Počasí trvale pěkné a teplé, ale o to více prachu. - Při pohřbívání mrtvých je stále těžší obdržet rakev. Mrtví jsou často baleni jen do plátna a na hřbitov odvezeni na vozíku ručně tlačeném. - Městem trvale projíždějí americké vozy s vojáky. Americké sanitní vozy převážejí také německé zraněné. V obchodech platí američtí vojáci spojeneckými bankovkami, malými říšskými markami, rok vydání 1944, kurs neznámý. - Odpoledne bylo uspořádáno pro americké vojáky kino, pak divadlo a pak zase kino. Hotel ROYAL jako dosavadní pobočka mariánskolázeňské nemocnice byl převzat americkými oddíly stejně jako dům DRESDEN.
      14.5.1945 V československé kanceláři v domě HAMBURG je vyvěšeno, že dnes v 9 hodin se konají volby do československého národního výboru.- V noci prudká bouřka, za dne slunečno a horko. Dřívější okresní velitel strany AMREICH se zastřelil poblíž ČERVENÉ KARKULKY. V lesích okolo Mariánských Lázní probíhají americká pátrání stejně jako v městě. Na radnici visí veliká americká vlajka, na hotelu WEIMAR malá. - Na kolonádě je vysílán přenos pražského rozhlasu. - Mariánskolázeňští policisté konají službu jen v civilu, neozbrojeni a s bílou páskou na rukávu. Také na ulici jsou lidé kontrolováni. Ještě stále nevyšly žádné noviny (pozn.red. nevyšly už nikdy). Jen Američané tu mají své noviny.
      15.5.1945 Městem jsou stále převáděni němečtí zajatci. Americké oddíly přicházejí a odcházejí. - Večer divadlo pro Američany. - Americké vojsko se stravuje ze svých zásob. Není znám případ, že by v městě něco nakupovali. - Několik zatčení vedoucí politických představitelů města. Někteří z nich byli znovu propuštěni.
      16.5.1945 Divadlo nese na červené tabuli nápis THEATTRE. Američané zabavili vilu LUGINSLAND. V krámech je k dostání chléb a pečivo, ale přirozeně že jen na lístky. Chybějí především brambory. - Odpoledne i večer hraje divadlo a po něm kino pro Američany., kteří přicházejí do divadla ozbrojeni, někteří s puškou a především sem jezdí jen auty. Počasí je slunečné a teplé.
Z druhého patra domu FORTUNA sledoval kronikář LERCHL za války dění ve městě, když psal tuto kroniku.      17.5.1945 Je vyvěšena vyhláška: hranice Československa jsou totožné jako před rokem 1938. Všichni příslušníci armády se mají hlásit do 18. května. Dále se musí přihlásit všichni, kteří byli členy NSDAP, SS nebo SA do 24. května. Všechny zbraně se musejí bezpodmínečně ode-vzdat. Na radnici visí americká a československá vlajka. - Dům Strany (Haus der Partei), bývalý hotel CASINO, je nyní obsazen Američany. Americká auta Červeného kříže převážejí i nemocní civilisty do nemocnic. - Odpoledne a večer kinopředstavení v divadle pro americké vojáky. - Starosta dr.Manner byl odvezen do Konstantinových Lázní. Úřad dočasně vede dr.Herzig do doby než bude jmenován nový starosta. Stále žádný výdej dalších potravinových lístků. Počasí slunečné a teplé, částečně oblačno, večer trochu deště. Pancéřové zátarasy při vjezdech do města byly už před několika dny odstraněny. Dům NOTRE DAME je mateřská školka. Nemocnice dostaly koks k topení.
      19.5.1945 Před radnicí stojí stráž československé armády. Je tu také policejní česká správa. Dům WINDSOR byl obsazen pro českou správu. Na Den Matek byly vypleněny záhony v parcích. Je vidět stále častěji auta s československými vlajkami. Mezi Američany je také vidět několik černochů, ale ve městě se málo ukazují. Odpoledne přišla silná bouře, ale trvala jen krátký čas.
      20.5.1945 Vyhláška: Kdo poškodí nebo zničí americké vojenské telefonní zařízení, bude zastřelen. - Přijelo mnoho československých policistů. Také počet československých vojáků se rozmnožil a nosí na levé paži pásku s nápisem RG (= Revoluční garda). - Část amerických oddílů opustila město. V lese nad HEIMDALL (Pax) stojí dosud americké tanky. - Autoopravna naproti domu BÍLÝ KŘÍŽ (Mars) byla zrušena. - Finanční úřad a soud převzala československá správa. - Počasí se vzhledem k dešti ochladilo. - Českoslovenští vojáci nosí khaki-kalhoty, zelenavé blůzy, khaki-čepice, červený nákrčník a pušku.
      21.5.1945 V kursále jsou Američané zčásti černoši. - Na staré kolonádě proti meteorologickému domečku stojí americká auta a opravna aut. 22.5.1945 - Američtí vojáci stále přicházejí a odcházejí.
      23.5.1945 Vyhláška nového starosty TESAŘE, že se musí šetřit vodou a světlem a přestupky za neplnění budou trestány. Pokračuje živý autoprovoz. - Po dvou dnech dešťů a ochlazení se znovu vyjasňuje.
      24.5.1945 Na domech MOZART a KONTINENTAL jsou nové tabulky v češtině, němčině a angličtině: "Majetek československého státu. Poškozování zakázáno." Hotel RAUSCHER nyní tvoří kasárna českého vojska. - Chladno a studeno. - Před domem ARCO (čp.278) je parkoviště četných amerických aut. Na ulicích je vidět české oddíly se sovětskou hvězdou na helmách a na blůzách. Zelené uniformy. - V Úšovicích museli všichni obyvatelé do 4 hodin odevzdat na obecním úřadě všechny věci, které dostali od vojska nebo od utečenců. V ulicích americké a čsl. hlídky. - V parku před školou Hermann-Essera (čp.449) jsou četná auta Červeného kříže.
      25.5.1945 76.období potravinových lístků mělo být provedeno, ale bylo okresním úřadem zastaveno. Kuřivo se vydává jen Čechoslovákům. Národní výbor byl přeložen z domu HAMBURG do BÍLÉHO KŘÍŽE. Dům WINTERLING byl zabaven českou policií.
      26.5.1945 Všichni obyvatelé Mariánských Lázní a také cizinci od 16 do 60 let se musí ohlásit u pracovního úřadu od pondělka 28.5. do pátku 1.6.1945 dopoledne od 8 do 12 h. Jinak nedostanou žádné potravinové lístky. Všechny rybářské potřeby je nutno odevzdat do neděle 27.5 proti potvrzení na radnici. Toto vyhláše-no v rozhlase česky, anglicky a německy. Na nové kolonádě bylo vyklizeno skladiště zboží pro potřebu Američanů. Šlo o vojenské předměty. Lavičky nejsou ani v parcích ani na lesních cestách. Je obava, aby nebyly použity jako palivo. - Minerální prameny již nesou nápisy v české, anglické a německé řeči "Majetek českého státu". Američané platí také německými penězi. - Kavárna FORSTWARTE byla uvolněna vojáky.
      27.5.1945 Američané, kteří dosud chodili v helmách a s puškami, mají nyní čepice a nemají už zbraň. Hotely EVROPA, NEW YORK, HAMBURG, MAXHOF byly zabaveny Američany. Dosavadní obyvatelé se museli vystěhovat. V hotelu CASINO jsou nyní české oddíly se sovětskou hvězdou. - V městském divadle byla od 19 do 20 hodin oslava prezidenta dr. Eduarda BENEŠE. Nadále nevycházejí žádné noviny, nejsou dopisy a rádio přináší nejasné zprávy. V hotelu HABERMANN a v lahůdkářství KURZWEUL, ZLATÝ OREL byly Američany zabaveny velká zásoby vína, ale také zaplaceny. V domě HEMBURG je nadále česká kancelář s nápisem "Česká služba".
      28.5.1945 Dvěma autobusy přijelo české četnictvo. Američané zabavili dům BELLARIA a PRAGER HAUS (čp.19).
29.5.1945 Vydány na 76.období potravinové lístky. Jsou s červeným přetiskem "75." Množství je děleno stejně jako předchozí v žluté barvě: 40 ústřižků pro tuk, 30 pro chleba vlevo a vpravo čísla do 60. Platí od 30.4. do 27.5., ale jen jeden týden. Mléko odstředěné i plnotučné s čísly 75-87. Lístky jsou pro děti, mladistvé a dospělé.
      30.5.1945 České trupy opustily hotel CASINO a znovu se sem vrátili Američané. Hamburg slouží jako lazaret, MAXHOF je pro RAD, která byla vystěhována z Nových lázní. Tam jsou nyní Američané. - Večer silná bouře a silný déšť. Golfové hřiště muselo být upraveno sedláky ze Závišína a Rájova pro Ämeričany ke golfu a také pláž koupaliště LIDO se urychleně upravuje, - Na místo starosty dr. Mannera nastoupila tzv. Místní správní komise, v níž je starosta, tři členové a má se dále rozšířit. Tímto zápisem končí Prof. Wenzel LERCHL svou kroniku Mariánských Lázní.

Farní kronika

      Také ve farní mariánskolázeňské kronice nalézáme průběh posledních měsíců světové války. Z ní vybíráme::
Wenzl LERCHL sen., otec kronikáře, býv. správce muzea      "8.května 1944 bylo otevřeno nové oddělení hřbitova - Berlínský hřbitov - pro zemřelé v odděleních berlínského hřbitova v městě. V únoru a březnu 1945, během největších mrazů, rostl proud utečenců z Východu přes střední Německo do Mariánských Lázní. V našem kraji přijíždělo nejvíce ze Slezska a velmi utrpěli dopravou a mrazy. Všechno obyvatelné bylo pro ně uvolněno. Také děkanství se přemístilo - do bytu inspektora pramenů Honhäusera., které se přestěhoval do červeného salonku. Každý duchovní smí mít jen jednu místnost. Až do konce dubna bylo mnoho leteckých poplachů. 15.dubna při náletu zemřeli dva železničáři při bombardování u nádraží a 8 osob na letišti. Právě zde, na nádraží a na letišti trpělo město nejvíce. Při jiném leteckém útoku zahynuli 4 letci a byli pohřbeni na hřbitově. 28.dubna se vrátil převor Lenz a farář Pichl z koncentračního tábora v Dachau. Pan farář Uhlík ze Tři Seker bohužel zemřel 1.března 1945 v Dachau na skvrnitý tyf. V sobotu 21.dubna 1945 musel farář Raymund Klofat připravit na smrt tři německé vojáky, které odsoudil stanný sodu k trestu smrti jako zběhy. Trest smrti zastřelením byl vykonán poblíž střelnice na tenisovém hřišti.
      Když se přiblížila fronta, koncem dubna přichází do města vojenský lazaret a válečný farář dr. Bertram a zůstal až do konce července. - Počet mrtvých stoupal v lazaretech natolik, že bylo nutno přikročit k hromadným hrobům se 4-5 mrtvými do jednoho hrobu. Rovněž tak tomu bylo na berlínském hřbitově.
      Vzrušení a nervozita v městě stoupaly každým dnem koncem dubna, když se blížila fronta a od Chebu a Plané bylo slyšet silná kanonáda. Velitelé NSDAP pálili akta a spisy a mizeli v dáli. V neděli 6. května za mše svaté vstoupili Američané do města. Tím povolilo napětí a velký strach, že sem vstoupí ruská vojska. Nějaký čas byl zákaz vycházení. Všeobecnou kapitulací německého wehrmachtu skončila druhá světová válka a s ní i historická perioda Marián-ských Lázní od 3.1O.1938 do 6.5.1945. - Koncem května se vrátil vedoucí sboru Knauschner z fronty a převzal 1.6. církevní sbor. Přišli i američtí vojenští kněží a sloužili mše pro Američany v neděli odp. v 16 h. a dopoledne v 11:15 h.
      Okresní velitel Fritz AMREICH se zastřelil poblíž Panoramy a knihkupec Max Höhne se oběsil kdesi na Tepelsku - byl to vicestarosta a nejvyšší funkcionář SD (Sicherheitsdient - tajné služby) v Mariánských Lázních. Patřil pod Gestapo v Karlových Varech, kde Lem, Jähn a Pöhner bývali postrachem klášterů a duchovních. Mnoho vysokých funkcionářů strany a státu bylo Američany zatčeno a odvezeno. Později prováděly zatýkání stranických funkcionářů ještě československé úřady."
 

Na rok 2002

se připravuje vydávání HAMELIKY v nové úpravě s barevnou obálkou a s dostupností ke koupi. Podrobnosti by se měly objevit v prvním čtvrtletí 2002 v LISTECH.
 

Zkratky různých německých organizací, používaných
obecně za války i v Lerchlově válečné kronice

SS = Schutz-Staffeln ( = ochranné oddíly) - úkolem přísně vybíraných členů bylo "chránit Vůdce a zajišťovat nacionálně socialistickou Říši zevnitř"; stejnokroje byly černé s označením SS nebo s umrlčí hlavou. Lomené SS byly převzaty z runového písma, kde S=Sig (čti zik),
SA = Sturm-Abteilungen (= úderné oddíly) byly nejstarší složky strany NSDAP; šlo o dobrovolné politické vojsko s hnědou uniformou a s hnědou čapkou a s vysokými botami
Pg = Parteigenosse (= stranický soudruh), Pgn = Parteigenossin (=stranická soudružka) - tak se navzájem oslovovali členové strany NSDAP
Vg = Volksgenosse či Stammgenosse ( = soukmenovec, člen německého národa)
Vgn = Volksgenossin či Stammgenossin (= soukmenovkyně, členka německého národa)
NSDAP = Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei (= Národně socialistická německá dělnická strana). Dělila se do žup (Gau=župa, Gauleiter= župní velitel), župy se dělily do krajů (Kreis=kraj, Kreisleiter =krajský velitel), kraje se dělily podle obcí (Ortsgruppen=místní skupiny, Ortsgruppenleiter = velitel místní skupi-ny NSDAP), ty se dělily na buňky (Zellen,vedoucí Zellenleiter) a nejníže byly skupinky či bloky (Block, vedoucí Blockleiter)
WHW = Winter-Hilfe-Werk ( = Dílo zimní pomoci) čili WH = Winterhilfe ( = Zimní pomoc)
HJ = Hitlerjugend (= Hitlerova mládež) - nad 14 let
RAD = Reichsarbeitsdienst (= Říšská pracovní služba), organizace pro mládež
DRK = Deutsches Rotes Kreuz (= Německý Červený kříž)
DJ = Deutsches Jungvolk (= Německý dorost), organizace pod HJ pro chlapce od 10 do 14 let s vlastní uniformou, stejnými pravidly jako v HJ, kde bylo organizováno 95 % i více chlapců
BDM = Bund der deutschen Mädchen ( = Svaz německých dívek)
DAF = Deutsche Arbeitsfront (= Německá pracovní fronta), vytvořená při NSDAP jako svaz "s cílem zajišťování sociální míru ve společnosti". Byl to svaz zaměstnavatelů-podnikatelů a dělníků a zaměstnanců dohromady.
NS-KdF = Gemeinschaft Kraft durch Freude (=Národně socialistická organizace "Síla z radosti"), založená při NSDAP jako podřízená organizace; za protektorátu se překládalo jako "Radost k síle" a obdobná česká protektorátní organizace se nazývala "Radost ze života".
NSF = Nationalsozialistische Frauenschaft (= Národně socialistický ženský spolek), organizace při NSDAP
NSV = Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (= Národně socialistická lidová péče, resp. sociální péče), založená při NSDAP a straně podřízená jako všechny organizace
NSLB = Nationalsozialisticher Lehrerbund (= Národně socialistický učitelský svaz), organizace NSDAP s členstvem od pěstounek v jeslích, učitelek mateřských školek, přes učitelstvo a profesorstvo až po profesory vysokých škol
NSFK = Nationalsozialistische Fliegerkorps (= spolek Národně socialistický letecký sbor), založena 1933 jako organizace NSDAP pro letecký sport na místo zakázaného Německého svazu leteckého sportu
NSRKB = National Sozialistische Reichskriegerbund (= Národně socialistický svaz říšských válečníků), organizace při NSDAP
NSKOV = Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung (= Národně socialistický spolek péče o válečné oběti), organizace při NSDAP pro válkou poškozené vdovy po padlých, sirotky, rodiče po padlých dětech ad.
WGB = Wirtschaftsgruppe Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe (= hospodářská skupina hostinců a ubytovacích živností)
Z vojenských výrazů:
Infanterie = pěchota
Kavallerie = jízda (fr. chevaliers = jezdec na koni)
Eskadrona či švadrona = oddíl (rota) jízdy (z ital. squadrone=čtyřhranná skupina jezdců)
Artillerie = dělostřelectvo (lat. ars= umění, oddíl pro obsluhu) a baterie = oddíl dělostřelectva
Regiment = pluk, který tvoří několik praporů čili batalionů (z lat. regimentum=vláda)
Batalion = prapor či oddíl pěchoty, který tvoří několik rot (z franc. bataille = bitva)
Soldat = žoldák (voják sloužící za plat, z franc. solda), rekrut = dorost, nový voják (z franc. recrue)
V letectví se používala označení:
šipka (něm. Kette) = tři letadla ( obvykle letí ve tvaru šipky)
letka (něm. Staffel) = tři šipky čili 9 letadel
peruť (něm. Gruppe) = tři letky čili 27 letadel
letecký pluk (eskarda, něm. Geschwader) = tři peruti čili 81 letadel
Výrazem "eskadra" se však obecně označovala jakákoliv skupina letadel.
 

ODZNAKY(1933-1945)
strany NSDAP a různých organizací, příslušejících pod vedení této strany


Rozšiřování Hitlerova Německa v letech 1935-1941

HAMELIKA, měsíčník vlastivědných materiálů z Mariánskolázeňska. Připravil Ing. Richard Švanbdrlík, Mariánské Lázně, tel. 0165-626048, E-mail: svandrlik@hamelika.cz, internet: www.hamelika.cz (Seznam, Centrum, Tiscali, Google atd.). Dvojčíslo 11-12 XXV. ročníku HAMELIKY z 31. prosince 2001 (pořad. čísla 321.-322; od roku 1973).